Indekss 
Protokols
PDF 225kWORD 69k
Ceturtdiena, 2017. gada 2. februāris - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Demokrātija un tiesiskums Rumānijā (debates)
 3.Trešās valstis, kuru pilsoņiem piemēro vīzas prasību, un trešās valstis, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas - Gruzija ***I (debates)
 4.Adopcijas pārrobežu aspekti (debates)
 5.Komiteju un delegāciju sastāvs
 6.Oficiāla sveikšana
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Integrēta pieeja politikai sporta jomā — laba pārvaldība, pieejamība un integritāte (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.2.Adopcijas pārrobežu aspekti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.3.Divpusējo aizsargpasākumu klauzula un stabilizācijas mehānisms banāniem ES un Kolumbijas un Peru tirdzniecības nolīgumā ***I (balsošana)
  
7.4.Ārējo zvejas flotu ilgtspējīga pārvaldība ***I (balsošana)
  
7.5.Trešās valstis, kuru pilsoņiem piemēro vīzas prasību, un trešās valstis, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas - Gruzija ***I (balsošana)
  
7.6.Tiesiskuma krīze Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā (balsošana)
  
7.7."Erasmus+" īstenošana (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Dokumentu iesniegšana
 11.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 12.Nākamo sēžu datumi
 13.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Demokrātija un tiesiskums Rumānijā (debates)

Komisijas paziņojums: Demokrātija un tiesiskums Rumānijā (2017/2548(RSP)).

Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ioan Mircea Paşcu, Norica Nicolai ALDE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Roberta Metsola, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mircea Diaconu, Cristian-Silviu Buşoi, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Doru-Claudian Frunzulică, Birgit Sippel, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Paul Rübig, un Viorica Dăncilă.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Daniel Buda, Andi Cristea, Siegfried Mureşan, Maria Grapini un Jean-Paul Denanot.

Uzstājās Frans Timmermans.

Debates tika slēgtas.


3. Trešās valstis, kuru pilsoņiem piemēro vīzas prasību, un trešās valstis, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas - Gruzija ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Gruzija) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0260/2016).

Mariya Gabriel iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Andrejs Mamikins (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE grupas vārdā, Birgit Sippel S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Gerard Batten EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins, Vicky Maeijer ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Steven Woolfe, pie grupām nepiederošs deputāts, Michał Boni, Ana Gomes, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Lampros Fountoulis, Jaromír Štětina un Victor Boştinaru.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Kinga Gál un Michaela Šojdrová.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Mariya Gabriel.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2.2.2017. protokola 7.5. punkts.


4. Adopcijas pārrobežu aspekti (debates)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par adopcijas pārrobežu aspektiem [2015/2086(INL)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016).

Tadeusz Zwiefka iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Notis Marias (PETI komitejas atzinuma sagatavotājs), Pavel Svoboda PPE grupas vārdā, Virginie Rozière S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Jean-Marie Cavada ALDE grupas vārdā, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā, Pascal Durand Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Jane Collins EFDD grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Sajjad Karim, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tadeusz Zwiefka, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka, Anna Maria Corazza Bildt, Victor Negrescu un Ángela Vallina.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Nicola Caputo un Georgios Epitideios.

Uzstājās Věra Jourová un Tadeusz Zwiefka.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2.2.2017. protokola 7.2. punkts.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece


5. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc PPE un S&D grupas un un pie politiskajām grupām nepiederošo deputātu sekretariāta pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā:

ITRE komiteja: Massimiliano Salini - Antonio Tajani vietā;

PETI komiteja: Diane James - Jean-Marie Le Pen vietā;

Delegācija attiecībām ar Brazīlijas Federatīvo Republiku: Elisabetta Gardini - Antonio Tajani vietā;

Delegācija attiecībām ar Mercosur valstīm: Salvatore Domenico Pogliese - Antonio Tajani vietā;

Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā: Salvatore Domenico Pogliese - Antonio Tajani vietā;

Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību (ieskaitot Lībiju): Inés Ayala Sender - Elena Valenciano vietā;

Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm: Elena Valenciano - Inés Ayala Sender vietā;

Delegācija dalībai Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā: Inés Ayala Sender - Elena Valenciano vietā;

Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā: Maria Grapini.


6. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītāja Parlamenta vārdā sveica Gruzijas parlamenta delegāciju, kuru vadīja tā priekšsēdētājs Irakli Kobakhidze un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Integrēta pieeja politikai sporta jomā — laba pārvaldība, pieejamība un integritāte (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par integrētu pieeju politikai sporta jomā — laba pārvaldība, pieejamība un integritāte [2016/2143(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Hannu Takkula (A8-0381/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0012).


7.2. Adopcijas pārrobežu aspekti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par adopcijas pārrobežu aspektiem [2015/2086(INL)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0013).


7.3. Divpusējo aizsargpasākumu klauzula un stabilizācijas mehānisms banāniem ES un Kolumbijas un Peru tirdzniecības nolīgumā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 19/2013, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 20/2013, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P8_TA(2017)0014).


7.4. Ārējo zvejas flotu ilgtspējīga pārvaldība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1006/2008 [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Linnéa Engström (A8-0377/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2017)0015).


7.5. Trešās valstis, kuru pilsoņiem piemēro vīzas prasību, un trešās valstis, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas - Gruzija ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Gruzija) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0260/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P8_TA(2017)0016).


7.6. Tiesiskuma krīze Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 un B8-0126/2017 (2017/2510(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0120/2017

(aizstāj B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 un B8-0126/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio un Fernando Ruas PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser un Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā;

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā;

—    Marie-Christine Vergiat un Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā;

—   Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0017).

Uzstāšanās

Jo Leinen ierosināja divus mutiskus grozījumus 7. punktam un F apsvērumam, un tos pieņēma.


7.7. "Erasmus+" īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas (ES) Nr. 1288/2013, ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” un atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK, īstenošanu [2015/2327(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Milan Zver (A8-0389/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0018).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi


Hannu Takkula ziņojums - A8-0381/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan un Hannu Takkula

Tadeusz Zwiefka ziņojums - A8-0370/2016
Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Anna Záborská, Daniel Hannan un Branislav Škripek


Marielle de Sarnez ziņojums - A8-0277/2016
Michaela Šojdrová un Daniel Hannan

Linnéa Engström ziņojums - A8-0377/2016
Diane James, Seán Kelly un Michela Giuffrida

Mariya Gabriel ziņojums - A8-0260/2016
Jiří Pospíšil

Tiesiskuma krīze Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā - 2017/2510(RSP)RC-B8-0120/2017
Jiří Pospíšil

Milan Zver ziņojums - A8-0389/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Diane James, Seán Kelly, Angel Dzhambazki un Andrejs Mamikins.


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


10. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1.Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nealkoholisko aknu steatozi (B8-1402/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vīrusa H1N1 vakcīnu (B8-1403/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par boreliozi (B8-1404/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par antibiotiku rezistenci un Neisseria gonorrhoeae ārstēšanu (B8-1405/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par riskiem, kas saistīti ar sterilizācijas implantu Essure izmantošanu (B8-1407/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kuģu demontāžas nozari (B8-1408/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par titāna dioksīda klātbūtni saldumos (B8-1409/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par artemizinīnu tuberkulozes ārstēšanā (B8-1410/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par multirezistentām enterobaktērijām (B8-1411/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par efektīvu Alcheimera slimības ārstēšanu (B8-1412/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru un ekonomisko migrāciju (B8-1413/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu sociālai un solidaritātes ekonomikai (B8-1414/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ECON

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par starptautiskajiem uzņēmumiem un darba tirgu (B8-1415/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

EMPL

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pamatpolitiku un aktīvām vecumdienām (B8-1416/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par hlamīdijām (B8-1417/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par I tipa diabēta slimniekiem paredzētiem “mākslīgajiem aizkuņģa dziedzeriem” (B8-1418/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Ķīnas akvakultūras produktu importu (B8-1419/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

INTA

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vakcīnu aterosklerozes ārstēšanai (B8-1420/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauno tehnoloģiju izmantošanu un uzmanības deficīta sindromu (B8-1421/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vīrusu H7N2 (B8-1422/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sociālajiem tīkliem un trauksmaino depresiju (B8-1423/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atkarību no interneta (B8-1424/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vīrusu HSV-1 un HSV-2 (B8-1425/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par neiroblastomu (B8-1426/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par opioīdu lietošanu (B8-1427/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jaunu skarlatīnas uzliesmojumu Apvienotajā Karalistē (B8-1428/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sieviešu smēķēšanu un īpašiem riskiem saistībā ar grūtniecību (B8-1429/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

FEMM

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par smēķēšanu un psoriāzi (B8-1430/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vairāku uzdevumu vienlaicīgas veikšanas sekām (B8-1431/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par gēnu MCR-1 un rezistenci pret kolistīnu (B8-1432/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sieviešu auglību (B8-1433/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

FEMM

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauniešu bezdarba ietekmi uz veselību (B8-1434/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aizskaršanas skolā novēršanu (B8-1435/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

CULT

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru un zināšanu pārnesi (B8-1436/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jaunajām tehnoloģijām mājputnu audzētavu dezinficēšanai, neizmantojot antibiotiskos līdzekļus (B8-1437/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI


11. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu un iepriekšējās dienas sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


12. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2017. gada 13. februāra līdz 2017. gada 16. februārim.


13. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 12.25.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Nart, Šuica

Juridisks paziņojums - Privātuma politika