Index 
Protokoll
PDF 223kWORD 68k
Torsdagen den 2 februari 2017 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rättsstatsprincipen i Rumänien (debatt)
 3.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering eller är undantagna från detta krav (Georgien) ***I (debatt)
 4.Gränsöverskridande aspekter av adoptioner (debatt)
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Välkomsthälsning
 7.Omröstning
  7.1.En integrerad politik när det gäller idrott: gott styre, tillgång och integritet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.2.Gränsöverskridande aspekter av adoptioner (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.3.Bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru ***I (omröstning)
  7.4.Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor ***I (omröstning)
  7.5.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering eller är undantagna från detta krav (Georgien) ***I (omröstning)
  7.6.Kris avseende rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (omröstning)
  7.7.Genomförandet av Erasmus+ (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Inkomna dokument
 11.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod
 13.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Rättsstatsprincipen i Rumänien (debatt)

Uttalande av kommissionen: Rättsstatsprincipen i Rumänien (2017/2548(RSP))

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ioan Mircea Paşcu, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Roberta Metsola, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mircea Diaconu, Cristian-Silviu Buşoi, som avböjde en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Birgit Sippel, som avböjde en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, och Viorica Dăncilă.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Daniel Buda, Andi Cristea, Siegfried Mureşan, Maria Grapini och Jean-Paul Denanot.

Talare: Frans Timmermans.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


3. Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering eller är undantagna från detta krav (Georgien) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Georgien) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

Mariya Gabriel redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Andrejs Mamikins (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Steven Woolfe, grupplös, Michał Boni, Ana Gomes, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Lampros Fountoulis, Jaromír Štětina och Victor Boştinaru.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Kinga Gál och Michaela Šojdrová.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Mariya Gabriel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 2.2.2017.


4. Gränsöverskridande aspekter av adoptioner (debatt)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om gränsöverskridande aspekter av adoptioner [2015/2086(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

Tadeusz Zwiefka redogjorde för betänkandet.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Notis Marias (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Virginie Rozière för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Jean-Marie Cavada för ALDE-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Jane Collins för EFDD-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Sajjad Karim, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tadeusz Zwiefka, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka, Anna Maria Corazza Bildt, Victor Negrescu och Ángela Vallina.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo och Georgios Epitideios.

Talare: Věra Jourová och Tadeusz Zwiefka.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 2.2.2017.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman


5. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av grupperna PPE, S&D och sekretariatet för de grupplösa ledamöterna godkände parlamentet följande nomineringar:

ITRE-utskottet: Massimiliano Salini i stället för Antonio Tajani

PETI-utskottet: Diane James i stället för Jean-Marie Le Pen

delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien: Elisabetta Gardini i stället för Antonio Tajani

delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna: Salvatore Domenico Pogliese i stället för Antonio Tajani

delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Salvatore Domenico Pogliese i stället för Antonio Tajani

delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen (inklusive Libyen): Inés Ayala Sender i stället för Elena Valenciano

delegationen för förbindelserna med Centralamerika: Elena Valenciano i stället för Inés Ayala Sender

delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Inés Ayala Sender i stället för Elena Valenciano

delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Maria Grapini


6. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Georgiens parlament, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av det georgiska parlamentets talman, Irakli Kobakhidze.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. En integrerad politik när det gäller idrott: gott styre, tillgång och integritet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om en integrerad politik när det gäller idrott: gott styre, tillgång och integritet [2016/2143(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0012)


7.2. Gränsöverskridande aspekter av adoptioner (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om gränsöverskridande aspekter av adoptioner [2015/2086(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0013)


7.3. Bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 19/2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, och om ändring av förordning (EU) nr 20/2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

INTERIMSAVTAL

Antogs (P8_TA(2017)0014)


7.4. Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2017)0015)


7.5. Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering eller är undantagna från detta krav (Georgien) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Georgien) [COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

INTERIMSAVTAL

Antogs (P8_TA(2017)0016)


7.6. Kris avseende rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 och B8-0126/2017 (2017/2510(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0120/2017

(ersätter B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017 och B8-0126/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Fernando Ruas för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser och Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen

—   Arne Gericke, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen

—    Marie-Christine Vergiat och Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen

—   Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen

Antogs (P8_TA(2017)0017)

Inlägg:

Jo Leinen presenterade två muntliga ändringsförslag till punkt 7 och skäl F, vilka besktades.


7.7. Genomförandet av Erasmus+ (omröstning)

Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG [2015/2327(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Milan Zver (A8-0389/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0018)


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på de sidor på parlamentets webbplats som är reserverade för ledamöterna.

Muntliga röstförklaringar:


Betänkande Hannu Takkula - A8-0381/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Michaela Šojdrová, Daniel Hannan och Hannu Takkula

Betänkande Tadeusz Zwiefka - A8-0370/2016
Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Anna Záborská, Daniel Hannan och Branislav Škripek


Betänkande Marielle de Sarnez - A8-0277/2016
Michaela Šojdrová och Daniel Hannan

Betänkande Linnéa Engström - A8-0377/2016
Diane James, Seán Kelly och Michela Giuffrida

Betänkande Mariya Gabriel - A8-0260/2016
Jiří Pospíšil

Kris avseende rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon - 2017/2510(RSP)RC-B8-0120/2017
Jiří Pospíšil

Betänkande Milan Zver - A8-0389/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Diane James, Seán Kelly, Angel Dzhambazki och Andrejs Mamikins.


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


10. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om icke alkoholbetingad fettlever (B8-1402/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om vaccinet mot H1N1-viruset (B8-1403/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om borrelia (B8-1404/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om antibiotikaresistens och behandlingen av Neisseria gonorrhoeae (B8-1405/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om de risker som kopplas till användningen av Essure-implantat för sterilisering (B8-1407/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om industrin för fartygsskrotning (B8-1408/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om förekomsten av titandioxid i godis (B8-1409/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om artemisinin vid tuberkulosbehandling (B8-1410/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om multiresistenta enterobakterier (B8-1411/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om en effektiv behandling av Alzheimers sjukdom (B8-1412/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Dominique Martin. Förslag till resolution om den europeiska referensramen för kvalifikationer och ekonomisk migration (B8-1413/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Dominique Martin. Förslag till resolution om stöd till den sociala ekonomin (B8-1414/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

ECON

- Dominique Martin. Förslag till resolution om multinationella bolag och arbetsmarknaden (B8-1415/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

EMPL

- Dominique Martin. Förslag till resolution om politiken för aktivt åldrande (B8-1416/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om klamydia (B8-1417/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om ”konstgjord bukspottkörtel” hos personer med typ I-diabetes (B8-1418/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om import av produkter från kinesiskt vattenbruk (B8-1419/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

INTA

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om vaccin mot ateroskleros (B8-1420/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om användning av ny teknik och koncentrationsstörningar (B8-1421/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

rådgivande utskott:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om H7N2-viruset (B8-1422/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om internetberoende (B8-1423/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

rådgivande utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om internetberoende (B8-1424/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

rådgivande utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om Herpes simplex virus typ 1 och typ 2 (B8-1425/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om neuroblastom (B8-1426/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om användningen av opioider (B8-1427/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om den ökade förekomsten av scharlakansfeber i Förenade kungariket (B8-1428/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om rökning bland kvinnor och specifika risker i samband med graviditet (B8-1429/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

FEMM

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om rökning och psoriasis (B8-1430/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om konsekvenserna av multitasking (B8-1431/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om mcr-1 och colistinresistens (B8-1432/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om kvinnlig fertilitet (B8-1433/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

FEMM

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om ungdomsarbetslöshetens konsekvenser för folkhälsan (B8-1434/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om förebyggande av mobbning i skolan (B8-1435/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

CULT

- Dominique Martin. Förslag till resolution om den europeiska referensramen för kvalifikationer och kunskapsöverföring (B8-1436/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om ny teknik för desinficering utan antibiotika av fjäderfäanläggningar (B8-1437/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AGRI


11. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde och protokollet från föregående dags sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


12. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 1316 februari 2017.


13. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 12.25.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Nart, Šuica

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy