Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 13. februára 2017 - Štrasburg

7. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 15. februára 2017 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o niektorých postupoch uplatňovania Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom* na strane druhej (00056/2016/LEX – C8-0032/2017 – 2016/0218(COD))

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/936 o spoločných pravidlách na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie (00054/2016/LEX – C8-0031/2017 – 2016/0029(COD))

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre poskytovanie prístavných služieb a spoločné pravidlá o finančnej transparentnosti prístavov (00041/2016/LEX – C8-0030/2017 – 2013/0157(COD))

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa nahrádzajú prílohy A a B k nariadeniu (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní (00052/2016/LEX – C8-0029/2017 – 2016/0159(COD)).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia