Rodyklė 
Protokolas
PDF 227kWORD 70k
Ketvirtadienis, 2017 m. vasario 2 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Demokratija ir teisingumas Rumunijoje (diskusijos)
 3.Trečiosios šalys, kurių piliečiai privalo turėti vizas ir kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas – Gruzija ***I (diskusijos)
 4.Tarpvalstybiniai įvaikinimo procedūros aspektai (diskusijos)
 5.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 6.Oficialus pasveikinimas
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Integruotas požiūris į sporto politiką: geras valdymas, prieinamumas ir sąžiningumas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.2.Tarpvalstybiniai įvaikinimo procedūros aspektai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.3.ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė ***I (balsavimas)
  
7.4.Tvarus išorės žvejybos laivynų valdymas ***I (balsavimas)
  
7.5.Trečiosios šalys, kurių piliečiai privalo turėti vizas ir kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas – Gruzija ***I (balsavimas)
  
7.6.Teisinės valstybės krizė Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (balsavimas)
  
7.7.Programos "Erasmus +" įgyvendinimas (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Gauti dokumentai
 11.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 12.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 13.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Demokratija ir teisingumas Rumunijoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Demokratija ir teisingumas Rumunijoje (2017/2548(RSP))

Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ioan Mircea Paşcu), Norica Nicolai ALDE frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Roberta Metsola (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andi Cristea), Victor Boştinaru, Mircea Diaconu, Cristian-Silviu Buşoi (nesutiko, kad Doru-Claudian Frunzulică pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Birgit Sippel, (nesutiko, kad Paul Rübig pateiktų mėlynosios kortelės klausimą) ir Viorica Dăncilă.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Daniel Buda, Andi Cristea, Siegfried Mureşan, Maria Grapini ir Jean-Paul Denanot.

Kalbėjo Frans Timmermans.

Diskusijos baigtos.


3. Trečiosios šalys, kurių piliečiai privalo turėti vizas ir kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas – Gruzija ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Gruzija) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

Mariya Gabriel pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Andrejs Mamikins (AFET komiteto nuomonės referentas), Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Gerard Batten EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrejs Mamikins), Vicky Maeijer ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), nepriklausomas Parlamento narysSteven Woolfe, Michał Boni, Ana Gomes, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Lampros Fountoulis, Jaromír Štětina ir Victor Boştinaru.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Kinga Gál ir Michaela Šojdrová.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Mariya Gabriel.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 02 protokolo 7.5 punktas.


4. Tarpvalstybiniai įvaikinimo procedūros aspektai (diskusijos)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl tarpvalstybinių įvaikinimo pracedūros aspektų [2015/2086(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

Tadeusz Zwiefka pristatė pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Notis Marias (PETI komiteto nuomonės referentas), Pavel Svoboda PPE frakcijos vardu, Virginie Rozière S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Jean-Marie Cavada ALDE frakcijos vardu, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu, Pascal Durand Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Jane Collins EFDD frakcijos vardu (nesutiko, kad Sajjad Karim pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tadeusz Zwiefka), Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka, Anna Maria Corazza Bildt, Victor Negrescu ir Ángela Vallina.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Tadeusz Zwiefka.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 02 protokolo 7.2 punktas.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja


5. Komitetų ir delegacijų sudėtis

PPE, S&D frakcijų ir nepriklausomų narių sekretoriato prašymu Parlamentas ratifikavo šiuos paskyrimus:

ITRE komitetas: Massimiliano Salini vietoj Antonio Tajani

PETI komitetas: Diane James vietoj Jean-Marie Le Pen

Delegacija ryšiams su Brazilijos Federacine Respublika: Elisabetta Gardini vietoj Antonio Tajani

Delegacija ryšiams su MERCOSUR šalimis: Salvatore Domenico Pogliese vietoj Antonio Tajani

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje: Salvatore Domenico Pogliese vietoj Antonio Tajani

Delegacija ryšiams su Magrebo šalimis ir Arabų Magrebo Sąjunga: Inés Ayala Sender vietoj Elena Valenciano

Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis: Elena Valenciano vietoj Inés Ayala Sender

Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje: Inés Ayala Sender vietoj Elena Valenciano

Delegacija parlamentinėje asamblėjoje EURONEST: Maria Grapini


6. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkė Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius Gruzijos parlamento pirmininko Irakli Kobakhidze vadovaujamos delegacijos narius iš Gruzijos parlamento.


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Integruotas požiūris į sporto politiką: geras valdymas, prieinamumas ir sąžiningumas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas „Integruotas požiūris į sporto politiką: geras valdymas, prieinamumas ir sąžiningumas“ [2016/2143(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0012)


7.2. Tarpvalstybiniai įvaikinimo procedūros aspektai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl tarpvalstybinių įvaikinimo pracedūros aspektų [2015/2086(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0013)


7.3. ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 19/2013, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė, ir Reglamentas (ES) Nr. 20/2013, kuriuo įgyvendinama Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

ACCORD PROVISOIRE

Priimta (P8_TA(2017)0014)


7.4. Tvarus išorės žvejybos laivynų valdymas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2017)0015)


7.5. Trečiosios šalys, kurių piliečiai privalo turėti vizas ir kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas – Gruzija ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Gruzija) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

LAIKINAS SUSITARIMAS

Priimta (P8_TA(2017)0016)


7.6. Teisinės valstybės krizė Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 ir B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0120/2017

(keičia B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 ir B8-0126/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ir Fernando Ruas PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser ir Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu;

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

—    Marie-Christine Vergiat ir Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu

Priimta (P8_TA(2017)0017)

Kalbėjo:

Jo Leinen pateikė 7 dalies ir kontatuojamosios dalies F žodinius pakeitimus, kurie buvo priimti.


7.7. Programos "Erasmus +" įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB įgyvendinimo [2015/2327(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Milan Zver (A8-0389/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0018)


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į Parlamento nariams skirtuose Parlamento svetainės puslapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo


Pranešimas: Hannu Takkula - A8-0381/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan ir Hannu Takkula

Pranešimas: Tadeusz Zwiefka - A8-0370/2016
Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Anna Záborská, Daniel Hannan ir Branislav Škripek


Pranešimas: Marielle de Sarnez - A8-0277/2016
Michaela Šojdrová ir Daniel Hannan

Pranešimas: Linnéa Engström - A8-0377/2016
Diane James, Seán Kelly ir Michela Giuffrida

Pranešimas: Mariya Gabriel - A8-0260/2016
Jiří Pospíšil

Teisinės valstybės krizė Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone - 2017/2510(RSP)RC-B8-0120/2017
Jiří Pospíšil

Pranešimas: Milan Zver - A8-0389/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Diane James, Seán Kelly, Angel Dzhambazki ir Andrejs Mamikins.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


10. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nealkoholinės suriebėjusių kepenų ligos (B8-1402/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl H1N1 viruso vakcinos (B8-1403/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl boreliozės (B8-1404/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl atsparumo antibiotikams ir Neisseria gonorrhoeae gydymo (B8-1405/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl rizikos, susijusios su sterilizacinių implantų „Essure“ naudojimu (B8-1407/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl laivų ardymo pramonės (B8-1408/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl titano dioksido saldainiuose (B8-1409/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tuberkuliozės gydymo artemisininu (B8-1410/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl daugeliui vaistų atsparių enterobakterijų (B8-1411/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl veiksmingo Alzheimerio ligos gydymo (B8-1412/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos kvalifikacijų sandaros ir ekonominės migracijos (B8-1413/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos socialinei ir solidarumo ekonomikai (B8-1414/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

ECON

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl daugiašalių įmonių ir darbo rinkos (B8-1415/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

EMPL

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl politikos sistemos ir vyresnių žmonių aktyvumo (B8-1416/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl chlamidinės infekcijos (B8-1417/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl „dirbtinės kasos“, kurią galėtų naudoti I tipo diabetu sergantys asmenys (B8-1418/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl akvakultūros produktų importo iš Kinijos (B8-1419/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

INTA

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vakcinos nuo aterosklerozės (B8-1420/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naudojimosi naujosiomis technologijomis ir dėmesio sutrikimų (B8-1421/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl H7N2 viruso (B8-1422/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl socialinių tinklų ir mišrių nerimo ir depresijos sutrikimų (B8-1423/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl priklausomybės nuo interneto (B8-1424/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Herpes simplex virusų 1 ir 2 (HSV-1 ir HSV-2) (B8-1425/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neuroblastomos (B8-1426/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl opioidų vartojimo (B8-1427/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padažnėjusių susirgimų skarlatina atvejų Jungtinėje Karalystėje (B8-1428/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl moterų rūkymo ir jo keliamo pavojaus nėščiosioms (B8-1429/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl rūkymo ir žvynelinės (B8-1430/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pasekmių atliekant daugiau nei vieną užduotį (B8-1431/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl atsparumo kolistinui mechanizmą nulemiančio geno (MCR-1) ir atsparumo kolistinui (B8-1432/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl moterų vaisingumo (B8-1433/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl jaunimo nedarbo poveikio sveikatai (B8-1434/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl patyčių mokykloje prevencijos (B8-1435/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

CULT

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos kvalifikacijų sandaros ir žinių perdavimo (B8-1436/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų paukštininkystės ūkių dezinfekavimo technologijų nenaudojant antibiotikų (B8-1437/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI


11. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos ir vakar dienos posėdžių protokolai bus pateikti Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


12. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2017 m. vasario 13–16 d..


13. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 12.25 val.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Nart, Šuica

Teisinė informacija - Privatumo politika