Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 13. februar 2017 - Strasbourg

8. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI, ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af Den Internationale Rådgivende Bomuldskomité (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

DEVE, AGRI

- Forslag til Rådets afgørelse om anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne for så vidt angår Schengeninformationssystemet i Republikken Kroatien (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og New Zealand på den anden side (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2003/87/EF for at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets direktiv 87/217/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013, Rådets direktiv 86/278/EØF og Rådets direktiv 94/63/EF, hvad angår procedurereglerne på området miljørapportering, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/692/EØF (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI, ITRE, JURI, TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af hvidvaskning af penge (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

DEVE, AFET, JURI, ECON

2) fra udvalgene følgende betænkninger:

- Betænkning om årlig beretning om EU's konkurrencepolitik (2016/2100(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF for yderligere at fremme omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Ian Duncan (A8-0003/2017)

- Betænkning om whistlebloweres rolle for beskyttelsen af EU's finansielle interesser (2016/2055(INI)) - CONT udvalg - Ordfører: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om civilretlige bestemmelser om robotteknologi (2015/2103(INL)) - JURI udvalg - Ordfører: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

- Betænkning om det europæiske cloudinitiativ (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI)) - ITRE udvalg - Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen (2015) om ændring af bilaget til aftalen om handel med civile luftfartøjer (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering og den tilhørende gennemførelsesprotokol (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE)) - PECH udvalg - Ordfører: João Ferreira (A8-0010/2017)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering og den tilhørende gennemførelsesprotokol (2016/2230(INI)) - PECH udvalg - Ordfører: João Ferreira (A8-0015/2017)

- Udkastet til betænkning Årlig rapport om forvaltningen af det indre marked i forbindelse med det europæiske semester 2017 (2016/2248(INI)) - IMCO udvalg - Ordfører: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

- Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om EU's prioriteringer for den 61. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (2017/2001(INI)) - FEMM udvalg - Ordførere: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017)

- Betænkning om bankunionen - Årsberetning 2016 (2016/2247(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

- Betænkning om revisionen af den europæiske konsensus om udvikling (2016/2094(INI)) - DEVE udvalg - Ordførere: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017)

- Betænkning om en luftfartsstrategi for Europa (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI)) - TRAN udvalg - Ordfører: Pavel Telička (A8-0021/2017)

- Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Albanien (2016/2312(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste methyl-2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoat (MDMB-CHMICA) kontrolforanstaltninger (12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)) - LIBE udvalg - Ordfører: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

- Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Bosnien-Hercegovina (2016/2313(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Charles Tannock (A8-0028/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af afgørelse 2009/935/RIA, for så vidt angår listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler (15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)) - LIBE udvalg - Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Nederlandene – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

- Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog Report on the European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2017 (2016/2307(INI)) - EMPL udvalg - Ordfører: Yana Toom (A8-0037/2017)

- Betænkning om fremme af ligestilling mellem kønnene i forbindelse med mental sundhed og klinisk forskning (2016/2096(INI)) - FEMM udvalg - Ordfører: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

- Betænkning om investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde: en evaluering af den i artikel 16, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser nævnte rapport (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI)) - REGI udvalg - Ordfører: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik