Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2086(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0370/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0370/2016

Συζήτηση :

PV 02/02/2017 - 4
CRE 02/02/2017 - 4

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2017 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0013

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 - Βρυξέλλες

4. Διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών [2015/2086(INL)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

Ο Tadeusz Zwiefka παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Νότης Μαριάς (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Virginie Rozière, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jean-Marie Cavada, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Jane Collins, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sajjad Karim, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tadeusz Zwiefka, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka, Anna Maria Corazza Bildt, Victor Negrescu και Ángela Vallina.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Nicola Caputo και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Tadeusz Zwiefka.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.2.2017.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου