Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 235kWORD 75k
Esmaspäev, 13. veebruar 2017 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 3.Parlamendi koosseis
 4.Delegatsioonide koosseis
 5.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 6.Parandused (kodukorra artikkel 231)
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 8.Esitatud dokumendid
 9.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 10.Tööplaan
 11.Madala riskiastmega bioloogilised pestitsiidid (arutelu)
 12.Euroopa arengukonsensuse läbivaatamine (arutelu)
 13.Heite kulutõhus vähendamine ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavad investeeringud ***I (arutelu)
 14.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)
 15.Soolise võrdõiguslikkuse edendamine vaimse tervise ja kliiniliste uuringute alal (lühiettekanne)
 16.Soovitus nõukogule ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärguks (lühiettekanne)
 17.Komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimine (lühiettekanne)
 18.Rikkumisest teatajate roll ELi finantshuvide kaitsmisel (lühiettekanne)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


EUROOPA PARLAMENT

2016–2017 ISTUNGJÄRK

13.–16. veebruari 2017 istungid

STRASBOURG

PROTOKOLL

ESMASPÄEV, 13. VEEBRUAR 2017

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Eelmiste istungite protokollide kinnitamine

Kinnitati 1. veebruari ja 2. veebruari 2017. aasta istungite protokollid.

°
° ° °

Sylvie Guillaume osales 1. veebruari 2017. aasta istungil, aga tema nime ei ole kohalolijate nimekirja kantud.


3. Parlamendi koosseis

Martin Schulz on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 11. veebruarist 2017.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1, 2 ja 3 märkis parlament, et tema ametikoht jääb alates nimetatud kuupäevast vabaks ning teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat asutust.


4. Delegatsioonide koosseis

President sai fraktsioonidelt PPE ja S&D taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks: Paulo Rangeli asemel Fernando Ruas

delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks: Paulo Rangeli asemel Fernando Ruas

Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarne assamblee: Paulo Rangeli asemel Fernando Ruas

delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Paul Branneni asemel Glenis Willmott, Richard Corbetti asemel Alex Mayer

delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks: Glenis Willmotti asemel Paul Brannen

delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks: Alex Mayeri asemel Richard Corbett

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


5. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

President andis teada, et otsuse kohta alustada kolmapäeva, 1. veebruari 2017 protokollis (1.2.2017 protokolli punkt 5) nimetatud institutsioonidevahelisi läbirääkimisi ei ole esitatud ühtegi taotlust.

Seega võis ECON-komisjon kodukorra artikli 69c lõikes 2 sätestatud tähtaja möödumisel läbirääkimisi alustada.


6. Parandused (kodukorra artikkel 231)

Pädevad komisjonid on esitanud Euroopa Parlamendis vastu võetud tekstide kohta järgmised parandused:

—   parandus (P7_TA(2014)0443(COR01)) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määruses (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.4.2014, lk 1) (16. aprillil 2014. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus P7_TA(2014)0443) - (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) - PECH-komisjon

—   parandus (P7_TA(2014)0386(COR01)) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivis 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL ((ELT L 173, 12.6.2014, lk 349)) (15. aprillil 2014. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud direktiiv P7_TA(2014)0386) - (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) - ECON-komisjon

—   parandus (P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)) 15. detsembril 2016. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (peatamise korra läbivaatamine) P8_TA-PROV(2016)0508 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - LIBE-komisjon

Parandused on kättesaadavad Europarli veebisaidil.

Vastavalt kodukorra artikli 231 lõikele 4 loetakse parandused heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul ei esita fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid taotlust nende hääletusele panemiseks.


7. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 15. veebruaril 2017 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu kohaldamise teatava korra kohta (00056/2016/LEX - C8-0032/2017 - 2016/0218(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2015/936 teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete impordi ühiste eeskirjade kohta (00054/2016/LEX - C8-0031/2017 - 2016/0029(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse sadamateenuste osutamise raamistik ja sadamate finantsläbipaistvuse ühised normid (00041/2016/LEX - C8-0030/2017 - 2013/0157(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asendatakse määruse (EL) 2015/848 (maksejõuetusmenetluse kohta) A ja B lisa (00052/2016/LEX - C8-0029/2017 - 2016/0159(COD))


8. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb vara arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI, ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta finantsabi maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ühinemise kohta puuvillasektori rahvusvahelise nõuandekomiteega (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AGRI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamise kohta Horvaatia Vabariigis (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Uus-Meremaa vahelise suhteid ja koostööd käsitleva partnerluslepingu liidu nimel sõlmimise kohta (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et jätkata kehtivate piirangute kohaldamist lennutegevuse ulatuse suhtes ja teha ettevalmistusi üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr1095/2010, (EL) nr648/2012 ja (EL) 2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 282 lõikele 5 selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 87/217/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/31/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr1257/2013, nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ ning nõukogu direktiivi 94/63/EÜ keskkonnaalase aruandluse valdkonna menetlusnormide osas ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/692/EMÜ (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ITRE, JURI, TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, JURI, ECON

2) parlamendikomisjonid (raportid)

- Raport ELi konkurentsipoliitika aastaaruande kohta (2016/2100(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) – ENVI-komisjon - Raportöör: Ian Duncan (A8-0003/2017)

- Raport rikkumisest teatajate rolli kohta ELi finantshuvide kaitsmisel (2016/2055(INI)) – CONT-komisjon - Raportöör: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

- Raport soovitustega komisjonile robootikat käsitlevate tsiviilõigusnormide kohta (2015/2103(INL)) – JURI-komisjon - Raportöör: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

- Raport Euroopa pilvandmetöötluse algatuse kohta (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI)) – ITRE-komisjon - Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu sõlmida Euroopa Liidu nimel 2015. aasta protokoll, millega muudetakse tsiviilõhusõidukitega kauplemise lepingu lisa (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)) – INTA-komisjon - Raportöör: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) sõlmimise kohta (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE)) – INTA-komisjon - Raportöör: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE)) – PECH-komisjon - Raportöör: João Ferreira (A8-0010/2017)

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (2016/2230(INI)) – PECH-komisjon - Raportöör: João Ferreira (A8-0015/2017)

- Raport, mis käsitleb aastaaruannet ühtse turu juhtimise kohta 2017. aasta Euroopa poolaasta raames (2016/2248(INI)) – IMCO-komisjon - Raportöör: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärguks (2017/2001(INI)) – FEMM-komisjon - Raportöörid: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017)

- Raport pangandusliidu kohta – 2016. aasta aruanne (2016/2247(INI)) – ECON-komisjon - Raportöör: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

- Raport Euroopa arengukonsensuse läbivaatamise kohta (2016/2094(INI)) – DEVE-komisjon - Raportöörid: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017)

- Raport Euroopa lennundusstrateegia kohta (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Pavel Telička (A8-0021/2017)

- Raport komisjoni 2016. aasta Albaania aruande kohta (2016/2312(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu uue psühhoaktiivse aine 2-[[1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indool-3-karbonüül]amino]-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülestri (MDMB-CHMICA) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

- Raport komisjoni 2016. aasta Bosnia ja Hertsegoviina aruande kohta (2016/2313(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kanada vahelise strateegilise partnerluse lepingu liidu nimel sõlmimist (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)) – AFET-komisjon - Raportöör: Charles Tannock (A8-0028/2017)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega muudetakse otsust 2009/935/JSK seoses nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loeteluga, kellega Europol sõlmib kokkulepped (15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Madalmaade taotlus – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöör: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

- Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2017. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta (2016/2307(INI)) – EMPL-komisjon - Raportöör: Yana Toom (A8-0037/2017)

- Raport soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohta vaimse tervise ja kliiniliste uuringute alal (2016/2096(INI)) – FEMM-komisjon - Raportöör: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

- Raport töökohtade loomisse ja majanduskasvu elavdamisse investeerimise ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panuse maksimeerimise kohta: hinnang ühissätete määruse artikli 16 lõike 3 kohasele aruandele (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI)) – REGI-komisjon - Raportöör: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)


9. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000147/2016), mille esitasid Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi ja Mireille D'Ornano ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Madala riskiastmega bioloogilised pestitsiidid (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016);

—   (O-000152/2016), mille esitasid Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin komisjonile: Komisjoni heakskiit Saksamaa muudetud maanteemaksu kehtestamise kavale (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017);

—   (O-000005/2017), mille esitas Iskra Mihaylova REGI-komisjoni nimel komisjonile: Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakenduskavade täitmisega hilinemine ning sellest ühtekuuluvuspoliitikale ja edasiliikumisele tulenev mõju (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).


10. Tööplaan

Jagati välja 2017. aasta veebruari II osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 598.638/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

- Fraktsiooni S&D taotlus muuta komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse "Rahukõneluste taasalustamise väljavaated Lähis-Idas" (päevakorra lõpliku projekti punkt 71) pealkirja järgmiselt: "Olukord Jordani Läänekaldal, sealhulgas asundustes".

Sõna võtsid Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, kes seda taotlust põhjendas, Tomáš Zdechovský, kes oli selle vastu, ja Maria João Rodrigues, kes seda täpsustas.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks 165 poolt, 155 vastu, erapooletuid 3).

- Fraktsiooni S&D taotlus lisada hääletus resolutsiooni ettepaneku üle, mis käsitleb olukorda Jordani Läänekaldal, sealhulgas asundustes (arutelu: 22.11.2016 protokollipunkt 11) neljapäeva, 16. veebruari 2017. aasta hääletuste nimekirja.

Sõna võtsid Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, kes seda taotlust põhjendas, ja Cristian Dan Preda, kes oli selle vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (142 poolt, 198 vastu, erapooletuid 3).

- Fraktsiooni EFDD taotlus lisada päevakorda arutelu Euroopa Parlamendi kodukorra ühtse kohaldamise kohta kõigile fraktsioonidele.

Sõna võttis Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, kes taotlust põhjendas.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Kolmapäev

- Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lisada komisjoni avaldus, mis käsitleb sadamate tööd ja asutamisvabadust Hispaania sadamates, päevakorra neljandaks punktiks enne arutelu Mady Delvaux raporti üle - A8-0005/2017 (päevakorra lõpliku projekti punkt 13).

Sõna võtsid Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes seda taotlust põhjendas, ja Wim van de Camp, kes oli selle vastu.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

- Fraktsiooni S&D taotlus tuua neljapäeva pärastlõunaks kavandatud arutelu teemal '"Komisjoni heakskiit Saksamaa muudetud maanteemaksu kehtestamise kavale" (päevakorra lõpliku projekti punkt 69) varasemale ajale ja lisada see kolmapäeva pärastlõunal päevakorra viiendaks punktiks pärast arutelu Mady Delvaux raporti üle - A8-0005/2017 (päevakorra lõpliku projekti punkt 13) .

Sõna võtsid Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, kes seda taotlust põhjendas, ja Françoise Grossetête, kes oli selle vastu.

President juhtis parlamendiliikmete tähelepanu mõjule, mida see hääletus võib avaldada järgmiste osaistungjärkude ajakavale.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (__[A32473]__ poolt, __[A32474]__ vastu, erapooletuid __[A32475]__).

Hääletus resolutsiooni ettepanekute üle toimub märtsi II osaistungjärgul.

Neljapäev

President tegi kokkuleppel fraktsioonidega ettepaneku alustada neljapäeval istungit kell 8.30.

Parlament kiitis taotluse heaks.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


11. Madala riskiastmega bioloogilised pestitsiidid (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000147/2016), mille esitasid Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi ja Mireille D'Ornano ENVI komisjoni nimel komisjonile: Madala riskiastmega bioloogilised pestitsiidid (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Pavel Poc esitas küsimuse.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Norbert Lins fraktsiooni PPE nimel, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Urszula Krupa, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose ja Lynn Boylan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller ja Andrzej Grzyb.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi ja Mireille D'Ornano ENVI komisjoni nimel madala riskiastmega bioloogiliste pestitsiidide kohta (2016/2903(RSP)) (B8-0140/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.2.2017 protokollipunkt 7.15.


12. Euroopa arengukonsensuse läbivaatamine (arutelu)

Raport Euroopa arengukonsensuse läbivaatamise kohta [2016/2094(INI)] - Arengukomisjon. Raportöörid: Bogdan Brunon Wenta ja Norbert Neuser (A8-0020/2017)

Bogdan Brunon Wenta ja Norbert Neuser tutvustasid raportit.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Sõna võtsid Maurice Ponga fraktsiooni PPE nimel, Linda McAvan fraktsiooni S&D nimel, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Maria Heubuch fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Frank Engel, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Elly Schlein ja Cristian Dan Preda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Notis Marias, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Neven Mimica, Bogdan Brunon Wenta ja Norbert Neuser.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2017 protokollipunkt 8.8.


13. Heite kulutõhus vähendamine ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavad investeeringud ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Ian Duncan (A8-0003/2017)

Ian Duncan tutvustas raportit.

Sõna võttis Fredrick Federley (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Florent Marcellesi (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Ivo Belet fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Jytte Guteland fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Diane James (fraktsioonilise kuuluvuseta), Esther de Lange ja Edouard Martin.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen ja Krišjānis Kariņš.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly ja Tibor Szanyi.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Ian Duncan.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.2.2017 protokollipunkt 7.7.


14. ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)

Raport ELi konkurentsipoliitika aastaaruande kohta [2016/2100(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

Tibor Szanyi tutvustas raportit.

Sõna võttis Margrethe Vestager (komisjoni liige).

Sõna võtsid Adam Szejnfeld (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Andreas Schwab (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Michel Dantin (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Fulvio Martusciello fraktsiooni PPR nimel, Anneliese Dodds fraktsiooni S&D nimel, Sander Loones fraktsiooni ECR nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Eva Paunova, Alfred Sant, Ruža Tomašić ja Christel Schaldemose.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes ja Olga Sehnalová.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Margrethe Vestager ja Tibor Szanyi.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2017 protokollipunkt 8.9.


15. Soolise võrdõiguslikkuse edendamine vaimse tervise ja kliiniliste uuringute alal (lühiettekanne)

Raport soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohta vaimse tervise ja kliiniliste uuringute alal [2016/2096(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

Beatriz Becerra Basterrechea esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Julie Ward, Branislav Škripek, Florent Marcellesi ja Marijana Petir.

Sõna võttis Margrethe Vestager (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2017 protokollipunkt 8.10.


16. Soovitus nõukogule ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärguks (lühiettekanne)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärguks [2017/2001(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Constance Le Grip ja Maria Arena (A8-0018/2017)

Anna Maria Corazza Bildt ja Maria Arena tegid ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Notis Marias, Terry Reintke, Michaela Šojdrová ja Marijana Petir.

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2017 protokollipunkt 8.11.


17. Komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimine (lühiettekanne)

Raport komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimise kohta [2015/2319(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

Dennis de Jong esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Kateřina Konečná.

Sõna võttis Margrethe Vestager (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2017 protokollipunkt 8.3.


18. Rikkumisest teatajate roll ELi finantshuvide kaitsmisel (lühiettekanne)

Raport rikkumisest teatajate rolli kohta ELi finantshuvide kaitsmisel [2016/2055(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

Dennis de Jong esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender, Tibor Szanyi ja Luke Ming Flanagan.

Sõna võttis Margrethe Vestager (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2017 protokollipunkt 8.4.


19. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Lynn Boylan, Petr Mach, Laurenţiu Rebega, László Tőkés, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Marian Harkin, João Ferreira, Gilles Lebreton, Romana Tomc, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, José Inácio Faria, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Iuliu Winkler, Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune ja Victor Negrescu.


20. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 598.638/OJMA).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.45.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Aliot, Anderson Lucy, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Punset, Westphal

Õigusteave - Privaatsuspoliitika