Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δημοκρατία και δικαιοσύνη στη Ρουμανία (συζήτηση)
 3.Τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων ή απαλλάσσονται από αυτή (Γεωργία) ***I (συζήτηση)
 4.Διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών (συζήτηση)
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Υποδοχή
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Διμερής ρήτρα διασφάλισης και μηχανισμός σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και του Περού ***I (ψηφοφορία)
  
7.4.Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων ***I (ψηφοφορία)
  
7.5.Τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων ή απαλλάσσονται από αυτή (Γεωργία) ***I (ψηφοφορία)
  
7.6.Η κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Γκαμπόν (ψηφοφορία)
  
7.7.Έφαρμογή του Erasmus + (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Κατάθεση εγγράφων
 11.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 12.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 13.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (177 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (511 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (76 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (29 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (46 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (244 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (458 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (601 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου