Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 13 февруари 2017 г. - Страсбург

9. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000147/2016) зададен от Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, към Комисията: Биологични пестициди с нисък риск (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016);

—   (O-000152/2016) зададен от Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune и Edouard Martin, към Комисията: Одобрение от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017);

—   (O-000005/2017) зададен от Искра Михайлова, от името на комисията REGI, към Комисията: Забавяне на изпълнението на оперативните програми в рамките на европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове - въздействие върху политиката на сближаване и бъдещи действия (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).

Правна информация - Политика за поверителност