Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0148(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0003/2017

Teksty złożone :

A8-0003/2017

Debaty :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Głosowanie :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania
PV 06/02/2018 - 5.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Protokół
Poniedziałek, 13 lutego 2017 r. - Strasburg

13. Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia racjonalnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Ian Duncan (A8-0003/2017)

Ian Duncan przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Fredrick Federley (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE).

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Florent Marcellesi (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Ivo Belet w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Jytte Guteland w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, Esther de Lange i Edouard Martin.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen i Krišjānis Kariņš.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly i Tibor Szanyi.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Ian Duncan.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 15 lutego 2017 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności