Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 13 februari 2017 - Strasbourg

8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

JURI, ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om att ta Europeiska unionens solidaritetsfond i anspråk för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

REGI

- Förslag till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

DEVE, AGRI

- Förslag till rådets beslut om tillämpningen av bestämmelserna i Schengenregelverket i fråga om Schengens informationssystem i Republiken Kroatien (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett ramverk för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningar (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012 och (EU) nr 2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 87/217/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013, rådets direktiv 86/278/EEG och rådets direktiv 94/63/EG vad gäller förfaranderegler i fråga om miljörapportering, och om upphävande av rådets direktiv 91/692/EEG (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AGRI, ITRE, JURI, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

DEVE, AFET, JURI, ECON

2) från parlamentets utskott, betänkanden

- Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (2016/2100(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Ian Duncan (A8-0003/2017)

- Betänkande om visselblåsares roll för skyddet av EU:s ekonomiska intressen (2016/2055(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om civilrättsliga bestämmelser om robotteknik (2015/2103(INL)) - utskottet JURI - Föredragande: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

- Betänkande om det europeiska initiativet för molnbaserade tjänster (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om slutandet, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet (2015) om ändring av bilagan till överenskommelsen om handel med civila flygplan (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: João Ferreira (A8-0010/2017)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet (2016/2230(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: João Ferreira (A8-0015/2017)

- Betänkande om årsrapport om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2017 (2016/2248(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

- Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om EU:s prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission (2017/2001(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017)

- Betänkande om bankunionen – årsrapport 2016 (2016/2247(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

- Betänkande om översynen av det europeiska samförståndet om utveckling (2016/2094(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017)

- Betänkande om en luftfartsstrategi för Europa (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: Pavel Telička (A8-0021/2017)

- Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Albanien (2016/2312(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3 dimetylbutanoat (MDMB CHMICA) kontrollåtgärder (12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

- Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina (2016/2313(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Charles Tannock (A8-0028/2017)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om ändring av beslut 2009/935/RIF med avseende på förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser (15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Nederländerna – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

- Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2017 (2016/2307(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Yana Toom (A8-0037/2017)

- Betänkande om främjande av jämställdhet inom psykisk hälsa och klinisk forskning (2016/2096(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

- Betänkande om investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag: en utvärdering i enlighet med artikel 16.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy