Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0148(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0003/2017

Ingediende teksten :

A8-0003/2017

Debatten :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Stemmingen :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Stemverklaringen
PV 06/02/2018 - 5.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Notulen
Maandag 13 februari 2017 - Straatsburg

13. Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Ian Duncan (A8-0003/2017)

Ian Duncan leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Fredrick Federley (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE).

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Florent Marcellesi (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE) Ivo Belet, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, Esther de Lange en Edouard Martin.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen en Krišjānis Kariņš.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Ian Duncan.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 15.2.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid