Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 13. februar 2017 - Strasbourg

6. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)

De kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelser til tekster vedtaget af Europa-Parlamentet:

—   berigtigelse (P7_TA(2014)0443(COR01)) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning P7_TA(2014)0443) - (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) - PECH

—   berigtigelse (P7_TA(2014)0386(COR01)) til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. april 2014 med henblik på vedtagelse af ovennævnte direktiv P7_TA(2014)0386) - (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) - ECON

—   berigtigelse (P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. december 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets forordning (EU) 2016/... om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Revision af suspensionsmekanismen) P8_TA-PROV(2016)0508 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - LIBE

Berigtigelserne findes på Europarl.

I henhold til forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik