Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0075(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0260/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0260/2016

Συζήτηση :

PV 02/02/2017 - 3
CRE 02/02/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2017 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0016

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 - Βρυξέλλες

3. Τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων ή απαλλάσσονται από αυτή (Γεωργία) ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Γεωργία) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

Η Mariya Gabriel παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Andrejs Mamikins (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Steven Woolfe, μη εγγεγραμμένος, Michał Boni, Ana Gomes, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Λάμπρος Φουντούλης, Jaromír Štětina και Victor Boştinaru.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Petras Auštrevičius, Kinga Gál και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Mariya Gabriel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.2.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου