Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 13 февруари 2017 г. - Страсбург

10. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през втората месечна сесия на февруари 2017 г. (PE 598.638/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149a от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Искане на групата S&D за промяна на заглавието на изявлението на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно "Перспективи за възобновяване на мирните преговори в Близкия изток" (точка 71 от проекта на дневен ред) на "Положението на Западния бряг, и по-специално в заселническите селища".

Изказаха се:, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, която обоснова искането, Tomáš Zdechovský, срещу искането, и Maria João Rodrigues, за да уточни искането.

С електронно гласуване (165 - гласа „за“ 155- гласа „против“, 10 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Искане на групата S&D за вписване на предложение за резолюция относно "Положението на Западния бряг, и по-специално в заселническите селища" (разискване: точка 11 от протокола от 22.11.2016 г) за времето за гласуване в четвъртък, 16 февруари 2017 г.

Изказаха се:, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, която обоснова искането, и Cristian Dan Preda, срещу искането.

С електронно гласуване (142 гласа „за“, 198 гласа „против“, 3 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

Искане на групата EFDD за вписване на разискване относно еднаквото прилагане на Правилника за дейността на ЕП за всички политически групи.

Изказа се Nigel Farage, от името на групата EFDD, който обоснова искането.

Парламентът отхвърля искането

Сряда

Искане на групата GUE/NGL за вписване на изявление на Комисията относно работата на пристанищата и свободата на установяване в испанските пристанища като четвърта точка от дневния ред за следобед, преди разискването относно доклада на Mady Delvaux - A8-0005/2017 (точка 13 от проекта на дневен ред).

Изказаха се:, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането, и Wim van de Camp, срещу искането.

Парламентът отхвърля искането

Искане на групата S&D за изтегляне по-напред на разискването, предвидено за четвъртък следобед, относно Одобрение от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване (точка 69 от проекта на дневен ред) и за вписване като пета точка в дневния ред за сряда следобед, след разискването относно доклада на Mady Delvaux - A8-0005/2017 (точка 13 от проекта на дневен ред) .

Изказаха се: Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, която обоснова искането, и Françoise Grossetête, срещу искането.

Председателят привлече вниманието на Парламента към възможните последици от това гласуване за графика на следващите сесии.

С електронно гласуване (195 - гласа „за“ 142- гласа „против“, 19 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Гласуването на предложенията за резолюции ще се състои по време на втората месечна сесия на март.

Четвъртък

Със съгласието на политическите групи, Председателят предложи заседанието в четвъртък да започне в 8,30 ч.

Парламентът одобрява искането.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност