Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 13. februára 2017 - Štrasburg

9. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000147/2016), ktorú položili Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi a Mireille D'Ornano, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Biologické nízkorizikové pesticídy (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016);

—   (O-000152/2016), ktorú položili Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune a Edouard Martin, pre Komisiu: Schválenie revidovaného plánu Nemecka na zavedenie cestného mýta Komisiou (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017);

—   (O-000005/2017), ktorú položila Iskra Mihaylova, v mene výboru REGI, pre Komisiu: Oneskorené vykonávanie operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) - vplyv na politiku súdržnosti a ďalší postup (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia