Index 
Notulen
PDF 224kWORD 69k
Donderdag 2 februari 2017 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Democratie en rechtvaardigheid in Roemenië (debat)
 3.Derde landen waarvan de onderdanen in het bezit moeten zijn van een visum of waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld: Georgië ***I (debat)
 4.Grensoverschrijdende aspecten van adopties (debat)
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Welkomstwoord
 7.Stemmingen
  
7.1.Een geïntegreerde aanpak van het beleid voor de sport: goed bestuur, toegankelijkheid en integriteit (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.2.Grensoverschrijdende aspecten van adopties (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.3.Bilaterale vrijwaringsclausule en stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst EU-Columbia/Peru ***I (stemming)
  
7.4.Duurzaam beheer van externe vissersvloten ***I (stemming)
  
7.5.Derde landen waarvan de onderdanen in het bezit moeten zijn van een visum of waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld: Georgië ***I (stemming)
  
7.6.Crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (stemming)
  
7.7.Uitvoering Erasmus + (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Ingekomen stukken
 11.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 12.Rooster van de volgende vergaderingen
 13.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Democratie en rechtvaardigheid in Roemenië (debat)

Verklaring van de Commissie: Democratie en rechtvaardigheid in Roemenië (2017/2548(RSP))

Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ioan Mircea Paşcu, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Roberta Metsola, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mircea Diaconu, Cristian-Silviu Buşoi, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Doru-Claudian Frunzulică, Birgit Sippel, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Paul Rübig, en Viorica Dăncilă.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Daniel Buda, Andi Cristea, Siegfried Mureşan, Maria Grapini en Jean-Paul Denanot.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans.

Het debat wordt gesloten.


3. Derde landen waarvan de onderdanen in het bezit moeten zijn van een visum of waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld: Georgië ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Georgië) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

Mariya Gabriel leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andrejs Mamikins (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins, Vicky Maeijer, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Steven Woolfe, niet-fractiegebonden lid, Michał Boni, Ana Gomes, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Lampros Fountoulis, Jaromír Štětina en Victor Boştinaru.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Kinga Gál en Michaela Šojdrová.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Mariya Gabriel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 2.2.2017.


4. Grensoverschrijdende aspecten van adopties (debat)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de grensoverschrijdende aspecten van adopties [2015/2086(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

Tadeusz Zwiefka leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Notis Marias (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Virginie Rozière, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Jean-Marie Cavada, namens de ALDE-Fractie, Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Jane Collins, namens de EFDD-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Sajjad Karim, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tadeusz Zwiefka, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka, Anna Maria Corazza Bildt, Victor Negrescu en Ángela Vallina.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Nicola Caputo en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Tadeusz Zwiefka.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 2.2.2017.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter


5. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PPE-Fractie, de S&D-Fractie en het secretariaat van de niet-fractiegebonden leden bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie ITRE: Massimiliano Salini in plaats van Antonio Tajani

Commissie PETI: Diane James in plaats van Jean-Marie Le Pen

Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië: Elisabetta Gardini in plaats van Antonio Tajani

Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur: Salvatore Domenico Pogliese in plaats van Antonio Tajani

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Salvatore Domenico Pogliese in plaats van Antonio Tajani

Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb (inclusief Libië): Inés Ayala Sender in plaats van Elena Valenciano

Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika: Elena Valenciano in plaats van Inés Ayala Sender

Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied: Inés Ayala Sender in plaats van Elena Valenciano

Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest: Maria Grapini


6. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement de door parlementsvoorzitter Irakli Kobakhidze geleide delegatie van het parlement van Georgië, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Een geïntegreerde aanpak van het beleid voor de sport: goed bestuur, toegankelijkheid en integriteit (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over een geïntegreerde aanpak van het beleid voor de sport: goed bestuur, toegankelijkheid en integriteit [2016/2143(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0012)


7.2. Grensoverschrijdende aspecten van adopties (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de grensoverschrijdende aspecten van adopties [2015/2086(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0013)


7.3. Bilaterale vrijwaringsclausule en stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst EU-Columbia/Peru ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 19/2013 tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 20/2013 tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P8_TA(2017)0014)


7.4. Duurzaam beheer van externe vissersvloten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2017)0015)


7.5. Derde landen waarvan de onderdanen in het bezit moeten zijn van een visum of waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld: Georgië ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Georgië) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P8_TA(2017)0016)


7.6. Crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 en B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0120/2017

(ter vervanging van B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 en B8-0126/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Fernando Ruas, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser en Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie;

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie;

—    Marie-Christine Vergiat en Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie

Aangenomen (P8_TA(2017)0017)

Het woord werd gevoerd door:

Jo Leinen, om twee mondelingen amendementen op paragraaf 7 en op overweging F in te dienen, die in aanmerking werden genomen.


7.7. Uitvoering Erasmus + (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van „Erasmus+”: het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en nr. 1298/2008/EG [2015/2327(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Milan Zver (A8-0389/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0018)


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:


Verslag Hannu Takkula - A8-0381/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan en Hannu Takkula

Verslag Tadeusz Zwiefka - A8-0370/2016
Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Anna Záborská, Daniel Hannan en Branislav Škripek


Verslag Marielle de Sarnez - A8-0277/2016
Michaela Šojdrová en Daniel Hannan

Verslag Linnéa Engström - A8-0377/2016
Diane James, Seán Kelly en Michela Giuffrida

Verslag Mariya Gabriel - A8-0260/2016
Jiří Pospíšil

Crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon - 2017/2510(RSP)RC-B8-0120/2017
Jiří Pospíšil

Verslag Milan Zver - A8-0389/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Diane James, Seán Kelly, Angel Dzhambazki en Andrejs Mamikins.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


10. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de leden, de ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over niet-alcoholische leververvetting (B8-1402/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over het vaccin tegen het H1N1-virus (B8-1403/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over borreliose (B8-1404/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de resistentie tegen antibiotica en de behandeling van gonokokken (B8-1405/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de risico's van sterilisatie door middel van Essure-implantaten (B8-1407/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de scheepssloopindustrie (B8-1408/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de aanwezigheid van titaandioxide in snoep (B8-1409/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over artemisinin in de behandeling van tuberculose (B8-1410/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de multiresistente enterobacteriën (B8-1411/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over een doeltreffende behandeling tegen de ziekte van Alzheimer (B8-1412/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over het Europees kwalificatiekader en economische migratie (B8-1413/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de ondersteuning van de sociale en solidaire economie (B8-1414/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

ECON

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over multinationals en de arbeidsmarkt (B8-1415/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

EMPL

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over het kaderbeleid en actief ouder worden (B8-1416/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over chlamydia (B8-1417/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over kunstmatige pancreassen voor personen die lijden aan diabetes type II (B8-1418/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de invoer van Chinese aquacultuurproducten (B8-1419/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

INTA

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over het vaccin tegen atherosclerose (B8-1420/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over het gebruik van nieuwe technologieën en aandachtsstoornissen (B8-1421/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over het H7N2-virus (B8-1422/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de sociale media en depressieve en angststoornissen (B8-1423/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over internetverslaving (B8-1424/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over het HSV-1- en het HSV-2-virus (B8-1425/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over het neuroblastoom (B8-1426/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de consumptie van opioïden (B8-1427/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de recrudescentie van roodvonk in het Verenigd Koninkrijk (B8-1428/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over tabaksgebruik onder vrouwen en de specifieke risico's daarvan bij zwangerschap (B8-1429/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over tabaksgebruik en psoriasis (B8-1430/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de gevolgen van multitasking (B8-1431/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over mcr-1 en de resistentie tegen colistine (B8-1432/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over vruchtbaarheid bij vrouwen (B8-1433/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de gevolgen van jeugdwerkloosheid voor de gezondheid (B8-1434/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over het voorkomen van pesten op school (B8-1435/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

CULT

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over het Europees kwalificatiekader en het doorgeven van kennis (B8-1436/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de nieuwe technologieën voor desinfectie van pluimveehouderijen zonder antibiotica (B8-1437/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI


11. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering en de notulen van de vergadering van gisteren aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


12. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 13 t/m 16 februari 2017.


13. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 12.25 uur gesloten.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Nart, Šuica

Juridische mededeling - Privacybeleid