Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 13. veebruar 2017 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 3.Parlamendi koosseis
 4.Delegatsioonide koosseis
 5.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 6.Parandused (kodukorra artikkel 231)
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 8.Esitatud dokumendid
 9.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 10.Tööplaan
 11.Madala riskiastmega bioloogilised pestitsiidid (arutelu)
 12.Euroopa arengukonsensuse läbivaatamine (arutelu)
 13.Heite kulutõhus vähendamine ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavad investeeringud ***I (arutelu)
 14.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)
 15.Soolise võrdõiguslikkuse edendamine vaimse tervise ja kliiniliste uuringute alal (lühiettekanne)
 16.Soovitus nõukogule ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärguks (lühiettekanne)
 17.Komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimine (lühiettekanne)
 18.Rikkumisest teatajate roll ELi finantshuvide kaitsmisel (lühiettekanne)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (148 kb)  Kohalolijate nimekiri (57 kb)
 
Protokoll (75 kb)  Kohalolijate nimekiri (11 kb)
 
Protokoll (235 kb)  Kohalolijate nimekiri (63 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika