Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 13 februari 2017 - Strasbourg

10. Arbetsplan
Fullständigt förhandlingsreferat

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna februari II 2017 (PE 598.638/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

Begäran från S&D-gruppen om att ändra titeln på uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om "Utsikterna för återupptagna fredssamtal i Mellanöstern" (punkt 71 i det slutliga förslaget till föredragningslista) till ”Situationen på Västbanken, särskilt bosättningar”.

Talare: Maria João Rodrigues för S&D-gruppenredogjorde för denna begäran, Tomáš Zdechovský yttrade sig mot den och Maria João Rodrigues förklarade begäran närmare.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (165 röster för, 155 röster emot, 10 nedlagda röster).

Begäran från S&D-gruppen om att ett resolutionsförslag om ”Situationen på Västbanken, särskilt bosättningar” (debatt: punkt 11 i protokollet av den 22.11.2016) skulle gå till omröstning under torsdagen den 16 februari 2017.

Talare: Maria João Rodrigues för S&D-gruppen redogjorde för denna begäran och Cristian Dan Preda yttrade sig mot den.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (142 röster för, 198 röster emot, 3 nedlagda röster).

Begäran från EFDD-gruppen om att det skulle hållas en debatt om en enhetlig tillämpning av Europaparlamentets arbetsordning på samtliga politiska grupper.

Talare: Nigel Farage för EFDD-gruppen redogjorde för denna begäran.

Parlamentet förkastade begäran.

Onsdag

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att ett uttalande av kommissionen om hamnarbete och etableringsrätten i spanska hamnar som fjärde punkt på föredragningslistan för eftermiddagen, före debatten om Mady Delvaux betänkande – A8-0005/2017 (punkt 13 i det slutliga förslaget till föredragningslista).

Talare:, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen redogjorde för denna begäran och Wim van de Camp yttrade sig mot den.

Parlamentet förkastade begäran.

Begäran från S&D-gruppen om att flytta fram torsdagseftermiddagens debatt om Kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införade av vägavgifter” (punkt 69 i det slutliga förslaget till föredragningslista) och i stället placera den som femte punkt på föredragningslistan för onsdagseftermiddagen, efter debatten om Mady Delvaux betänkande – A8-0005/2017 (punkt 13 i det slutliga förslaget till föredragningslista) .

Talare: Maria João Rodrigues för S&D-gruppen redogjorde för denna begäran och Françoise Grossetête yttrade sig mot den.

Talmannen uppmärksammade parlamentet på de möjliga konsekvenserna av denna omröstning för kalendern för de kommande sammanträdesperioderna.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (195 röster för, 142 röster emot, 19 nedlagda röster).

Omröstningen om förslagen till resolution skulle äga rum under sammanträdesperioden mars II.

Torsdag

Enligt överenskommelse med de politiska grupperna föreslog talmannen att torsdagens sammanträde skulle öppnas kl. 8.30.

Parlamentet godkände denna begäran.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy