Index 
Protokoll
PDF 241kWORD 72k
Onsdagen den 1 februari 2017 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Valprövning
 4.Utskottens och delegationernas sammansättning
 5.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 6.Anslagsöverföringar
 7.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 8.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 9.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 10.Inkomna dokument
 11.Arbetsplan
 12.Reserestriktioner efter den amerikanske presidentens dekret (debatt)
 13.Tillståndet i energiunionen (debatt)
 14.Migrationshantering längs den centrala Medelhavsrutten (debatt)
 15.Situationen i Sydsudan (debatt)
 16.Kris avseende rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (debatt)
 17.Nolltolerans för kvinnlig könsstympning (debatt)
 18.Bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru ***I (debatt)
 19.Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor ***I (debatt)
 20.Genomförandet av Erasmus+ (debatt)
 21.En integrerad politik när det gäller idrott: gott styre, tillgång och integritet (kortfattad redogörelse)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


EUROPAPARLAMENTET

SESSIONEN 20162017

Sammanträdena den 12 februari 2017

BRYSSEL

PROTOKOLL

ONSDAGEN DEN 1 FEBRUARI 2017

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 15.05.


2. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Andi Cristea hade varit närvarande vid sammanträdet den 19 januari 2017, men hans namn fanns inte med på närvarolistan.


3. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandaten för John Procter med verkan från den 17 november 2016 och för Jordi Solé med verkan från den 3 januari 2017.


4. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av grupperna PPE, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE och ENF godkände parlamentet följande utnämningar:

CONT-utskottet: Hannu Takkula i stället för Michael Theurer

delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Francesc Gambús i stället för Esteban González Pons

delegationen för förbindelserna med Vitryssland: Anneli Jäätteenmäki i stället för Nils Torvalds

delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Jaromír Kohlíček, Anneli Jäätteenmäki i stället för Nils Torvalds

delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet: Jordi Solé

delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina: Julia Reda i stället för Max Andersson

undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin: Mireille D'Ornano i stället för Jean-François Jalkh


5. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att det ansvariga utskottet hade beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

- ECON-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området finansiella tjänster för perioden 2017-2020 (COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD)). Föredragande: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

Enligt artikel 69c.2 i arbetsordningen ska begäranden om omröstning om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar inlämnas senast i slutet av följande dag, dvs. torsdagen den 2 februari 2017.

Förhandlingar kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut och ingen begäran om omröstning i parlamentet om beslutet att inleda förhandlingar har inkommit.


6. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet har i enlighet med artiklarna 27 och 179 i budgetförordningen beslutat att godkänna kommissionens anslagsöverföring DEC 40/2016 - Avsnitt III – Kommissionen.

Budgetutskottet har i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot Revisionsrättens anslagsöverföring V/AB-01/C/17.


7. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna juli 2016, oktober I och oktober II 2016 finns tillgängliga på Europarl.


8. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2251 av den 4 oktober 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska tillsynsstandarder för riskreduceringstekniker för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart (C(2017)00149 - 2017/2532(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 20 januari 2017

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om prestandaklassificering av frostbeständighet hos takpannor av tegel enligt EN 1304 i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (C(2017)00315 - 2017/2543(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 27 januari 2017

Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet C(2016)08996 - 2017/2511(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 11 januari 2017

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader

Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA


9. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller en alternativ metod för bearbetning av vissa utsmälta fetter (D044352/06 - 2017/2541(RPS) - tidsfrist: 25 april 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG vad gäller de vägledande förteckningar över faktorer som ska beaktas vid utarbetandet av marina strategier (D044527/03 - 2017/2531(RPS) - tidsfrist: 20 april 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om fastställande av kriterier och metodstandarder för god miljöstatus i marina vatten, specifikationer och standardiserade metoder för övervakning och bedömning och om upphävande av beslut 2010/477/EU (D046061/03 - 2017/2530(RPS) - tidsfrist: 20 april 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 152/2009 vad gäller metoderna för bestämning av halter av dioxiner och polyklorerade bifenyler (D047571/03 - 2017/2522(RPS) - tidsfrist: 19 april 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för maskindiskmedel (D047980/02 - 2017/2534(RPS) - tidsfrist: 24 april 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för handdiskmedel (D048132/02 - 2017/2535(RPS) - tidsfrist: 24 april 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för rengöringsmedel för hårda ytor (D048133/02 - 2017/2536(RPS) - tidsfrist: 24 april 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för maskindiskmedel för industriellt och institutionellt bruk (D048142/02 - 2017/2537(RPS) - tidsfrist: 24 april 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för tvättmedel för industriellt och institutionellt bruk (D048143/03 - 2017/2542(RPS) - tidsfrist: 26 april 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för tvättmedel (D048144/02 - 2017/2538(RPS) - tidsfrist: 24 april 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för fenpyroximat, triadimenol och triadimefon i eller på vissa produkter (D048327/02 - 2017/2528(RPS) - tidsfrist: 20 mars 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bitertanol, klormekvat and tebufenpyrad i eller på vissa produkter (D048330/02 - 2017/2539(RPS) - tidsfrist: 24 mars 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bifenazat, daminozid och tolylfluanid i eller på vissa produkter (D048340/02 - 2017/2521(RPS) - tidsfrist: 19 mars 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klotianidin och tiametoxam i eller på vissa produkter (D048557/02 - 2017/2540(RPS) - tidsfrist: 25 mars 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller definitionerna av fiskmjöl och fiskolja (D048570/03 - 2017/2533(RPS) - tidsfrist: 21 april 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


10. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 01/2017 – avsnitt III – kommissionen (N8-0004/2017 - C8-0019/2017 - 2017/2016(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken (COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i EUF-fördraget, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

PETI, CULT, ENVI, EMPL, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om den rättsliga och operativa ramen för det europeiska elektroniska tjänstekort som införs genom förordning … [tjänstekortsförordningen] (COM(2016)0823 - C8-0013/2017 – 2016/0402(COD))
Talmannen skulle, i enlighet bestämmelserna i artiklarna 304 och 307 i EUF-fördraget, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

PETI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt elektroniskt tjänstekort och därmed sammanhängande administrativa verktyg (COM(2016)0824 - C8-0014/2017 – 2016/0403(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i EUF-fördraget, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

PETI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för Nederländernas ansökan – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i EUF-fördraget, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE, JURI

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i EUF-fördraget, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

AFCO, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i EUF-fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet och om ändring av direktiv 98/26/EG, direktiv 2002/47/EG, direktiv 2012/30/EU, direktiv 2011/35/EU, direktiv 2005/56/EG, direktiv 2004/25/EG och direktiv 2007/36/EG (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i EUF-fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

EMPL, ITRE, JURI

2) från parlamentets utskott, betänkanden:

- Betänkande om kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper (2015/2319(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området finansiella tjänster för perioden 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om gränsöverskridande aspekter av adoptioner (2015/2086(INL)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

- Betänkande om en integrerad politik när det gäller idrott: gott styre, tillgång och integritet (2016/2143(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

- Betänkande om förslaget till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan (2016/2231(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

- Betänkande om att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential (2014/2249(INI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Elmar Brok, Mercedes Bresso (A8-0386/2016)

- Rapport om genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (2015/2327(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Milan Zver (A8-0389/2016)

- Betänkande om möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen. (2014/2248(INI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Péter Niedermüller (A8-0392/2016)


11. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden den 1 och 2 februari 2017 (PE 598.387/OJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Talare: Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt, Anna Elżbieta Fotyga, Peter Lundgren, Nigel Farage, Notis Marias, Ana Gomes, Janice Atkinson och Nikolay Barekov.

Onsdag

Talmannen föreslog, med stöd av de politiska grupperna, följande ändringar:

- att man som första punkt på föredragningslistan skulle lägga till ett uttalande av vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om reserestriktionerna efter den amerikanske presidentens dekret,

- att man som tredje punkt på föredragningslistan skulle lägga till ett uttalande av vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om migrationshanteringen längs den centrala Medelhavsrutten,

- att man skulle flytta fram debatten om om biologiska bekämpningsmedel med låg risk till sammanträdesperioden februari II .

Parlamentet antog dessa förslag, och sammanträdet förlängs därför till kl. 24.00.

ENF-gruppen begärde att man som andra punkt på föredragningslistan skulle lägga till ett uttalande av vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om den hemliga verksamheten vid Intcen (Europeiska utrikestjänstens analyscentrum).

Talare: Georg Mayer för ENF-gruppen, som motiverade gruppens begäran.

Parlamentet förkastade begäran.

Torsdag

Grupperna PPE och ALDE begärde att man som första punkt på föredragningslistan skulle lägga till ett uttalande av kommissionen om rättsstatsprincipen i Rumänien.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, och Norica Nicolai för ALDE-gruppen, som motiverade begäran, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, som anslöt sig till den och som dessutom begärde att LIBE-utskottet skulle debattera ärendet, och att man skulle göra en informationsresa till Rumänien.

Parlamentet godkände förslagen.

Omröstningen börjar således kl. 11.30 i morgon i stället för kl. 11.00.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Talare: Rebecca Harms.


12. Reserestriktioner efter den amerikanske presidentens dekret (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Reserestriktioner efter den amerikanske presidentens dekret (2017/2546(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, och Syed Kamall för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, (talmannen avbröt talaren och uppmanade honom att uttrycka sig respektfullt), Marcel de Graaff för ENF-gruppen, Bill Etheridge, som påminde om arbetsordningen, och Konstantinos Papadakis, grupplös.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Tillståndet i energiunionen (debatt)

Uttalande av kommissionen: Tillståndet i energiunionen (2017/2523(RSP))

Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen, Dan Nica för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Fredrick Federley för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Jakop Dalunde, Roger Helmer, Steven Woolfe och Bendt Bendtsen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Markus Pieper, Martina Werner, Anna Elżbieta Fotyga, Gunnar Hökmark, Miroslav Poche, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, José Blanco López, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Peter Liese, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri och Carlos Zorrinho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Paloma López Bermejo och Zigmantas Balčytis.

Talare: Maroš Šefčovič.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Migrationshantering längs den centrala Medelhavsrutten (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Migrationshantering längs den centrala Medelhavsrutten (2017/2747(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Kristina Winberg, som ställde en ordningsfråga (talmannen konstaterade att det inte rörde sig om en ordningsfråga, och avbröt talarent), Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Jane Collins för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, Marietje Schaake, Marina Albiol Guzmán, Barbara Lochbihler, Vicky Maeijer och Alessandra Mussolini.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Elly Schlein, Janice Atkinson, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michela Giuffrida, Notis Marias, Ernest Urtasun, Georgios Epitideios och Nicola Caputo.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Situationen i Sydsudan (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Sydsudan (2016/2509(RSP))

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Eduard Kukan, Enrique Guerrero Salom, Bas Belder, Jaromír Štětina, Neena Gill och Joachim Zeller.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Neven Mimica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Kris avseende rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Kris avseende rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (2016/2510(RSP))

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Bogdan Brunon Wenta, Jo Leinen, Mark Demesmaeker, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cécile Kashetu Kyenge, Cristian Dan Preda och Pier Antonio Panzeri.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Neven Mimica.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen, om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0120/2017),

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset och Pavel Telička, för ALDE-gruppen, om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0121/2017),

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos och Merja Kyllönen, för GUE/NGL-gruppen, om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0122/2017),

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser och Cécile Kashetu Kyenge, för S&D-gruppen, om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0123/2017),

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Piernicola Pedicini, för EFDD-gruppen, om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0124/2017),

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen, om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0125/2017),

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet och Paul Rübig, för PPE-gruppen, om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0126/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 2.2.2017.


17. Nolltolerans för kvinnlig könsstympning (debatt)

Uttalande av kommissionen: Nolltolerans för kvinnlig könsstympning (2017/2524(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Constance Le Grip för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, Anna Maria Corazza Bildt, Liliana Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Mariya Gabriel, Edouard Martin, Adam Szejnfeld och Viorica Dăncilă.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 19/2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, och om ändring av förordning (EU) nr 20/2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

Marielle de Sarnez redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Gabriel Mato för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Fernando Ruas, Eric Andrieu, Santiago Fisas Ayxelà, Francisco Assis, Jarosław Wałęsa och Cláudia Monteiro de Aguiar.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Cecilia Malmström och Marielle de Sarnez.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 2.2.2017.


19. Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

Linnéa Engström redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Francisco José Millán Mon för PPE-gruppen, Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Marco Affronte för Verts/ALE-gruppen, Mike Hookem för EFDD-gruppen, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Werner Kuhn, Renata Briano och Jarosław Wałęsa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Karmenu Vella och Linnéa Engström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 2.2.2017.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman


20. Genomförandet av Erasmus+ (debatt)

Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG [2015/2327(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Milan Zver (A8-0389/2016)

Milan Zver redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Krystyna Łybacka för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, Curzio Maltese för GUE/NGL-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Eva Maydell, Julie Ward och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta, Tiemo Wölken, Maria Grapini och Victor Negrescu.

Talare: Tibor Navracsics och Milan Zver.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 2.2.2017.


21. En integrerad politik när det gäller idrott: gott styre, tillgång och integritet (kortfattad redogörelse)

Betänkande om en integrerad politik när det gäller idrott: gott styre, tillgång och integritet [2016/2143(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

Hannu Takkula redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta och Nicola Caputo.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 2.2.2017.


22. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Marina Albiol Guzmán, Jordi Solé, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Francesc Gambús, Viorica Dăncilă, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Victor Negrescu, Ángela Vallina, Daniel Buda, Tomáš Zdechovský och Jiří Pospíšil.


23. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 598.387/OJME).


24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.45.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Vautmans

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy