Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0148(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0003/2017

Ingivna texter :

A8-0003/2017

Debatter :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Omröstningar :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Röstförklaringar
PV 06/02/2018 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Protokoll
Måndagen den 13 februari 2017 - Strasbourg

13. Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Ian Duncan (A8-0003/2017)

Ian Duncan redogjorde för betänkandet.

Talare: Fredrick Federley (föredragande av yttrande från utskottet ITRE).

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Florent Marcellesi (föredragande av yttrande från utskottet DEVE) Ivo Belet för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Jytte Guteland för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, Esther de Lange och Edouard Martin.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen och Krišjānis Kariņš.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly och Tibor Szanyi.

Talare: Miguel Arias Cañete och Ian Duncan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 15.2.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy