Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 13 февруари 2017 г. - Страсбург

6. Поправки (член 231 от Правилника за дейността)

Компетентните комисии предадоха следните поправки към текстове, приети от Европейския парламент:

—   Поправка (P7_TA(2014)0443(COR01)) на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент(ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L149, 20.5.2014г., стр. 1) (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2014г., соглед на приемането на гореспоменатия регламент P7_TA(2014)0443) (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) - комисия PECH

—   Поправка (P7_TA(2014)0386(COR01)) на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/EO и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014г., стр. 349) (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014г., с оглед на приемането на гореспоменатата директива P7_TA(2014)0386)(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) - комисия ECON

—   Поправка (P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 декември 2016г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (преразглеждане на механизма за суспендиране) P8_TA-PROV(2016)0508 (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - комисия LIBE

Поправките са на разположение на сайта на Европейския парламент (Europarl).

Съгласно член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за приети, освен ако в 24-часов срок политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, поискат поставянето им на гласуване.

Правна информация - Политика за поверителност