Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 13. helmikuuta 2017 - Strasbourg

6. Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)

Asiasta vastaavat valiokunnat ovat välittäneet seuraavat oikaisut Euroopan parlamentin hyväksymiin teksteihin:

—   oikaisu (P7_TA(2014)0443(COR01)) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1) (ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2014 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi P7_TA(2014)0443) - (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) - PECH-valiokunta

—   oikaisu (P7_TA(2014)0386(COR01)) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349) (ensimmäisessä käsittelyssä 15. huhtikuuta 2014 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun direktiivin antamiseksi P7_TA(2014)0386) - (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) - ECON-valiokunta

—   oikaisu (P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)) ensimmäisessä käsittelyssä 15. joulukuuta 2016 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (keskeyttämismekanismin tarkistus) P8_TA-PROV(2016)0508 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - LIBE-valiokunta

Oikaisut ovat saatavilla Europarl-verkkosivustolla.

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti nämä oikaisut katsotaan hyväksytyiksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö