Indeks 
Protokol
PDF 223kWORD 69k
Torsdag den 2. februar 2017 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Demokrati og retfærdighed i Rumænien (forhandling)
 3.Tredjelande, hvis statsborgere er underlagt eller fritaget for visumkrav: Georgien ***I (forhandling)
 4.Grænseoverskridende aspekter ved adoptioner (forhandling)
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.Velkomstord
 7.Afstemningstid
  
7.1.En integreret tilgang til sportspolitikken: god forvaltning, tilgængelighed og integritet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.2.Grænseoverskridende aspekter ved adoptioner (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.3.Bilateral beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanisme for bananer i handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru ***I (afstemning)
  
7.4.Bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskeflåder ***I (afstemning)
  
7.5.Tredjelande, hvis statsborgere er underlagt eller fritaget for visumkrav: Georgien ***I (afstemning)
  
7.6.Retsstatsmæssig krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (afstemning)
  
7.7.Gennemførelse af Erasmus + (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Modtagne dokumenter
 11.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 12.Tidspunkt for næste mødeperiode
 13.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Demokrati og retfærdighed i Rumænien (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Demokrati og retfærdighed i Rumænien (2017/2548(RSP))

Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Monica Macovei for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ioan Mircea Paşcu, Norica Nicolai for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Roberta Metsola, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mircea Diaconu, Cristian-Silviu Buşoi, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Birgit Sippel, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, og Viorica Dăncilă.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Daniel Buda, Andi Cristea, Siegfried Mureşan, Maria Grapini og Jean-Paul Denanot.

Indlæg af Frans Timmermans.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


3. Tredjelande, hvis statsborgere er underlagt eller fritaget for visumkrav: Georgien ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Georgien) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

Mariya Gabriel forelagde betænkningen.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Andrejs Mamikins (ordfører for udtalelse fra AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Gerard Batten for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins, Vicky Maeijer for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Steven Woolfe, løsgænger, Michał Boni, Ana Gomes, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Lampros Fountoulis, Jaromír Štětina og Victor Boştinaru.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Kinga Gál og Michaela Šojdrová.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Mariya Gabriel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.5 i protokollen af 2.2.2017.


4. Grænseoverskridende aspekter ved adoptioner (forhandling)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende aspekter ved adoptioner [2015/2086(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

Tadeusz Zwiefka forelagde betænkningen.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Notis Marias (ordfører for udtalelse fra PETI), Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Virginie Rozière for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Jean-Marie Cavada for ALDE-Gruppen, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, Pascal Durand for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Jane Collins for EFDD-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Sajjad Karim, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tadeusz Zwiefka, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka, Anna Maria Corazza Bildt, Victor Negrescu og Ángela Vallina.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo og Georgios Epitideios.

Talere: Věra Jourová og Tadeusz Zwiefka.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 2.2.2017.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand


5. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Parlamentet godkendte efter anmodning fra PPE-Gruppen, S&D-Gruppen og løsgængernes sekretariat følgende udnævnelser:

ITRE: Massimiliano Salini i stedet for Antonio Tajani

PETI: Diane James i stedet for Jean-Marie Le Pen

Delegationen for Forbindelserne med Den Føderative Republik Brasilien: Elisabetta Gardini i stedet for Antonio Tajani

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mercosur: Salvatore Domenico Pogliese i stedet for Antonio Tajani

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling: Salvatore Domenico Pogliese i stedet for Antonio Tajani

Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union, herunder Libyen: Inés Ayala Sender i stedet for Elena Valenciano

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika: Elena Valenciano i stedet for Inés Ayala Sender

delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen: Inés Ayala Sender i stedet for Elena Valenciano

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest: Maria Grapini


6. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra Georgiens parlament under ledelse af dets formand, Irakli Kobakhidze, som havde taget plads i den officielle loge.


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. En integreret tilgang til sportspolitikken: god forvaltning, tilgængelighed og integritet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om en integreret tilgang til sportspolitikken: god forvaltning, tilgængelighed og integritet [2016/2143(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0012)


7.2. Grænseoverskridende aspekter ved adoptioner (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende aspekter ved adoptioner [2015/2086(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0013)


7.3. Bilateral beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanisme for bananer i handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 19/2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side, og om ændring af forordning (EU) nr. 20/2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P8_TA(2017)0014)


7.4. Bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskeflåder ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en bæredygtig forvaltning af de eksterne flåder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2017)0015)


7.5. Tredjelande, hvis statsborgere er underlagt eller fritaget for visumkrav: Georgien ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Georgien) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P8_TA(2017)0016)


7.6. Retsstatsmæssig krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 og B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0120/2017

(erstatter B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 og B8-0126/2017):

stillet af:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio og Fernando Ruas for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser og Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen;

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička og Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen;

—    Marie-Christine Vergiat og Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen;

—   Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen

Vedtaget (P8_TA(2017)0017)

Indlæg

Jo Leinen havde stillet to mundtlige ændringsforslag til punkt 7 og til betragtning F, som var blevet godtaget.


7.7. Gennemførelse af Erasmus + (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF [2015/2327(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Milan Zver (A8-0389/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0018)


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:


Betænkning: Hannu Takkula - A8-0381/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan og Hannu Takkula

Betænkning: Tadeusz Zwiefka - A8-0370/2016
Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Anna Záborská, Daniel Hannan og Branislav Škripek


Betænkning: Marielle de Sarnez - A8-0277/2016
Michaela Šojdrová og Daniel Hannan

Betænkning: Linnéa Engström - A8-0377/2016
Diane James, Seán Kelly og Michela Giuffrida

Betænkning: Mariya Gabriel - A8-0260/2016
Jiří Pospíšil

Retsstatsmæssig krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon - 2017/2510(RSP)RC-B8-0120/2017
Jiří Pospíšil

Betænkning: Milan Zver - A8-0389/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Diane James, Seán Kelly, Angel Dzhambazki og Andrejs Mamikins.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


10. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om nonalkoholisk fedtlever (B8-1402/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om vaccine mod N1H1-virus (B8-1403/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om borreliose (B8-1404/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om antibiotikaresistens og behandlingen af Neisseria gonorrhoeae (B8-1405/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om de risici, der er forbundet med brugen af Essure-implantater til sterilisation (B8-1407/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om skibsophugningsindustrien (B8-1408/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om forekomsten af titandioxid i bolsjer (B8-1409/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om artemisinin til behandling af tuberkulose (B8-1410/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om multiresistente enterobakterier (B8-1411/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om en effektiv behandling af Alzheimers sygdom (B8-1412/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om den europæiske referenceramme for kvalifikationer og økonomisk migration (B8-1413/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om støtte til den sociale og solidariske økonomi (B8-1414/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

ECON

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om multinationale selskaber og arbejdsmarkedet (B8-1415/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

EMPL

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om rammepolitik og aktiv aldring (B8-1416/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om klamydia (B8-1417/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om "kunstige bugspytkirtler" til personer, der lider af type 1-diabetes (B8-1418/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om import af akvakulturprodukter fra Kina (B8-1419/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

INTA

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om vaccine mod åreforkalkning (B8-1420/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om brugen af nye teknologier og koncentrationsbesvær (B8-1421/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om H7N2-virussen (B8-1422/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om de sociale netværk og angst og depression (B8-1423/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om internetafhængighed (B8-1424/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om HSV-1- og HSV-2-virus (B8-1425/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om neuroblastom (B8-1426/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om indtagelse af opioider (B8-1427/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om en øget forekomst af skarlagensfeber i Det Forenede Kongerige (B8-1428/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om rygning blandt kvinder og de særlige risici i forbindelse med graviditet (B8-1429/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om rygning og psoriasis (B8-1430/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om konsekvenserne af multitasking (B8-1431/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om MCR-1 og colistin-resistens (B8-1432/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om kvinders infertilitet (B8-1433/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om de sundhedsmæssige konsekvenser af ungdomsarbejdsløshed (B8-1434/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om forebyggelse af mobning i skolen (B8-1435/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

CULT

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om den europæiske referenceramme for kvalifikationer og overførslen af viden (B8-1436/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om nye teknologier til desinfektion af fjerkræbedrifter uden brug af antibiotika (B8-1437/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI


11. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde og protokollen fra gårsdagens møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


12. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 13. - 16. februar 2017.


13. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 12.25.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Nart, Šuica

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik