Seznam 
Zápis
PDF 224kWORD 70k
Čtvrtek, 2. února 2017 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Demokracie a spravedlnost v Rumunsku (rozprava)
 3.Státní příslušníci třetích zemí, kteří musí mít vízum nebo kteří jsou od této povinnosti osvobozeni: Gruzie ***I (rozprava)
 4.Přeshraniční aspekty osvojení (rozprava)
 5.Členství ve výborech a delegacích
 6.Přivítání
 7.Hlasování
  7.1.Integrovaný přístup k politice v oblasti sportu: řádná správa, dostupnost a integrita (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.2.Přeshraniční aspekty osvojení (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.3.Dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru ***I (hlasování)
  7.4.Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva ***I (hlasování)
  7.5.Státní příslušníci třetích zemí, kteří musí mít vízum nebo kteří jsou od této povinnosti osvobozeni: Gruzie ***I (hlasování)
  7.6.Krize právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (hlasování)
  7.7.Provádění programu Erasmus+ (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Předložení dokumentů
 11.Předání textů přijatých během zasedání
 12.Termíny příštích zasedání
 13.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Demokracie a spravedlnost v Rumunsku (rozprava)

Prohlášení Komise: Demokracie a spravedlnost v Rumunsku (2017/2548(RSP))

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ioan Mircea Paşcu, Norica Nicolai za skupinu ALDE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Roberta Metsola, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mircea Diaconu, Cristian-Silviu Buşoi, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Birgit Sippel, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, a Viorica Dăncilă.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Daniel Buda, Andi Cristea, Siegfried Mureşan, Maria Grapini a Jean-Paul Denanot.

Vystoupil Frans Timmermans.

Rozprava skončila.


3. Státní příslušníci třetích zemí, kteří musí mít vízum nebo kteří jsou od této povinnosti osvobozeni: Gruzie ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, jež stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Gruzie) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

Mariya Gabriel uvedla zprávu.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Andrejs Mamikins (zpravodaj výboru AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra za skupinu PPE, Birgit Sippel za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Gerard Batten za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins, Vicky Maeijer za skupinu ENF, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Steven Woolfe – nezařazený poslanec, Michał Boni, Ana Gomes, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Lampros Fountoulis, Jaromír Štětina a Victor Boştinaru.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Kinga Gál a Michaela Šojdrová.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Mariya Gabriel.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 2.2.2017.


4. Přeshraniční aspekty osvojení (rozprava)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o přeshraničních aspektech osvojení [2015/2086(INL)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

Tadeusz Zwiefka uvedl zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Notis Marias (zpravodaj výboru PETI), Pavel Svoboda za skupinu PPE, Virginie Rozière za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Jean-Marie Cavada za skupinu ALDE, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL, Pascal Durand za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Jane Collins za skupinu EFDD, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sajjad Karim, Gilles Lebreton za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tadeusz Zwiefka, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka, Anna Maria Corazza Bildt, Victor Negrescu a Ángela Vallina.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Věra Jourová a Tadeusz Zwiefka.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.2 zápisu ze dne 2.2.2017.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně


5. Členství ve výborech a delegacích

Parlament na žádost skupin PPE, S&D a sekretariátu nezařazených poslanců schválil tato jmenování:

výbor ITRE: Massimiliano Salini, kterým je nahrazen Antonio Tajani

výbor PETI: Diane James, kterou je nahrazen Jean-Marie Le Pen

delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou: Elisabetta Gardini, kterou je nahrazen Antonio Tajani

delegace pro vztahy s Mercosurem: Salvatore Domenico Pogliese, kterým je nahrazen Antonio Tajani

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Salvatore Domenico Pogliese, kterým je nahrazen Antonio Tajani

delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií: Inés Ayala Sender, kterou je nahrazena Elena Valenciano

delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky: Elena Valenciano, kterou je nahrazena Inés Ayala Sender

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Inés Ayala Sender, kterou je nahrazena Elena Valenciano

delegace v Parlamentním shromáždění Euronest: Maria Grapini


6. Přivítání

Předsedající jménem Parlamentu přivítala členy delegace gruzínského parlamentu, kterou vede jeho předseda Irakli Kobakhidze. Členové delegace usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Integrovaný přístup k politice v oblasti sportu: řádná správa, dostupnost a integrita (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o integrovaném přístupu k politice v oblasti sportu: řádná správa, dostupnost a integrita [2016/2143(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0012)


7.2. Přeshraniční aspekty osvojení (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o přeshraničních aspektech osvojení [2015/2086(INL)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0013)


7.3. Dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 19/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, a kterým se mění nařízení (EU) č. 20/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PROZATÍMNÍ DOHODA

přijat (P8_TA(2017)0014)


7.4. Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2017)0015)


7.5. Státní příslušníci třetích zemí, kteří musí mít vízum nebo kteří jsou od této povinnosti osvobozeni: Gruzie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, jež stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Gruzie) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE

PROZATÍMNÍ DOHODA

přijat (P8_TA(2017)0016)


7.6. Krize právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 a B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0120/2017

(nahrazující B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 a B8-0126/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Fernando Ruas za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser a Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D;

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička a Hilde Vautmans za skupinu ALDE;

—    Marie-Christine Vergiat a Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL;

—   Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini a Rolandas Paksas za skupinu EFDD

přijat (P8_TA(2017)0017)

Vystoupení

Jo Leinen předložil dva ústní pozměňovací návrhy k bodu 7 a k bodu odůvodnění F, které byly vzaty v potaz.


7.7. Provádění programu Erasmus+ (hlasování)

Zpráva o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES [2015/2327(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Milan Zver (A8-0389/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0018)


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:


zpráva Hannu Takkula - A8-0381/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan a Hannu Takkula

zpráva Tadeusz Zwiefka - A8-0370/2016
Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Anna Záborská, Daniel Hannan a Branislav Škripek


zpráva Marielle de Sarnez - A8-0277/2016
Michaela Šojdrová a Daniel Hannan

zpráva Linnéa Engström - A8-0377/2016
Diane James, Seán Kelly a Michela Giuffrida

zpráva Mariya Gabriel - A8-0260/2016
Jiří Pospíšil

Krize právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu - 2017/2510(RSP)RC-B8-0120/2017
Jiří Pospíšil

zpráva Milan Zver - A8-0389/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Diane James, Seán Kelly, Angel Dzhambazki a Andrejs Mamikins.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


10. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o nealkoholické steatóze jater (B8-1402/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o vakcíně proti viru H1N1 (B8-1403/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o borelióze (B8-1404/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o rezistenci vůči antibiotikům a o léčbě bakterie Neisseria gonorrhoeae (B8-1405/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o nebezpečích souvisejících s používáním sterilizačních implantátů Essure (B8-1407/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o vrakování lodí (B8-1408/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o přítomnosti oxidu titaničitého v bonbonech (B8-1409/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o artemisininu při léčbě tuberkulózy (B8-1410/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o multirezistentních enterobakteriích (B8-1411/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o účinné léčbě Alzheimerovy choroby (B8-1412/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Martin. Návrh usnesení o evropském rámci kvalifikací a ekonomické migraci (B8-1413/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dominique Martin. Návrh usnesení o podpoře sociální a solidární ekonomiky (B8-1414/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ECON

- Dominique Martin. Návrh usnesení o nadnárodních společnostech a trhu práce (B8-1415/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL

- Dominique Martin. Návrh usnesení o rámcové politice a aktivním stáří (B8-1416/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o chlamydióze (B8-1417/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o „umělé slinivce“ pro osoby trpící cukrovkou 1. typu (B8-1418/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o dovozu produktů čínské akvakultury (B8-1419/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

INTA

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o očkovací látce proti ateroskleróze (B8-1420/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o využívání nových technologií a poruchách pozornosti (B8-1421/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o viru H7N2 (B8-1422/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o sociálních sítích a anxiozně depresivních poruchách (B8-1423/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o závislosti na internetu (B8-1424/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o virech HSV-1 a HSV-2 (B8-1425/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o neuroblastomu (B8-1426/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o užívání opioidů (B8-1427/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o zvýšeném výskytu spály ve Spojeném království (B8-1428/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o užívání tabáku u žen a s ním spojených rizicích pro mateřství (B8-1429/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o kouření a psoriáze (B8-1430/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o následcích multitaskingu (B8-1431/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o genu MCR-1 a rezistenci vůči kolistinu (B8-1432/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o ženské neplodnosti (B8-1433/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o zdravotních důsledcích nezaměstnanosti mladých lidí (B8-1434/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o předcházení šikaně na školách (B8-1435/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Dominique Martin. Návrh usnesení o evropském rámci kvalifikací a předávání znalostí (B8-1436/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o nových technologiích dezinfekce chovů drůbeže bez antibiotik (B8-1437/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI


11. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis ze včerejšího a dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


12. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 13. do 16. února 2017.


13. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 12:25.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Nart, Šuica

Právní upozornění - Ochrana soukromí