Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 13 februari 2017 - Straatsburg

9. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000147/2016) van Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi en Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Biologische pesticiden met een laag risico (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016);

—   (O-000152/2016) van Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin, aan de Commissie: De goedkeuring door de Commissie van het door Duitsland herziene plan voor invoering van een tolheffing (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017);

—   (O-000005/2017) van Iskra Mihaylova, namens de Commissie REGI, aan de Commissie: Vertraging bij de tenuitvoerlegging van de operationele programma's van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) - gevolgen voor het cohesiebeleid en verdere actie (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).

Juridische mededeling - Privacybeleid