Indeks 
Protokół
PDF 227kWORD 69k
Czwartek, 2 lutego 2017 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Demokracja i sprawiedliwość w Rumunii (debata)
 3.Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Gruzja) ***I (debata)
 4.Transgraniczne aspekty adopcji (debata)
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Oficjalne powitanie
 7.Głosowanie
  7.1.Zintegrowane podejście do polityki sportowej: dobre zarządzanie, dostępność i uczciwość (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.2.Transgraniczne aspekty adopcji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.3.Dwustronna klauzula ochronna i mechanizm stabilizacyjny dotyczący bananów zawarte w umowie o handlu UE - Kolumbia i Peru ***I (głosowanie)
  7.4.Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi ***I (głosowanie)
  7.5.Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Gruzja) ***I (głosowanie)
  7.6.Kryzys praworządności w Demokratycznej Republice Konga i w Gabonie (głosowanie)
  7.7.Wdrażanie programu Erasmus + (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Składanie dokumentów
 11.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 12.Kalendarz następnych posiedzeń
 13.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Demokracja i sprawiedliwość w Rumunii (debata)

Oświadczenie Komisji: Demokracja i sprawiedliwość w Rumunii (2017/2548(RSP))

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ioana Mirceę Paşcu, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Roberta Metsola, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andiego Cristeę, Victor Boştinaru, Mircea Diaconu, Cristian-Silviu Buşoi, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Birgit Sippel, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, i Viorica Dăncilă.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Daniel Buda, Andi Cristea, Siegfried Mureşan, Maria Grapini i Jean-Paul Denanot.

Głos zabrał Frans Timmermans.

Debata została zamknięta.


3. Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Gruzja) ***I (debata)

Sprawozdanie na temat wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Eurpejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 zawierające wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Gruzja) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

Mariya Gabriel przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Andrejs Mamikins (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Steven Woolfe niezrzeszony, Michał Boni, Ana Gomes, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Lampros Fountoulis, Jaromír Štětina i Victor Boştinaru.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Kinga Gál i Michaela Šojdrová.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Mariya Gabriel.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 2 lutego 2017 r.


4. Transgraniczne aspekty adopcji (debata)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie transgranicznych aspektów adopcji [2015/2086(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

Tadeusz Zwiefka przedstawił swoje sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Notis Marias (sprawozdawca komisji opiniodawczej PETI), Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Virginie Rozière w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Jean-Marie Cavada w imieniu grupy ALDE, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, Pascal Durand w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Jane Collins w imieniu grupy EFDD, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sajjada Karima, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tadeusza Zwiefkę, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka, Anna Maria Corazza Bildt, Victor Negrescu i Ángela Vallina.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Věra Jourová i Tadeusz Zwiefka.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 2 lutego 2017 r.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca


5. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grup PPE, S&D i sekretariatu posłów niezrzeszonych Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisja ITRE: Massimiliano Salini w miejsce Antonia Tajaniego

komisja PETI: Diane James w miejsce Jean-Marie Le Pen

Delegacja do spraw Stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii: Elisabetta Gardini w miejsce Antonia Tajaniego

Delegacja do spraw Stosunków z Mercosurem: Salvatore Domenico Pogliese w miejsce Antonia Tajaniego

Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Salvatore Domenico Pogliese w miejsce Antonia Tajaniego

Delegacja do spraw Stosunków z państwami Magrebu i Arabską Unią Magrebu: Inés Ayala Sender w miejsce Eleny Valenciano

Delegacja do spraw Stosunków z państwami Ameryki Środkowej: Elena Valenciano w miejsce Inés Ayali Sender

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: Inés Ayala Sender w miejsce Eleny Valenciano

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest: Maria Grapini


6. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodnicząca przywitała delegację parlamentu Gruzji pod przewodnictwem jego przewodniczącego Irakliego Kobakhidzego. Delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Zintegrowane podejście do polityki sportowej: dobre zarządzanie, dostępność i uczciwość (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zintegrowanego podejścia do polityki sportowej: dobre zarządzanie, dostępność i uczciwość [2016/2143(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0012)


7.2. Transgraniczne aspekty adopcji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie transgranicznych aspektów adopcji [2015/2086(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0013)


7.3. Dwustronna klauzula ochronna i mechanizm stabilizacyjny dotyczący bananów zawarte w umowie o handlu UE - Kolumbia i Peru ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 19/2013 w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 20/2013 w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P8_TA(2017)0014)


7.4. Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi, uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2017)0015)


7.5. Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Gruzja) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie na temat wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Eurpejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 zawierające wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Gruzja) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P8_TA(2017)0016)


7.6. Kryzys praworządności w Demokratycznej Republice Konga i w Gabonie (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 i B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0120/2017

(zastępujący B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 i B8-0126/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Fernando Ruas w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser i Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D;

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička i Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE;

—    Marie-Christine Vergiat i Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD

Przyjęto (P8_TA(2017)0017)

Wystąpienia

Jo Leinen przedstawił dwie poprawki ustne do ust. 7 i do motywu F, które zostały przyjęte.


7.7. Wdrażanie programu Erasmus + (głosowanie)

Sprawozdanie z wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego „Erasmus+” : unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE [2015/2327(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Milan Zver (A8-0389/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0018)


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone na stronach internetowych posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:


Sprawozdanie Hannu Takkula - A8-0381/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan i Hannu Takkula

Sprawozdanie Tadeusz Zwiefka - A8-0370/2016
Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Anna Záborská, Daniel Hannan i Branislav Škripek


Sprawozdanie Marielle de Sarnez - A8-0277/2016
Michaela Šojdrová i Daniel Hannan

Sprawozdanie Linnéa Engström - A8-0377/2016
Diane James, Seán Kelly i Michela Giuffrida

Sprawozdanie Mariya Gabriel - A8-0260/2016
Jiří Pospíšil

Kryzys praworządności w Demokratycznej Republice Konga i w Gabonie - 2017/2510(RSP)RC-B8-0120/2017
Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Milan Zver - A8-0389/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Diane James, Seán Kelly, Angel Dzhambazki i Andrejs Mamikins.


9. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


10. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie niealkoholowego stłuszczenia wątroby (B8-1402/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie szczepionki przeciwko wirusowi H1N1 (B8-1403/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie boreliozy (B8-1404/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie oporności na antybiotyki i leczenia Neisseria gonorrhoeae (B8-1405/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie ryzyka związanego ze stosowaniem implantów sterylizacyjnych Essure (B8-1407/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie przemysłu demontażu statków (B8-1408/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie obecności dwutlenku tytanu w cukierkach (B8-1409/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie stosowania artemizyniny w leczeniu gruźlicy (B8-1410/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie enterobakterii wielolekoopornych (B8-1411/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie skutecznego leczenia choroby Alzheimera (B8-1412/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie europejskich ram kwalifikacji i migracji ekonomicznej (B8-1413/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia gospodarki społecznej i solidarnej (B8-1414/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

opinia :

ECON

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie przedsiębiorstw wielonarodowych i rynku pracy (B8-1415/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia :

EMPL

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie polityki ramowej i aktywnego starzenia się (B8-1416/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie chlamydiozy (B8-1417/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie „sztucznej trzustki” dla chorych na cukrzycę typu 1 (B8-1418/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie przywozu chińskich produktów akwakultury (B8-1419/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia :

INTA

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie szczepionki przeciwko miażdżycy (B8-1420/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wykorzystywania nowych technologii i zaburzeń uwagi (B8-1421/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT

opinia :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wirusa H7N2 (B8-1422/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie sieci społecznościowych i zaburzeń lękowo-depresyjnych (B8-1423/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT

opinia :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie uzależnienia od internetu (B8-1424/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT

opinia :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wirusów HSV-1 i HSV-2 (B8-1425/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie nerwiaka zarodkowego (B8-1426/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie konsumpcji opioidów (B8-1427/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wzrostu liczby zachorowań na płonicę w Zjednoczonym Królestwie (B8-1428/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie palenia tytoniu przez kobiety i jego szczególnych konsekwencji w kontekście macierzyństwa (B8-1429/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie palenia tytoniu i łuszczycy (B8-1430/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie konsekwencji wielozadaniowości (B8-1431/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie MCR-1 i oporności na kolistynę (B8-1432/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie płodności kobiet (B8-1433/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zdrowotnych konsekwencji bezrobocia wśród młodych ludzi (B8-1434/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

opinia :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zapobiegania nękaniu w szkołach (B8-1435/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia :

CULT

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie europejskich ram certyfikacji i przekazywania wiedzy (B8-1436/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie nowych technologii dezynfekcji hodowli drobiu bez stosowania antybiotyków (B8-1437/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia :

AGRI


11. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia wraz z protokołem wczorajszego posiedzenia zostaną poddane pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


12. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 13 do 16 lutego 2017 r.


13. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 12.25.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Nart, Šuica

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności