Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 13. februar 2017 - Strasbourg

8. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Prilogi uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in zaplembi (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

JURI, ECON

- Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog sklepa Sveta o pristopu Evropske unije k Mednarodnemu svetovalnemu odboru za bombaž (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

DEVE, AGRI

- Predlog sklepa Sveta o uporabi določb schengenskega pravnega reda na področju schengenskega informacijskega sistema v Republiki Hrvaški (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

AFET

mnenje :

INTA

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive2003/87/ES zaradi ohranitve obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

ITRE, TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb(EU) št.1095/2010, (EU) št.648/2012 in (EU) 2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

ITRE, JURI

- Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 87/217/EGS, Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive Sveta 86/278/EGS ter Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/63/ES v zvezi s postopkovnimi pravili na področju poročanja o okolju ter razveljavitvi Direktive Sveta 91/692/EGS (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

AGRI, ITRE, JURI, TRAN

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

DEVE, AFET, JURI, ECON

2) od odborov, poročila

- Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence EU (2016/2100(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Ian Duncan (A8-0003/2017)

- Poročilo o vlogi prijaviteljev nepravilnosti pri varovanju finančnih interesov EU (2016/2055(INI)) - Odbor CONT - Poročevalec: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

- Poročilo s priporočili Komisiji o pravilih civilnega prava o robotiki (2015/2103(INL)) - Odbor JURI - Poročevalka: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

- Poročilo o evropski pobudi za računalništvo v oblaku (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola (2015) o spremembi Priloge k Sporazumu o trgovini na področju civilnega letalstva (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

- *** Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov ter njegovega protokola o izvajanju (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE)) - Odbor PECH - Poročevalec: João Ferreira (A8-0010/2017)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov ter njegovega protokola o izvajanju (2016/2230(INI)) - Odbor PECH - Poročevalec: João Ferreira (A8-0015/2017)

- Poročilo o letnem poročilu o upravljanju enotnega trga v okviru evropskega semestra za leto 2017 (2016/2248(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalec: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

- Poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o prednostnih nalogah EU za 61. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (2017/2001(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalke: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017)

- Poročilo o bančni uniji – letno poročilo za leto 2016 (2016/2247(INI)) - Odbor ECON - Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

- Poročilo o reviziji Evropskega soglasja o razvoju (2016/2094(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalke: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017)

- Poročilo o letalski strategiji za Evropo (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Pavel Telička (A8-0021/2017)

- Poročilo o poročilu Komisije o Albaniji za leto 2016 (2016/2312(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) (12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

- Poročilo o poročilu Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2016 (2016/2313(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi strani (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalec: Charles Tannock (A8-0028/2017)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2009/935/PNZ glede seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume (15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Nizozemske – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

- Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2017 [2016/2307(INI)] - odbor EMPL - Poročevalka: Yana Toom (A8-0037/2017)

- Poročilo o spodbujanju enakosti spolov pri raziskavah o duševnem zdravju in kliničnih raziskavah (2016/2096(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

- Poročilo o vlaganju v delovna mesta in rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov: ocena poročila v skladu s členom 16(3) uredbe o skupnih določbah (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI)) - Odbor REGI - Poročevalec: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov