Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 13 lutego 2017 r. - Strasburg

9. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

—   (O-000147/2016), które skierowali Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi i Mireille D'Ornano, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Biologiczne pestycydy niskiego ryzyka (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016);

—   (O-000152/2016), które skierowali Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin, do Komisji: Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017);

—   (O-000005/2017), które skierowała Iskra Mihaylova, w imieniu komisji REGI, do Komisji: Opóźnienie we wdrażaniu programów operacyjnych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - wpływ na politykę spójności oraz dalsze działania (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności