Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 13 februari 2017 - Strasbourg

7. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande under onsdagen den 15 februari 2017 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan (00056/2016/LEX - C8-0032/2017 - 2016/0218(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/936 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import (00054/2016/LEX - C8-0031/2017 - 2016/0029(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (00041/2016/LEX - C8-0030/2017 - 2013/0157(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ersättande av bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden (00052/2016/LEX - C8-0029/2017 - 2016/0159(COD))

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy