Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 255kWORD 83k
Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 5.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 6.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 7.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 8.Κατάθεση εγγράφων
 9.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου (συζήτηση)
 12.Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη (συζήτηση)
 13.Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ***I (συζήτηση)
 14.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (συζήτηση)
 15.Προώθηση της ισότητας των φύλων στην ψυχική υγεία και την κλινική έρευνα (σύντομη παρουσίαση)
 16.Προτεραιότητες για την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (σύντομη παρουσίαση)
 17.Έλεγχος του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (σύντομη παρουσίαση)
 18.Ο ρόλος των καταγγελτών στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟ

ΣΥΝΟΔΟΣ 2016 - 2017

Συνεδριάσεις από 13 έως 16 Φεβρουαρίου 2017

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.00.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων της 1ης Φεβρουαρίου 2017 και της 2ας Φεβρουαρίου 2017 εγκρίνονται.

°
° ° °

Η Sylvie Guillaume ήταν παρούσα στη συνεδρίαση της 1ης Φεβρουαρίου 2017 αλλά το όνομά της δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.


3. Σύνθεση του Σώματος

Ο Martin Schulz κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 11ης Φεβρουαρίου 2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφοι 1, 2 και 3, του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του από την ανωτέρω ημερομηνία και ενημερώνει σχετικά την οικεία εθνική αρχή.


4. Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις Ομάδες PPE και S&D, τα ακόλουθα αιτήματα διορισμών:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας Fernando Ruas αντί του Paulo Rangel

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Mercosur : Fernando Ruas αντί του Paulo Rangel

Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Fernando Ruas αντί του Paulo Rangel

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Glenis Willmott αντί του Paul Brannen, Alex Mayer αντί του Richard Corbett

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά: Paul Brannen αντί της Glenis Willmott

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας: Richard Corbett αντί της Alex Mayer

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


5. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από βουλευτές ή πολιτική ομάδα/πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο σχετικά με την απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που έχει ανακοινωθεί στα Συνοπτικά Πρακτικά της Τετάρτης 1 Φεβρουαρίου 2017 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.2.2017).

Η επιτροπή ECON ξεκίνησε συνεπώς τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.


6. Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Οι αρμόδιες επιτροπές διαβίβασαν τα ακόλουθα διορθωτικά σε κείμενα που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

—   διορθωτικό (P7_TA(2014)0443(COR01)) στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20ής Μαΐου 2014, σ. 1.) (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2014 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού P7_TA(2014)0443) - (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) - επιτροπή PECH

—   διορθωτικό (P7_TA(2014)0386(COR01)) στην οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349) (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 ενόψει της έγκρισης της ως άνω οδηγίας P7_TA(2014)0386) - (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) - επιτροπή ECON

—   διορθωτικό (P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Δεκεμβρίου 2016 ενόψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (αναθεώρηση του μηχανισμού αναστολής) P8_TA-PROV(2016)0508 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - Επιτροπή LIBE

Τα διορθωτικά διατίθενται στον ιστότοπο Europarl.

Σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού, τα εν λόγω διορθωτικά λογίζονται εγκριθέντα εκτός εάν, εντός εικοσιτεσσάρων ωρών, υποβληθεί από πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο αίτηση να τεθούν σε ψηφοφορία.


7. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου, αφετέρου (00056/2016/LEX - C8-0032/2017 - 2016/0218(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 περί της θέσπισης κοινών κανόνων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς ή άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης (00054/2016/LEX - C8-0031/2017 - 2016/0029(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων (00041/2016/LEX - C8-0030/2017 - 2013/0157(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντικατάσταση των παραρτημάτων A και B του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (00052/2016/LEX - C8-0029/2017 - 2016/0159(COD))


8. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

JURI, ECON

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

DEVE, AGRI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Κροατίας (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για τη συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και την προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων, και για την τροποποίηση των κανονισμών (EΕ) αριθ. 1095/2010, (EΕ) αριθ. 648/2012 και (EΕ) 2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως. Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 87/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 94/63/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI, ITRE, JURI, TRAN

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, JURI, ECON

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές οι εκθέσεις

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (2016/2100(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Ian Duncan (A8-0003/2017)

- Έκθεση σχετικά με τον ρόλο των καταγγελτών (whistle-blowers) στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (2016/2055(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

- Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ρυθμίσεις αστικού δικαίου στον τομέα της ρομποτικής (2015/2103(INL)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

- Έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του παραρτήματος της συμφωνίας περί του εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της, αφετέρου (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: João Ferreira (A8-0010/2017)

- Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (2016/2230(INI)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: João Ferreira (A8-0015/2017)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση όσον αφορά τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2017 (2016/2248(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

- Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (2017/2001(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτριες: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017)

- Έκθεση σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2016 (2016/2247(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

- Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη (2016/2094(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητές: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017)

- Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Pavel Telička (A8-0021/2017)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την Αλβανία (2016/2312(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή του 2-[[1-(κυκλοεξυλομεθυλο)-1H-ινδολο-3-καρβονυλο]αμινο]-3,3-διμεθυλοβουτανοϊκού μεθυλίου (MDMB-CHMICA) σε μέτρα ελέγχου (12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2016/2313(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του Καναδά, αφετέρου (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Charles Tannock (A8-0028/2017)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 2009/935/ΔΕΥ, αναφορικά με τον κατάλογο τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες (15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

- Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

- Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 (2016/2307(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Yana Toom (A8-0037/2017)

- Έκθεση σχετικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων στην ψυχική υγεία και την κλινική έρευνα (2016/2096(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

- Έκθεση σχετικά με τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του ΚΚΔ (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)


9. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   (O-000147/2016) που κατέθεσαν οι Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi και Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)·

—   (O-000152/2016) που κατέθεσαν οι Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune και Edouard Martin, προς την Επιτροπή: Έγκριση από την Επιτροπή του αναθεωρημένου σχεδίου της Γερμανίας για την καθιέρωση οδικών τελών (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)·

—   (O-000005/2017) που κατέθεσε η Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής REGI, προς την Επιτροπή: Καθυστερημένη εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων - επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής και στην πορεία προς τα εμπρός (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).


10. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Φεβρουαρίου II 2017 (PE 598.638/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Αίτημα της Ομάδας S&D για τροποποίηση του τίτλου της Δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, ο οποίος είναι “Προοπτικές επανάληψης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή” (σημείο 71 του Τελικού Σχεδίου Ημερήσιας Διάταξης), ως εξής: “Η κατάσταση στη Δυτική όχθη, με έμφαση στο θέμα των εποικισμών”.

Παρεμβαίνουν οι Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, υπέρ του αιτήματος, Tomáš Zdechovský, κατά του αιτήματος, και Maria João Rodrigues, για να αποσαφηνίσει το αίτημα.

Με ΗΨ (165 υπέρ, 155 κατά, 10 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας S&D για να εγγραφεί πρόταση ψηφίσματος με θέμα “Η κατάσταση στη Δυτική όχθη, με έμφαση στο θέμα των εποικισμών” (συζήτηση: σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2016) στην ώρα ψηφοφοριών της Πέμπτης 16 Φεβρουαρίου 2017.

Παρεμβαίνουν οι Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, υπέρ του αιτήματος, και Cristian Dan Preda, κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (142 υπέρ, 198 κατά, 3 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας EFDD για την προσθήκη συζήτησης σχετικά με την ενιαία εφαρμογή του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλες τις πολιτικές ομάδες.

Παρεμβαίνει ο Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, υπέρ του αιτήματος.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL για να εγγραφεί δήλωση της Επιτροπής με θέμα την λιμενική εργασία και την ελευθερία εγκατάστασης στους ισπανικούς λιμένες ως τέταρτο σημείο στην ημερήσια διάταξη του απογεύματος, πριν την συζήτηση επί της έκθεσης Mady Delvaux - A8-0005/2017 (σημείο 13 του Τελικού Σχεδίου Ημερήσιας Διάταξης).

Παρεμβαίνουν οι Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, υπέρ του αιτήματος, και Wim van de Camp, κατά του αιτήματος.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας S&D με σκοπό να συζητηθεί νωρίτερα η προβλεπόμενη για το απόγευμα της Πέμπτης συζήτηση σχετικά με την “Έγκριση από την Επιτροπή του αναθεωρημένου σχεδίου της Γερμανίας για την καθιέρωση οδικών τελών (σημείο 69 του Τελικού Σχεδίου Ημερήσιας Διάταξης) και να εγγραφεί ως πέμπτο σημείο της ημερήσιας διάταξης του απογεύματος της Τετάρτης, μετά την συζήτηση επί της έκθεσης Mady Delvaux - A8-0005/2017 (σημείο 13 του Τελικού Σχεδίου Ημερήσιας Διάταξης).

Παρεμβαίνουν οι Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, υπέρ του αιτήματος, και Françoise Grossetête, κατά του αιτήματος.

Ο Πρόεδρος εφιστά την προσοχή του Σώματος στις επιπτώσεις που θα έχει ενδεχομένως η εν λόγω ψηφοφορία στο χρονοδιάγραμμα των επόμενων περιόδων συνόδου.

Με ΗΨ (195 υπέρ, 142 κατά, 19 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Η ψηφοφορία επί των προτάσεων ψηφίσματος θα λάβει χώρα κατά την περίοδο συνόδου του Μαρτίου II.

Πέμπτη

Ο Πρόεδρος, με τη σύμφωνη γνώμη των πολιτικών ομάδων, προτείνει να ξεκινήσει η συνεδρίαση της Πέμπτης στις 08.30.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα αυτό.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


11. Βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000147/2016) που κατέθεσαν οι Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi και Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Ο Pavel Poc αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Norbert Lins, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Peter Liese, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Urszula Krupa, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose και Lynn Boylan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ulrike Müller και Andrzej Grzyb.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi και Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με τα χαμηλού κινδύνου φυτοφάρμακα βιολογικής προέλευσης (2016/2903(RSP)) (B8-0140/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2017.


12. Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη [2016/2094(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Συνεισηγητές: Bogdan Brunon Wenta και Norbert Neuser (A8-0020/2017)

Οι Bogdan Brunon Wenta και Norbert Neuser παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Maurice Ponga, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Frank Engel, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Elly Schlein και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Franc Bogovič, Ελευθέριος Συναδινός, Anna Záborská και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica, Bogdan Brunon Wenta και Norbert Neuser.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2017.


13. Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Ian Duncan (A8-0003/2017)

Ο Ian Duncan παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Fredrick Federley (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE).

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Florent Marcellesi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE) Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane James, μη εγγεγραμμένη, Esther de Lange και Edouard Martin.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mark Demesmaeker, Σοφία Σακοράφα, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen και Krišjānis Kariņš.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Νεοκλής Συλικιώτης, Davor Škrlec, Γεώργιος Επιτήδειος, Angelika Niebler, Νίκος Ανδρουλάκης, Seán Kelly και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Ian Duncan.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2017.


14. Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ [2016/2100(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

Ο Tibor Szanyi παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Margrethe Vestager (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Adam Szejnfeld (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Andreas Schwab (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Michel Dantin (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Fulvio Martusciello, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Anneliese Dodds, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Eva Maydell, Alfred Sant, Ruža Tomašić και Christel Schaldemose.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Igor Šoltes και Olga Sehnalová.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Margrethe Vestager και Tibor Szanyi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2017.


15. Προώθηση της ισότητας των φύλων στην ψυχική υγεία και την κλινική έρευνα (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων στην ψυχική υγεία και την κλινική έρευνα [2016/2096(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

Η Beatriz Becerra Basterrechea προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Branislav Škripek, Florent Marcellesi και Marijana Petir.

Παρεμβαίνει η Margrethe Vestager (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2017.


16. Προτεραιότητες για την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας [2017/2001(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγητές: Constance Le Grip και Maria Arena (A8-0018/2017)

Οι Anna Maria Corazza Bildt και Maria Arena προβαίνουν στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Νότης Μαριάς, Terry Reintke, Michaela Šojdrová και Marijana Petir.

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2017.


17. Έλεγχος του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής [2015/2319(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

Ο Dennis de Jong προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Kateřina Konečná.

Παρεμβαίνει η Margrethe Vestager (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2017.


18. Ο ρόλος των καταγγελτών στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο των καταγγελτών (whistle-blowers) στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ [2016/2055(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

Ο Dennis de Jong προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Νότης Μαριάς, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender, Tibor Szanyi και Luke Ming Flanagan.

Παρεμβαίνει η Margrethe Vestager (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2017.


19. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Lynn Boylan, Petr Mach, Laurenţiu Rebega, László Tőkés, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Marian Harkin, João Ferreira, Gilles Lebreton, Romana Tomc, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, José Inácio Faria, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Iuliu Winkler, Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune και Victor Negrescu.


20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 598.638/OJMA).


21. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.45.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Aliot, Anderson Lucy, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Punset, Westphal

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου