Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 13. února 2017 - Štrasburk

6. Opravy (článek 231 jednacího řádu)

Příslušné výbory předaly následující opravy k textům přijatým Evropským parlamentem:

—   oprava (P7_TA(2014)0443(COR01)) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2014 k přijetí výše uvedeného nařízení P7_TA(2014)0443) - (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) - výbor PECH

—   oprava (P7_TA(2014)0386(COR01)) ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. dubna 2014 k přijetí výše uvedené směrnice P7_TA(2014)0386) - (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) - výbor ECON

—   oprava (P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 15. prosince 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (revize mechanismu pozastavení) P8_TA-PROV(2016)0508 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - výbor LIBE

Opravy jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Opravy jsou prohlášeny za schválené, neboť žádná politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádali podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu, aby se o nich hlasovalo.

Právní upozornění - Ochrana soukromí