Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 221kWORD 69k
Neljapäev, 2. veebruar 2017 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Demokraatia ja õiglus Rumeenias (arutelu)
 3.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud: Gruusia ***I (arutelu)
 4.Lapsendamiste piiriülesed aspektid (arutelu)
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 6.Tervitus
 7.Hääletused
  
7.1.Integreeritud lähenemisviis spordipoliitikale: hea juhtimistava, kättesaadavus ja ausameelsus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.2.Lapsendamiste piiriülesed aspektid (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.3.ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism ***I (hääletus)
  
7.4.Välispüügilaevastike jätkusuutlik majandamine ***I (hääletus)
  
7.5.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud: Gruusia ***I (hääletus)
  
7.6.Õigusriigi kriis Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis (hääletus)
  
7.7.Programmi „Erasmus+“ rakendamine (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Esitatud dokumendid
 11.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 12.Järgmiste istungite ajakava
 13.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Demokraatia ja õiglus Rumeenias (arutelu)

Komisjoni avaldus: Demokraatia ja õiglus Rumeenias (2017/2548(RSP))

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ioan Mircea Paşcu, Norica Nicolai fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roberta Metsola, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mircea Diaconu, Cristian-Silviu Buşoi, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Doru-Claudian Frunzulică, Birgit Sippel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Paul Rübig, ja Viorica Dăncilă.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Daniel Buda, Andi Cristea, Siegfried Mureşan, Maria Grapini ja Jean-Paul Denanot.

Sõna võttis Frans Timmermans.

Arutelu lõpetati.


3. Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud: Gruusia ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Gruusia) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

Mariya Gabriel tutvustas raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Andrejs Mamikins (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins, Vicky Maeijer fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Steven Woolfe (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michał Boni, Ana Gomes, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Lampros Fountoulis, Jaromír Štětina ja Victor Boştinaru.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Kinga Gál ja Michaela Šojdrová.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Mariya Gabriel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 2.2.2017 protokollipunkt 7.5.


4. Lapsendamiste piiriülesed aspektid (arutelu)

Raport soovitustega komisjonile lapsendamiste piiriüleste aspektide kohta [2015/2086(INL)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

Tadeusz Zwiefka tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Notis Marias (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel, Virginie Rozière fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Jean-Marie Cavada fraktsiooni ALDE nimel, Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, Pascal Durand fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Jane Collins fraktsiooni EFDD nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Sajjad Karim, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tadeusz Zwiefka, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka, Anna Maria Corazza Bildt, Victor Negrescu ja Ángela Vallina.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Nicola Caputo ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Tadeusz Zwiefka.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 2.2.2017 protokollipunkt 7.2.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident


5. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioonide PPE ja S&D ning fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete sekretariaadi taotluse alusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

ITRE-komisjon: Antonio Tajani asemel Massimiliano Salini

PETI-komisjon: Jean-Marie Le Peni asemel Diane James

delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks: Antonio Tajani asemel Elisabetta Gardini

delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks: Antonio Tajani asemel Salvatore Domenico Pogliese

delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees: Antonio Tajani asemel Salvatore Domenico Pogliese

delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga (k.a Liibüa) suhtlemiseks: Elena Valenciano asemel Inés Ayala Sender

delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks: Inés Ayala Senderi asemel Elena Valenciano

delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees: Elena Valenciano asemel Inés Ayala Sender

delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees: Maria Grapini


6. Tervitus

Asepresident tervitas parlamendi nimel ametlike külaliste rõdul viibinud Gruusia parlamendi delegatsiooni, mida juhtis parlamendi esimees Irakli Kobakhidze.


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Integreeritud lähenemisviis spordipoliitikale: hea juhtimistava, kättesaadavus ja ausameelsus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport head juhtimistava, kättesaadavust ja ausameelsust hõlmava integreeritud lähenemisviisi kohta spordipoliitikale [2016/2143(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0012)


7.2. Lapsendamiste piiriülesed aspektid (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport soovitustega komisjonile lapsendamiste piiriüleste aspektide kohta [2015/2086(INL)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0013)


7.3. ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 19/2013, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism, ja muudetakse määrust (EL) nr 20/2013, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

VAHELEPING

Vastu võetud (P8_TA(2017)0014)


7.4. Välispüügilaevastike jätkusuutlik majandamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse välispüügilaevastike jätkusuutlikku majandamist ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1006/2008 [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2017)0015)


7.5. Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud: Gruusia ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Gruusia) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

VAHELEPING

Vastu võetud (P8_TA(2017)0016)


7.6. Õigusriigi kriis Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 ja B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0120/2017

(asendades B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 ja B8-0126/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Fernando Ruas fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser ja Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel;

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel;

—    Marie-Christine Vergiat ja Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel

Vastu võetud (P8_TA(2017)0017)

Sõnavõtud

Jo Leinen esitas lõike 7 ja põhjenduse F kohta kaks suulist muudatusettepanekut, mis võeti vastu.


7.7. Programmi „Erasmus+“ rakendamine (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1288/2013 (millega luuakse „Erasmus+“: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ) rakendamise kohta [2015/2327(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Milan Zver (A8-0389/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0018)


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta on esitatud parlamendiiikmetele mõeldud veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:


Raport: Hannu Takkula - A8-0381/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan ja Hannu Takkula

Raport: Tadeusz Zwiefka - A8-0370/2016
Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Anna Záborská, Daniel Hannan ja Branislav Škripek


Raport: Marielle de Sarnez - A8-0277/2016
Michaela Šojdrová ja Daniel Hannan

Raport: Linnéa Engström - A8-0377/2016
Diane James, Seán Kelly ja Michela Giuffrida

Raport: Mariya Gabriel - A8-0260/2016
Jiří Pospíšil

Õigusriigi kriis Kongo Demoraatlikus Vabariigis ja Gabonis - 2017/2510(RSP)RC-B8-0120/2017
Jiří Pospíšil

Raport: Milan Zver - A8-0389/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Diane James, Seán Kelly, Angel Dzhambazki ja Andrejs Mamikins.


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


10. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek maksa steatoosi kohta, mis ei ole põhjustatud alkoholitarbimisest (B8-1402/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek viiruse H1N1 vastu vaktsineerimise kohta (B8-1403/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek borrelioosi kohta (B8-1404/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek antibiootikumiresistentsuse ja Neisseria gonorrhoeae ravi kohta (B8-1405/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek steriliseerimisimplantaatide Essure kasutamisega seotud riskide kohta (B8-1407/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek laevalammutussektori kohta (B8-1408/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek maiustustes sisalduva titaandioksiidi kohta (B8-1409/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek artemisiniini kohta tuberkuloosi ravis (B8-1410/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek multiresistentsete Enterobacteriaceae kohta (B8-1411/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Alzheimeri tõve tõhusa ravi kohta (B8-1412/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku ja majandusrände kohta (B8-1413/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek sotsiaal- ja solidaarsusmajanduse toetamise kohta (B8-1414/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek hargmaiste ettevõtete ja tööturu kohta (B8-1415/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek raampoliitika ja aktiivsena vananemise kohta (B8-1416/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek klamüüdia kohta (B8-1417/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek I tüüpi diabeeti põdevatele inimestele mõeldud kunstliku kõhunäärme kohta (B8-1418/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Hiina vesiviljelustoodete importimise kohta (B8-1419/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek ateroskleroosi vaktsiini kohta (B8-1420/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek uute tehnoloogiate kasutamise ja tähelepanuhäirete kohta (B8-1421/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek viiruse H7N2 kohta (B8-1422/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek sotsiaalvõrgustike ning ärevushäirete ja depressiooni kohta (B8-1423/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek internetisõltuvuse kohta (B8-1424/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek viiruste HSV-1 ja HSV-2 kohta (B8-1425/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek neuroblastoomi kohta (B8-1426/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek opioidide tarbimise kohta (B8-1427/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek sarlakite sagenemise kohta Ühendkuningriigis (B8-1428/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek naiste suitsetamise ja emadusega seotud konkreetsete riskide kohta (B8-1429/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek suitsetamise ja psoriaasi kohta (B8-1430/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek korraga mitme ülesande täitmise tagajärgede kohta (B8-1431/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek MCR-1 ja kolistiiniresistentsuse kohta (B8-1432/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek naiste viljakuse kohta (B8-1433/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek töötuse mõju kohta noorte tervisele (B8-1434/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek koolikiusamise ennetamise kohta (B8-1435/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku ja teadmussiirde kohta (B8-1436/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek linnufarmide uute antibiootikumivabade desinfitseerimistehnoloogiate kohta (B8-1437/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI


11. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse käesoleva istungi ja eilse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


12. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 13. kuni 16. veebruaril 2017.


13. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 12.25.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Nart, Šuica

Õigusteave - Privaatsuspoliitika