Показалец 
Протокол
PDF 247kWORD 72k
Четвъртък, 2 февруари 2017 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Демокрация и правосъдие в Румъния (разискване)
 3.Трети страни, чиито граждани са освободени от виза: Грузия ***I (разискване)
 4.Трансгранични аспекти на осиновяванията (разискване)
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Приветствие с добре дошли
 7.Време за гласуване
  7.1.Интегриран подход към политиката в областта на спорта: добро управление, достъпност и почтеност (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.2.Трансгранични аспекти на осиновяванията (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.3.Двустранна защитна клауза и механизъм за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу ***I (гласуване)
  7.4.Устойчивото управление на външните риболовни флотове ***I (гласуване)
  7.5.Трети страни, чиито граждани са освободени от виза: Грузия ***I (гласуване)
  7.6.Кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон (гласуване)
  7.7.Прилагането на „Еразъм+“ (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Внесени документи
 11.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 12.График на следващите заседания
 13.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Демокрация и правосъдие в Румъния (разискване)

Изявление на Комисията: Демокрация и правосъдие в Румъния (2017/2548(RSP))

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Esteban González Pons, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ioan Mircea Paşcu, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Roberta Metsola, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mircea Diaconu, Cristian-Silviu Buşoi, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Birgit Sippel, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, и Viorica Dăncilă.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Daniel Buda, Andi Cristea, Siegfried Mureşan, Maria Grapini и Jean-Paul Denanot.

Изказа се Frans Timmermans.

Разискването приключи.


3. Трети страни, чиито граждани са освободени от виза: Грузия ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Грузия) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0260/2016)

Мария Габриел представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Andrejs Mamikins (докладчик по становището на комисията AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Gerard Batten, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins, Vicky Maeijer, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Steven Woolfe, независим член на ЕП, Michał Boni, Ana Gomes, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Lampros Fountoulis, Jaromír Štětina и Victor Boştinaru.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Kinga Gál и Michaela Šojdrová.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Мария Габриел.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 от протокола от 2.2.2017 г г.


4. Трансгранични аспекти на осиновяванията (разискване)

Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно трансграничните аспекти на осиновяванията [2015/2086(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

Tadeusz Zwiefka представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Notis Marias (докладчик по становището на комисията PETI), Pavel Svoboda, от името на групата PPE, Virginie Rozière, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Jean-Marie Cavada, от името на групата ALDE, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Pascal Durand, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Jane Collins, от името на групата EFDD, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Sajjad Karim, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tadeusz Zwiefka, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka, Anna Maria Corazza Bildt, Victor Negrescu и Ángela Vallina.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Nicola Caputo и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Věra Jourová и Tadeusz Zwiefka.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 2.2.2017 г г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател


5. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групите PPE и S&D и секретариата на независимите членове на ЕП Парламентът утвърди следните назначения:

комисия ITRE: Massimiliano Salini на мястото на Antonio Tajani

комисия PETI: Diane James на мястото на Jean-Marie Le Pen

Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия: Elisabetta Gardini на мястото на Antonio Tajani

Делегация за връзки с държавите от Меркосур: Salvatore Domenico Pogliese на мястото на Antonio Tajani

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Salvatore Domenico Pogliese на мястото на Antonio Tajani

Делегация за връзки с държавите от Магреба и Съюза на арабския Магреб: Inés Ayala Sender на мястото на Elena Valenciano

Делегация за връзки с държавите от Централна Америка: Elena Valenciano на мястото на Inés Ayala Sender

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието: Inés Ayala Sender на мястото на Elena Valenciano

Делегация в Парламентарната асамблея Евронест: Maria Grapini


6. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, председателят приветства с добре дошли членовете на делегацията на парламента на Грузия, водена от неговия председател, Irakli Kobakhidze, които заеха място на официалната трибуна.


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Интегриран подход към политиката в областта на спорта: добро управление, достъпност и почтеност (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно интегриран подход към политиката в областта на спорта: добро управление, достъпност и почтеност [2016/2143(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0012)


7.2. Трансгранични аспекти на осиновяванията (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно трансграничните аспекти на осиновяванията [2015/2086(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0013)


7.3. Двустранна защитна клауза и механизъм за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 19/2013 за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, и за изменение на Регламент (ЕС) № 20/2013 за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0014)


7.4. Устойчивото управление на външните риболовни флотове ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2017)0015)


7.5. Трети страни, чиито граждани са освободени от виза: Грузия ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Грузия) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0260/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0016)


7.6. Кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 и B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0120/2017

(за замяна на B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 и B8-0126/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Мария Габриел, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Fernando Ruas, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser и Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D;

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE;

—    Marie-Christine Vergiat и Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD

Приема се (P8_TA(2017)0017)

Изказвания

Jo Leinen представи две устни изменения на параграф 7 и съображение Е, които бяха приети.


7.7. Прилагането на „Еразъм+“ (гласуване)

Доклад относно прилагането на Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“ – програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО [2015/2327(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Milan Zver (A8-0389/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0018)


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се публикуват на страниците на съответните членове на ЕП на уебсайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:


Доклад Hannu Takkula - A8-0381/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Ангел Джамбазки, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan и Hannu Takkula

Доклад Tadeusz Zwiefka - A8-0370/2016
Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Ангел Джамбазки, Anna Záborská, Daniel Hannan и Branislav Škripek


Доклад Marielle de Sarnez - A8-0277/2016
Michaela Šojdrová и Daniel Hannan

Доклад Linnéa Engström - A8-0377/2016
Diane James, Seán Kelly и Michela Giuffrida

Доклад Мария Габриел - A8-0260/2016
Jiří Pospíšil

Кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон - 2017/2510(RSP)RC-B8-0120/2017
Jiří Pospíšil

Доклад Milan Zver - A8-0389/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Diane James, Seán Kelly, Ангел Джамбазки и Andrejs Mamikins.


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


10. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от членове на Парламента предложенията за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно неалкохолната чернодробна стеатоза (B8-1402/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно ваксината срещу вируса H1N1 (B8-1403/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно борелиозата (B8-1404/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно резистентността към антибиотици и лечението на Neisseria gonorrhoeae (B8-1405/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно рисковете, свързани с използването на импланти за стерилизация „Есюр“ (B8-1407/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно сектора на разглобяването на кораби (B8-1408/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно съдържанието на титанов диоксид в бонбоните (B8-1409/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно употребата на артемизинин в лечението на туберкулоза (B8-1410/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно мултирезистентните ентеробактерии (B8-1411/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно ефикасно лечение на болестта на Алцхаймер (B8-1412/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно европейската квалификационна рамка и икономическата миграция (B8-1413/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно подпомагането на социална и основана на солидарността икономика (B8-1414/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

ECON

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно мултинационалните групи от предприятия и пазара на труда (B8-1415/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

EMPL

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно рамковата политика и активния живот на възрастните хора (B8-1416/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно болестта хламидия (B8-1417/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно „изкуствен панкреас“, предназначен за хора с диабет тип I (B8-1418/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно вноса на продукти от китайски стопанства за аквакултура (B8-1419/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

INTA

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно ваксината срещу атеросклероза (B8-1420/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно използването на новите технологии и разстройствата на вниманието (B8-1421/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно вируса H7N2 (B8-1422/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно социалните мрежи и случаите на тревожно-депресивни разстройства (B8-1423/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно зависимостта от интернет (B8-1424/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно вирусите HSV-1 и HSV-2 (B8-1425/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно невробластома (B8-1426/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно потреблението на опиоидни вещества (B8-1427/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно увеличаването на случаите на скарлатина в Обединеното кралство (B8-1428/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно тютюнопушенето сред жените и специфичните рискове, свързани с майчинството (B8-1429/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно тютюнопушенето и псориазиса (B8-1430/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно последиците от многозадачния режим на работа (multitasking) (B8-1431/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно MCR-1 и резистентността на колистин (B8-1432/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно плодовитостта при жените (B8-1433/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно здравните последици от безработицата сред младите хора (B8-1434/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно предотвратяването на тормоза в училище (B8-1435/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

CULT

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно европейската квалификационна рамка и разпространението на знанията (B8-1436/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно новите технологии за дезинфекция без антибиотици на птицефермите (B8-1437/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI


11. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание и протоколът от вчерашното заседание ще бъдат предложени за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


12. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 13 до 16 февруари 2017 г.


13. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 12.25 ч.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Неков, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Радев, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Nart, Šuica

Правна информация - Политика за поверителност