Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 244kWORD 76k
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δημοκρατία και δικαιοσύνη στη Ρουμανία (συζήτηση)
 3.Τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων ή απαλλάσσονται από αυτή (Γεωργία) ***I (συζήτηση)
 4.Διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών (συζήτηση)
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Υποδοχή
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Διμερής ρήτρα διασφάλισης και μηχανισμός σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και του Περού ***I (ψηφοφορία)
  
7.4.Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων ***I (ψηφοφορία)
  
7.5.Τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων ή απαλλάσσονται από αυτή (Γεωργία) ***I (ψηφοφορία)
  
7.6.Η κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Γκαμπόν (ψηφοφορία)
  
7.7.Έφαρμογή του Erasmus + (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Κατάθεση εγγράφων
 11.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 12.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 13.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Δημοκρατία και δικαιοσύνη στη Ρουμανία (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Δημοκρατία και δικαιοσύνη στη Ρουμανία (2017/2548(RSP))

Ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Ioan Mircea Paşcu, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roberta Metsola, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mircea Diaconu, Cristian-Silviu Buşoi, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Birgit Sippel, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, και Viorica Dăncilă.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Daniel Buda, Andi Cristea, Siegfried Mureşan, Maria Grapini και Jean-Paul Denanot.

Παρεμβαίνει οι Frans Timmermans.

Η συζήτηση περατώνεται.


3. Τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων ή απαλλάσσονται από αυτή (Γεωργία) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Γεωργία) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

Η Mariya Gabriel παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Andrejs Mamikins (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Steven Woolfe, μη εγγεγραμμένος, Michał Boni, Ana Gomes, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Λάμπρος Φουντούλης, Jaromír Štětina και Victor Boştinaru.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Petras Auštrevičius, Kinga Gál και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Mariya Gabriel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.2.2017.


4. Διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών (συζήτηση)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών [2015/2086(INL)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

Ο Tadeusz Zwiefka παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Νότης Μαριάς (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Virginie Rozière, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jean-Marie Cavada, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Jane Collins, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sajjad Karim, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tadeusz Zwiefka, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka, Anna Maria Corazza Bildt, Victor Negrescu και Ángela Vallina.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Nicola Caputo και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Tadeusz Zwiefka.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.2.2017.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος


5. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτημάτων των Ομάδων PPE, S&D και της γραμματείας των μη εγγεγραμμένων βουλευτών, το Σώμα επικυρώνει τους εξής διορισμούς:

επιτροπή ITRE: Massimiliano Salini αντί του Antonio Tajani

επιτροπή PETI: Diane James αντί του Jean-Marie Le Pen

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας: Elisabetta Gardini αντί του Antonio Tajani

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Mercosur : Salvatore Domenico Pogliese αντί του Antonio Tajani

Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Salvatore Domenico Pogliese αντί του Antonio Tajani

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την ΄Ενωση του Αραβικού Μαγκρέμπ (συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης): Inés Ayala Sender αντί της Elena Valenciano

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής: Elena Valenciano αντί της Inés Ayala Sender

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο: Inés Ayala Sender αντί της Elena Valenciano

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest : Maria Grapini


6. Υποδοχή

Η Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου της Γεωργίας, υπό τον Πρόεδρό του, Irakli Kobakhidze, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


7.1. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα [2016/2143(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0012)


7.2. Διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών [2015/2086(INL)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0013)


7.3. Διμερής ρήτρα διασφάλισης και μηχανισμός σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και του Περού ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 19/2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 20/2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0014)


7.4. Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2017)0015)


7.5. Τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων ή απαλλάσσονται από αυτή (Γεωργία) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Γεωργία) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0016)


7.6. Η κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Γκαμπόν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 και B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0120/2017

(αντικαθιστά τις B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 και B8-0126/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Fernando Ruas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE;

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser και Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE;

—    Marie-Christine Vergiat και Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0017)

Παρεμβάσεις

Ο Jo Leinen κατέθεσε δύο προφορικές τροπολογίες στην παράγραφο 7 και στην αιτιολογική σκέψη ΣΤ οι οποίες κρατούνται.


7.7. Έφαρμογή του Erasmus + (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK [2015/2327(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Milan Zver (A8-0389/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0018)


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, αναρτώνται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:


Έκθεση Hannu Takkula - A8-0381/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan και Hannu Takkula

Έκθεση Tadeusz Zwiefka - A8-0370/2016
Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Anna Záborská, Daniel Hannan και Branislav Škripek


Έκθεση Marielle de Sarnez - A8-0277/2016
Michaela Šojdrová και Daniel Hannan

Έκθεση Linnéa Engström - A8-0377/2016
Diane James, Seán Kelly και Michela Giuffrida

Έκθεση Mariya Gabriel - A8-0260/2016
Jiří Pospíšil

Η κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Γκαμπόν - 2017/2510(RSP)RC-B8-0120/2017
Jiří Pospíšil

Έκθεση Milan Zver - A8-0389/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Diane James, Seán Kelly, Angel Dzhambazki και Andrejs Mamikins.


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


10. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την μη αλκοολική ηπατική στεάτωση (B8-1402/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το εμβόλιο κατά του ιού H1N1 (B8-1403/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη βορρελίωση (B8-1404/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αντοχή στα αντιβιοτικά και τη θεραπεία της Neisseria gonorrhoeae (B8-1405/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση των εμφυτευμάτων στείρωσης Essure (B8-1407/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη βιομηχανία της διάλυσης πλοίων (B8-1408/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ύπαρξη διοξειδίου του τιτανίου στις καραμέλες (B8-1409/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αρτεμισινίνη στη θεραπεία της φυματίωσης (B8-1410/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα πολυανθεκτικά εντεροβακτήρια (B8-1411/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια αποτελεσματική θεραπεία της νόσου του Alzheimer (B8-1412/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων και την οικονομική μετανάστευση (B8-1413/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (B8-1414/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

ECON

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας (B8-1415/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

EMPL

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πολιτική-πλαίσιο και την ενεργό γήρανση (B8-1416/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα χλαμύδια (B8-1417/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το «τεχνητό πάγκρεας» για τα άτομα που πάσχουν από διαβήτη τύπου Ι (B8-1418/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εισαγωγή προϊόντων της κινεζικής υδατοκαλλιέργειας (B8-1419/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

INTA

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το εμβόλιο κατά της αθηροσκλήρωσης (B8-1420/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την χρήση των νέων τεχνολογιών και τις διαταραχές της ελλειμματικής προσοχής (B8-1421/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον ιό H7N2 (B8-1422/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις αγχώδεις και καταθλιπτικές διαταραχές (B8-1423/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εξάρτηση από το Διαδίκτυο (B8-1424/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους ιούς HSV-1 και HSV-2 (B8-1425/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το νευροβλάστωμα (B8-1426/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατανάλωση οπιοειδών (B8-1427/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έξαρση της οστρακιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο (B8-1428/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις γυναίκες καπνίστριες και τους ειδικούς κινδύνους του καπνίσματος για τη μητρότητα (B8-1429/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τo κάπνισμα και την ψωρίαση (B8-1430/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνέπειες του multitasking (B8-1431/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το MCR-1 και την αντοχή στην κολιστίνη (B8-1432/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη γυναικεία γονιμότητα (B8-1433/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις υγειονομικές επιπτώσεις της ανεργίας των νέων (B8-1434/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πρόληψη του εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον (B8-1435/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

CULT

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο των επαγγελματικών προσόντων και τη μετάδοση των γνώσεων (B8-1436/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις νέες τεχνολογίες απολύμανσης των μονάδων εκτροφής πουλερικών χωρίς αντιβιοτικά (B8-1437/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI


11. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης και τα Συνοπτικά Πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


12. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 13 έως τις 16 Φεβρουαρίου 2017.


13. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 12.25.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zanni, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Nart, Šuica

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου