Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0148(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0003/2017

Внесени текстове :

A8-0003/2017

Разисквания :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Гласувания :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Обяснение на вота
PV 06/02/2018 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Протокол
Понеделник, 13 февруари 2017 г. - Страсбург

13. Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Ian Duncan (A8-0003/2017)

Ian Duncan представи доклада

Изказа се Fredrick Federley (докладчик по становището на комисията ITRE).

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Florent Marcellesi (докладчик по становището на комисията DEVE) Ivo Belet, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Jytte Guteland, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Diane James, независим член на ЕП, Esther de Lange и Edouard Martin.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen и Krišjānis Kariņš.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly и Tibor Szanyi.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Ian Duncan.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 15.2.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност