Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 13. února 2017 - Štrasburk

9. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000147/2016), kterou pokládají Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi a Mireille D'Ornano za výbor ENVI Komisi: Biologické pesticidy představující nízké riziko (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016);

—   (O-000152/2016), kterou pokládají Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune a Edouard Martin Komisi: Souhlas Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017);

—   (O-000005/2017), kterou pokládá Iskra Mihaylova za výbor REGI Komisi: Zpoždění při provádění operačních programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů (ESI) - dopad na politiku soudržnosti a jak postupovat dále (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).

Právní upozornění - Ochrana soukromí