Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 13. februára 2017 - Štrasburg

6. Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)

Gestorské výbory predložili nasledujúce korigendá k textom prijatým Európskym parlamentom:

—   Korigendum (P7_TA(2014)0443(COR01)) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2014 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P7_TA(2014)0443) – (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) – výbor PECH

— Korigendum (P7_TA(2014)0386(COR01)) k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia vyššie uvedenej smernice P7_TA(2014)0386) – (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) – výbor ECON

—   Korigendum (P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 15. decembra 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (revízia mechanizmu pozastavenia) P8_TA-PROV(2016)0508 – (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) – výbor LIBE

Korigendá sú k dispozícii na stránke Europarl.

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa tieto korigendá považujú za schválené, pokiaľ do 24 hodín po tomto oznámení nepredloží politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, žiadosť, aby sa o nich hlasovalo.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia