Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 5.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 6.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 7.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 8.Κατάθεση εγγράφων
 9.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου (συζήτηση)
 12.Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη (συζήτηση)
 13.Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ***I (συζήτηση)
 14.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (συζήτηση)
 15.Προώθηση της ισότητας των φύλων στην ψυχική υγεία και την κλινική έρευνα (σύντομη παρουσίαση)
 16.Προτεραιότητες για την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (σύντομη παρουσίαση)
 17.Έλεγχος του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (σύντομη παρουσίαση)
 18.Ο ρόλος των καταγγελτών στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (175 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (83 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (255 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου