Zoznam 
Zápisnica
PDF 227kWORD 70k
Štvrtok, 2. februára 2017 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Demokracia a spravodlivosť v Rumunsku (rozprava)
 3.Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti alebo sú od nej oslobodení: Gruzínsko ***I (rozprava)
 4.Cezhraničné aspekty osvojení (rozprava)
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Oficiálne privítanie
 7.Hlasovanie
  7.1.Integrovaný prístup k politike v oblasti športu: dobrá správa, dostupnosť a čestnosť (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.2.Cezhraničné aspekty osvojení (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.3.Bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v dohode o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru ***I (hlasovanie)
  7.4.Udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl ***I (hlasovanie)
  7.5.Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti alebo sú od nej oslobodení: Gruzínsko ***I (hlasovanie)
  7.6.Kríza právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone (hlasovanie)
  7.7.Vykonávanie programu Erasmus+ (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Predloženie dokumentov
 11.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 12.Termíny nasledujúcich rokovaní
 13.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Demokracia a spravodlivosť v Rumunsku (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Demokracia a spravodlivosť v Rumunsku (2017/2548(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ioan Mircea Paşcu, Norica Nicolai v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Roberta Metsola, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mircea Diaconu, Cristian-Silviu Buşoi, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Birgit Sippel, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, a Viorica Dăncilă.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Daniel Buda, Andi Cristea, Siegfried Mureşan, Maria Grapini a Jean-Paul Denanot.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans.

Rozprava sa skončila.


3. Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti alebo sú od nej oslobodení: Gruzínsko ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Gruzínsko) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

Mariya Gabriel uviedla správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Andrejs Mamikins (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Agustín Díaz de Mera García Consuegra v mene skupiny PPE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins, Vicky Maeijer v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Steven Woolfe – nezaradený poslanec, Michał Boni, Ana Gomes, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Lampros Fountoulis, Jaromír Štětina a Victor Boştinaru.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Kinga Gál a Michaela Šojdrová.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Mariya Gabriel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 2.2.2017.


4. Cezhraničné aspekty osvojení (rozprava)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o cezhraničných aspektoch osvojení [2015/2086(INL)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

Tadeusz Zwiefka uviedol správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Notis Marias (spravodajca výboru PETI požiadaného o stanovisko), Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Virginie Rozière v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Jean-Marie Cavada v mene skupiny ALDE, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Jane Collins v mene skupiny EFDD, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sajjad Karim, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tadeusz Zwiefka, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka, Anna Maria Corazza Bildt, Victor Negrescu a Ángela Vallina.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Nicola Caputo a Georgios Epitideios.

Vystúpili: Věra Jourová a Tadeusz Zwiefka.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 2.2.2017.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka


5. Zloženie výborov a delegácií

Parlament na žiadosť skupín PPE, S&D a sekretariátu nezaradených poslancov schválil tieto vymenovania:

výbor ITRE: Massimiliano Salini namiesto Antonia Tajaniho

výbor PETI: Diane James namiesto Jeana-Marieho Le Pena

Delegácia pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou: Elisabetta Gardini namiesto Antonia Tajaniho

Delegácia pre vzťahy s Mercosurom: Salvatore Domenico Pogliese namiesto Antonia Tajaniho

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Salvatore Domenico Pogliese namiesto Antonia Tajaniho

Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu: Inés Ayala Sender namiesto Eleny Valencianovej

Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky: Elena Valenciano namiesto Inés Ayalaovej Senderovej

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie: Inés Ayala Sender namiesto Eleny Valencianovej

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST: Maria Grapini


6. Oficiálne privítanie

Predsedníčka privítala v mene Parlamentu členov delegácie z gruzínskeho parlamentu na čele s jeho predsedom Iraklim Kobakhidzem, ktorý bol usadený na čestnej galérii.


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Integrovaný prístup k politike v oblasti športu: dobrá správa, dostupnosť a čestnosť (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o integrovanom prístupe k politike v oblasti športu: dobrá správa, dostupnosť a čestnosť [2016/2143(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0012)


7.2. Cezhraničné aspekty osvojení (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o cezhraničných aspektoch osvojení [2015/2086(INL)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0013)


7.3. Bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v dohode o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 19/2013, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 20/2013, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P8_TA(2017)0014)


7.4. Udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2017)0015)


7.5. Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti alebo sú od nej oslobodení: Gruzínsko ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Gruzínsko) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P8_TA(2017)0016)


7.6. Kríza právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 a B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0120/2017

(nahrádzajúci B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 a B8-0126/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Fernando Ruas v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser a Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D;

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE;

—    Marie-Christine Vergiat a Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL;

—   Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

Prijatý (P8_TA(2017)0017)

Vystúpenia:

Jo Leinen predložil dva ústne pozmeňujúce návrhy k odseku 7 a odôvodneniu F, ktoré boli prijaté.


7.7. Vykonávanie programu Erasmus+ (hlasovanie)

Správa o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES [2015/2327(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Milan Zver (A8-0389/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0018)


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené na stránkach poslancov na webovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:


Správa: Hannu Takkula - A8-0381/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan a Hannu Takkula

Správa: Tadeusz Zwiefka - A8-0370/2016
Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Anna Záborská, Daniel Hannan a Branislav Škripek


Správa: Marielle de Sarnez - A8-0277/2016
Michaela Šojdrová a Daniel Hannan

Správa: Linnéa Engström - A8-0377/2016
Diane James, Seán Kelly a Michela Giuffrida

Správa: Mariya Gabriel - A8-0260/2016
Jiří Pospíšil

Kríza právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone - 2017/2510(RSP)RC-B8-0120/2017
Jiří Pospíšil

Správa: Milan Zver - A8-0389/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Diane James, Seán Kelly, Angel Dzhambazki a Andrejs Mamikins.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


10. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) poslancov, návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o nealkoholovej steatohepatitíde (B8-1402/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o vakcíne proti vírusu H1N1 (B8-1403/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o borelióze (B8-1404/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o rezistencii voči antibiotikám a liečbe Neisseria gonorrhoeae (B8-1405/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o rizikách spojených s používaním sterilizačného implantátu Essure (B8-1407/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o odvetví rozoberania lodí (B8-1408/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o výskyte oxidu titaničitého v cukríkoch (B8-1409/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o využití artemisinínu pri liečbe tuberkulózy (B8-1410/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o multirezistentných enterobaktériách (B8-1411/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o účinnej liečbe Alzheimerovej choroby (B8-1412/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o európskom kvalifikačnom rámci a ekonomickej migrácii (B8-1413/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o podpore sociálneho a solidárneho hospodárstva (B8-1414/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

ECON

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o nadnárodných spoločnostiach a trhu práce (B8-1415/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o rámcovej politike a aktívnom starnutí (B8-1416/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o chlamydióze (B8-1417/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o „umelom pankrease“ pre osoby postihnuté cukrovkou 1. typu (B8-1418/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o dovoze produktov čínskej akvakultúry (B8-1419/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

INTA

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o očkovacej látke proti ateroskleróze (B8-1420/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o používaní nových technológií a poruchách pozornosti (B8-1421/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o víruse H7N2 (B8-1422/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o sociálnych sieťach a úzkostno-depresívnych poruchách (B8-1423/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o závislosti od internetu (B8-1424/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o vírusoch HSV-1 a HSV-2 (B8-1425/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o neuroblastóme (B8-1426/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o užívaní opioidov (B8-1427/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o opätovnom prepuknutí šarlachu v Spojenom kráľovstve (B8-1428/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o fajčení žien a špecifických rizikách spojených s materstvom (B8-1429/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o fajčení a psoriáze (B8-1430/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o následkoch multitaskingu, teda schopnosti vykonávať viacero činností súčasne (B8-1431/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o MCR-1 a odolnosti voči kolistínu (B8-1432/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o ženskej plodnosti (B8-1433/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o zdravotných následkoch nezamestnanosti mladých ľudí (B8-1434/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o predchádzaní šikanovaniu na školách (B8-1435/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o európskom kvalifikačnom rámci a odovzdávaní znalostí (B8-1436/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o nových technológiách na dezinfekciu chovov hydiny bez antibiotík (B8-1437/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI


11. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného a včerajšieho rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


12. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 13. do 16. februára 2017.


13. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 12.25 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Nart, Šuica

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia