Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 13 lutego 2017 r. - Strasburg

10. Porządek obrad
Pełne sprawozdanie

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych drugiej sesji lutowej 2017 r. (PE 598.638/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

Wniosek grupy S&D dotyczący zmiany tytułu oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z „Szanse wznowienia rozmów pokojowych na Bliskim Wschodzie (pkt 71 PDOJ) na „Sytuacja na Zachodnim Brzegu, a w szczególności na osiedlach żydowskich.

Głos zabrali: Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, która uzasadniła wniosek, Tomáš Zdechovský, przeciwko wnioskowi, i Maria João Rodrigues, aby sprecyzować wniosek.

W GE (przy 165 głosach za, 155 głosach przeciw i 10 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Wniosek grupy S&D dotyczący wpisania projektu rezolucji w sprawie sytuacji na Zachodnim Brzegu, a w szczególności na osiedlach żydowskich (debata: pkt 11 protokołu z dnia 22.11.2016) w czas przewidziany na głosowanie w czwartek 16 lutego 2017 r.

Głos zabrali: Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, która uzasadniła wniosek, i Cristian Dan Preda, przeciwko wnioskowi.

W GE (przy 142 głosach za, 198 głosach przeciw i 3 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy EFDD dotyczący włączenia do porządku obrad debaty nad jednolitym stosowaniem Regulaminu Parlamentu Europejskiego do wszystkich grup politycznych.

Głos zabrał Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, który uzasadnił wniosek.

Parlament odrzucił wniosek.

Środa

Wniosek grupy GUE/NGL dotyczący wpisania oświadczenia Komisji w sprawie pracy w portach i swobody przedsiębiorczości w portach hiszpańskich jako pkt 4. popołudniowego porządku obrad, przed debatą nad sprawozdaniem Mady Delvaux - A8-0005/2017 (pkt 13 PDOJ).

Głos zabrali: Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek, i Wim van de Camp, przeciwko wnioskowi.

Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy S&D dotyczący przełożenia na wcześniejszy termin przewidzianej na czwartek po południu debaty w sprawie zatwierdzenia przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych (pkt 69 PDOJ) i wpisania jej jako pkt 5. porządku obrad w środę po południu, po debacie w sprawie sprawozdania Mady Delvaux - A8-0005/2017 (pkt 13 PDOJ) .

Głos zabrali: Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, która uzasadniła wniosek, i Françoise Grossetête, przeciwko wnioskowi.

Przewodniczący zwrócił uwagę Parlamentu na możliwy wpływ tego głosowania na kalendarz przyszłych sesji.

W GE (przy 195 głosach za, 142 głosach przeciw i 19 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Głosowanie w sprawie projektów rezolucji odbędzie sie podczas drugiej sesji marcowej.

Czwartek

W porozumieniu z grupami politycznymi przewodniczący zaproponował, by posiedzenie w czwartek rozpocząć o godz. 8.30.

Parlament przyjął wniosek.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności