Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 13 lutego 2017 r. - Strasburg

6. Sprostowania (art. 231 Regulaminu)

Komisje przedmiotowo właściwe przedstawiły następujące sprostowania do dokumentów przyjętych przez Parlament Europejski:

—   sprostowanie (P7_TA(2014)0443(COR01)) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego iRybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 16 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P7_TA(2014)0443) - (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) - komisja PECH

—   sprostowanie (P7_TA(2014)0386(COR01)) do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 15 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia wspomnianej wyżej dyrektywy P7_TA(2014)0386) - (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) - komisja ECON

—   sprostowanie (P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 15 grudnia 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (zmiana mechanizmu zawieszającego) P8_TA-PROV(2016)0508 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - komisja LIBE

Sprostowania są dostępne na stronie internetowej Europarl.

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowania te uważa się za zatwierdzone, chyba że w ciągu dwudziestu czterech godzin grupa polityczna lub posłowie w liczbie osiągającej co najmniej niski próg złożą wniosek o poddanie ich pod głosowanie.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności