Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 13 februari 2017 - Strasbourg

9. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000147/2016) från Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi och Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, till kommissionen: Biologiska bekämpningsmedel med låg risk (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016),

—   (O-000152/2016) från Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin, till kommissionen: Kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införade av vägavgifter (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017),

—   (O-000005/2017) från Iskra Mihaylova, för utskottet REGI, till kommissionen: Försenat genomförande av de europeiska struktur- och investeringsfondernas (ESI-fonderna) operativa program - följder för sammanhållningspolitiken och fortsatta insatser (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy