Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 13 февруари 2017 г. - Страсбург

8. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

JURI, ECON

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Международния консултативен комитет по памука (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE, AGRI

- Предложение за решение на Съвета относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система в Република Хърватия (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумението за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021г. (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора, председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ITRE, JURI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/217/ЕИО на Съвета, Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Директива 86/278/ЕИО на Съвета и Директива 94/63/ЕО на Съвета по отношение на процедурните правила при докладването в областта на околната среда и за отмяна на Директива 91/692/ЕИО на Съвета (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI, ITRE, JURI, TRAN

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за борба по наказателноправен ред с изпирането на пари (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE, AFET, JURI, ECON

2) от парламентарни комисии, доклади

- Доклад относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (2016/2100(INI)) - ECON - Докладчик: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) - ENVI - Докладчик: Ian Duncan (A8-0003/2017)

- Доклад относно ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС (2016/2055(INI)) - CONT - Докладчик: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

- Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно гражданскоправни норми за роботиката (2015/2103(INL)) - JURI - Докладчик: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

- Доклад относно Европейската инициатива за компютърни услуги в облак (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI)) - ITRE - Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Протокола (от 2015 г.) за изменение на приложението към Споразумението за търговията с граждански въздухоплавателни средства (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)) - INTA - Докладчик: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение за сключване на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE)) - INTA - Докладчик: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към него (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE)) - PECH - Докладчик: João Ferreira (A8-0010/2017)

- Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към него (2016/2230(INI)) - PECH - Докладчик: João Ferreira (A8-0015/2017)

- Доклад относно Годишния доклад относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър за 2017 г. (2016/2248(INI)) - IMCO - Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

- Доклад съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно приоритетите на ЕС за 61-вата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (2017/2001(INI)) - FEMM - Докладчици: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017)

- Доклад относно „Банков съюз – Годишен доклад за 2016 г.“ (2016/2247(INI)) - ECON - Докладчик: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

- Доклад относно преразглеждането на Европейския консенсус за развитие (2016/2094(INI)) - DEVE - Докладчици: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017)

- Доклад относно „Стратегия за въздухоплаването в Европа“ (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI)) - TRAN - Докладчик: Pavel Telička (A8-0021/2017)

- Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Албания (2016/2312(INI)) - AFET - Докладчик: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

- * Доклад относно проект на решение за изпълнение на Съвета за въвеждането на мерки за контрол относно метил 2-[[1- (циклохексилметил)]-1H-индол-3-карбонил]амино-3,3-диметилбутаноат (MDMB-CHMICA) (12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)) - LIBE - Докладчик: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

- Доклад относно доклада на Комисията за Босна и Херцеговина за 2016 г. (2016/2313(INI)) - AFET - Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)) - AFET - Докладчик: Charles Tannock (A8-0028/2017)

- * Доклад относно проекта на решение на Съвета за изменение на Решение 2009/935/ПВР за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения (15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)) - LIBE - Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Нидерландия — EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)) - BUDG - Докладчик: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

- Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2017г. (2016/2307(INI)) - EMPL - Докладчик: Yana Toom (A8-0037/2017)

- Доклад относно насърчаването на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на психичното здраве и клиничните изследвания (2016/2096(INI)) - FEMM - Докладчик: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

- Доклад относно инвестициите за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове: оценка на доклада съгласно член 16, параграф 3 от РОР (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI)) - REGI - Докладчик: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

Правна информация - Политика за поверителност