Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0148(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0003/2017

Predkladané texty :

A8-0003/2017

Rozpravy :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Hlasovanie :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 06/02/2018 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Zápisnica
Pondelok, 13. februára 2017 - Štrasburg

13. Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Ian Duncan (A8-0003/2017)

Vystúpili títo poslanci: Ian Duncan (spravodajca) uviedol správu.
Vystúpil Fredrick Federley (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Florent Marcellesi (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Ivo Belet v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Jytte Guteland v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Diane James – nezaradená poslankyňa, Esther de Lange a Edouard Martin.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen a Krišjānis Kariņš.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly a Tibor Szanyi.

V rozprave vystúpili: Miguel Arias Cañete a Ian Duncan.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 15.2.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia