Indeks 
Zapisnik
PDF 234kWORD 75k
Ponedjeljak, 13. veljače 2017. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica
 3.Sastav Parlamenta
 4.Sastav izaslanstava
 5.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 6.Ispravci (članak 231. Poslovnika)
 7.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 8.Podnošenje dokumenata
 9.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 10.Plan rada
 11.Biološki pesticidi niskog rizika (rasprava)
 12.Pregled Europskog konsenzusa o razvoju (rasprava)
 13.Troškovno učinkovito smanjenje emisija i ulaganja za niske emisije ugljika ***I (rasprava)
 14.Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja EU-a (rasprava)
 15.Promicanje ravnopravnosti spolova u istraživanjima o mentalnom zdravlju i kliničkim istraživanjima (kratko predstavljanje)
 16.Prioriteti za 61. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena (kratko predstavljanje)
 17.Nadzor registra i sastav stručnih skupina Komisije (kratko predstavljanje)
 18.Uloga zviždača u zaštiti financijskih interesa EU-a (kratko predstavljanje)
 19.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 20.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


EUROPSKI PARLAMENT

ZASJEDANJE 2016. – 2017.

Dnevne sjednice od 13. do 16. veljače 2017.

STRASBOURG

ZAPISNIK

PONEDJELJAK 13. VELJAČE 2017.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:00 h.


2. Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica

Usvojeni su zapisnici sa sljedećih dnevnih sjednica: 1. veljače 2017. i 2. veljače 2017.

°
° ° °

Sylvie Guillaume bila je nazočna na sjednici od 1. veljače 2017, ali njezino ime nije na popisu nazočnih.


3. Sastav Parlamenta

Martin Schulz pisanim je putem podnio ostavku na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 11. veljače 2017.

U skladu s člankom 4. stavcima 1., 2. i 3. Poslovnika, Parlament objavljuje slobodno zastupničko mjesto od tog datuma i o tome obavješćuje nadležno nacionalno tijelo.


4. Sastav izaslanstava

Predsjednik je od klubova zastupnika PPE-a i S&D-a zaprimio sljedeće prijedloge za imenovanje:

Izaslanstvo za odnose sa Saveznom Republikom Brazilom Fernando Ruas umjesto Paula Rangela

Izaslanstvo za odnose sa zemljama Mercosura: Fernando Ruas umjesto Paula Rangela

Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini: Fernando Ruas umjesto Paula Rangela

Izaslanstvo za odnose sa SAD-om: Glenis Willmott umjesto Paula Brannena, Alex Mayer umjesto Richarda Corbetta

Izaslanstvo za odnose s Kanadom: Paul Brannen umjesto Glenis Willmott

Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije: Richard Corbett umjesto Alex Mayer

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


5. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik izjavio je da nije zaprimio niti jedan zahtjev u pogledu odluke o stupanju u međuinstitucionalne pregovore najavljene u zapisniku od srijede 1. veljače 2017 (točka 5 zapisnika od 1.2.2017.).

Odbor ECON stoga je mogao započeti pregovore nakon isteka roka iz članka 69.c stavka 2. Poslovnika.


6. Ispravci (članak 231. Poslovnika)

Nadležni odbori dostavili su sljedeće ispravke tekstova koje je Europski parlament usvojio:

—   ispravak (P7_TA(2014)0443(COR01)) Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2014. s ciljem donošenja gore navedene Uredbe P7_TA(2014)0443) - (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) - Odbor PECH

—   ispravak (P7_TA(2014)0386(COR01)) Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vjieća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014, str. 349.) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. travnja 2014. s ciljem donošenja gore navedene Direktive P7_TA(2014)0386) - (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) - Odbor ECON

—   ispravak (P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)) stajališta Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. prosinca 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (revizija mehanizma suspenzije) P8_TA-PROV(2016)0508 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - Odbor LIBE

Ispravci su dostupni na internetskoj stranici Europarl.

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika ovi se ispravci smatraju usvojenima, osim ako u roku od 24 sata klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne zahtijevaju glasovanje o ispravku.


7. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 15. veljače 2017. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova, s druge strane (00056/2016/LEX - C8-0032/2017 - 2016/0218(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/936 o zajedničkim pravilima za uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni bilateralnim sporazumima, protokolima ili drugim dogovorima, ili drugim posebnim uvoznim pravilima Unije (00054/2016/LEX - C8-0031/2017 - 2016/0029(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka (00041/2016/LEX - C8-0030/2017 - 2013/0157(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o zamjeni priloga A i B Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti (00052/2016/LEX - C8-0029/2017 - 2016/0159(COD))


8. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

JURI, ECON

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

REGI

- Prijedlog odluke Vijeća o pristupanju Europske unije Međunarodnom savjetodavnom odboru za pamuk (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

DEVE, AGRI

- Prijedlog odluke Vijeća o primjeni odredaba schengenske pravne stečevine u području Schengenskog informacijskog sustava u Republici Hrvatskoj (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o partnerstvu o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Novog Zelanda, s druge strane (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ kako bi se nastavila postojeća ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i pripremila provedba globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredbi (EU) br.1095/2010, (EU) br.648/2012 i (EU) 2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

Predsjednik će se u skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

ITRE, JURI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 87/217/EEZ, Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EU) br.1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Vijeća 86/278/EEZ i Direktive Vijeća 94/63/EZ u pogledu postupovnih pravila u području izvješćivanja o okolišu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/692/EEZ (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI, ITRE, JURI, TRAN

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju pranja novca sredstvima kaznenog prava (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

DEVE, AFET, JURI, ECON

2) izvješća odbora

- Izvješće o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja EU-a (2016/2100(INI)) - ECON - : Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

- ***I Izvješće Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi poboljšanja troškovno učinkovitih smanjenja emisija i ulaganja za niske emisije ugljika (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) - ENVI - : Ian Duncan (A8-0003/2017)

- Izvješće o ulozi zviždača u zaštiti financijskih interesa EU-a (2016/2055(INI)) - CONT - : Dennis de Jong (A8-0004/2017)

- Izvješće s preporukama Komisiji o pravilima građanskog prava o robotici (2015/2103(INL)) - JURI - : Mady Delvaux (A8-0005/2017)

- Izvješće o inicijativi Europski oblak (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI)) - ITRE - : Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola (2015.) o izmjeni Priloga Sporazumu o trgovini civilnim zrakoplovima (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)) - INTA - : Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sveobuhvatnoga gospodarskog i trgovinskog sporazuma (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE)) - INTA - : Artis Pabriks (A8-0009/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka te Protokola o provedbi uz navedeni sporazum (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE)) - PECH - : João Ferreira (A8-0010/2017)

- Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju u ime Europske unije Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih otoka te Protokola o provedbi uz navedeni sporazum (2016/2230(INI)) - PECH - : João Ferreira (A8-0015/2017)

- Izvješće o godišnjem izvješću o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2017. (2016/2248(INI)) - IMCO - : Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

- Izvješće s prijedlogom preporuke Europskog parlamenta Vijeću o prioritetima EU-a za 61. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena (2017/2001(INI)) - FEMM - : Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017)

- Izvješće o bankovnoj uniji – godišnje izvješće za 2016. (2016/2247(INI)) - ECON - : Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

- Izvješće o pregledu Europskog konsenzusa o razvoju (2016/2094(INI)) - DEVE - : Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017)

- Izvješće o strategiji zrakoplovstva za Europu (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI)) - TRAN - : Pavel Telička (A8-0021/2017)

- Izvješće o Izvješću Komisije o Albaniji za 2016. (2016/2312(INI)) - AFET - : Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoata (MDMB-CHMICA) kontrolnim mjerama (12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)) - LIBE - : Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

- Izvješće o izvješću Komisije o Bosni i Hercegovini za 2016. (2016/2313(INI)) - AFET - : Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kanade, s druge strane (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)) - AFET - : Charles Tannock (A8-0028/2017)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2009/935/PUP u vezi s popisom trećih zemalja i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume (15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)) - LIBE - : Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (na temelju zahtjeva Nizozemske – EGF//2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail ) (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)) - BUDG - : Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

- Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2017. (2016/2307(INI)) - EMPL - : Yana Toom (A8-0037/2017)

- Izvješće o promicanju ravnopravnosti spolova u istraživanjima o mentalnom zdravlju i kliničkim istraživanjima (2016/2096(INI)) - FEMM - : Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

- Izvješće o ulaganju u radna mjesta i rast – poboljšano iskorištavanje europskih strukturnih i investicijskih fondova: ocjena izvješća u skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe o zajedničkim odredbama (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI)) - REGI - : Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)


9. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

—   (O-000147/2016) koje su Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi i Mireille D'Ornano u ime Odbora ENVI postavili Komisiji: Biološki pesticidi niskog rizika (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016);

—   (O-000152/2016) koje su Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune i Edouard Martin postavili Komisiji: Odobrenje koje je Komisija dala izmijenjenom planu Njemačke o uvođenju cestarina (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017);

—   (O-000005/2017) koje je Iskra Mihaylova u ime Odbora REGI postavila Komisiji: Kašnjenje u provedbi operativnih programa europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova - utjecaj na kohezijsku politiku i daljnji koraci (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).


10. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od veljače II 2017 (PE 598.638/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Ponedjeljak

Nema predloženih izmjena.

Utorak

Zahtjev Kluba zastupnika S&D-a za promjenu naslova Izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o "Perspektivama za nastavak pregovora o miru na Bliskom istoku" (točka 71. dnevnog reda) u "Stanje na Zapadnoj obali, posebno u naseljima".

Govorili su: Maria João Rodrigues u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je obrazlažila razloge zahtjeva, Tomáš Zdechovský, koji se protivio zahtjevu, i Maria João Rodrigues, koja je pojasnila zahtjev.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (165 za, 155 protiv, 10 uzdržanih) odobrio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika S&D-a za uvrštavanje prijedloga rezolucije o "Stanju na Zapadnoj obali, posebno u naseljima" (rasprava: točka 11 zapisnika od 22.11.2016.) u vrijeme glasovanja u četvrtak 16. veljače 2017.

Govorili su: Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je obrazlažila razloge zahtjeva, i Cristian Dan Preda, koji se protivio zahtjevu.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (142 za, 198 protiv, 3 uzdržanih) odbio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika EFDD-a za uvrštavanje rasprave o ravnomjernoj primjeni Poslovnika Europskog parlamenta na sve klubove zastupnika.

Govorio je Nigel Farage u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je obrazlažio razloge zahtjeva.

Parlament je odbio zahtjev.

Srijeda

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a za uvrštavanje izjave Komisije o radu u lukama i slobodi poslovnog nastana u španjolskim lukama kao četvrte točke popodnevnog dnevnog reda, prije rasprave o izvješću Mady Delvaux - A8-0005/2017 (točka 13. dnevnog reda).

Govorili su: Paloma López Bermejo u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je obrazlažila razloge zahtjeva i Wim van de Camp, koji se protivio zahtjevu.

Parlament je odbio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika S&D-a za pomicanje rasprave predviđene za četvrtak popodne o '"Odobrenju koje je Komisija dala izmijenjenom planu Njemačke o uvođenju cestarina" (točka 69. dnevnog reda) i njezino uvrštavanje kao petu točku dnevnog reda za srijedu popodne, nakon rasprave o izvješću Mady Delvaux - A8-0005/2017 (točka 13. dnevnog reda) .

Govorili su: Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je obrazlažila zahtjev, i Françoise Grossetête, koji se protivio zahtjevu.

Predsjednik je skrenuo pozornost Parlamenta na moguće posljedice tog glasovanja na kalendar za sljedeće sjednice.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (195 za, 142 protiv, 19 uzdržanih) odobrio zahtjev.

Glasovanje o prijedlozima rezolucija održat će se tijekom druge plenarne sjednice u ožujku.

Četvrtak

Uz pristanak klubova zastupnika, Predsjednik je predložio da u četvrtak sjednica započne u 8:30.

Parlament je odobrio taj zahtjev.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


11. Biološki pesticidi niskog rizika (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000147/2016) koje su Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi i Mireille D'Ornano u ime Odbora ENVI postavili Komisiji: Biološki pesticidi niskog rizika (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Pavel Poc obrazložio je pitanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Norbert Lins u ime Kluba zastupnika PPE-a, Miriam Dalli u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling u ime Kluba zastupnika ECR-a, Frédérique Ries u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Bart Staes u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eleonora Evi u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mireille D'Ornano u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Peter Liese, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Urszula Krupa, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose i Lynn Boylan.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller i Andrzej Grzyb.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis.

PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi i Mireille D'Ornano u ime Odbora ENVI o pesticidima niskog rizika biološkog podrijetla (2016/2903(RSP)) (B8-0140/2017).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.15 zapisnika od 15.2.2017..


12. Pregled Europskog konsenzusa o razvoju (rasprava)

Izvješće o pregledu Europskog konsenzusa o razvoju [2016/2094(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelji: Bogdan Brunon Wenta i Norbert Neuser (A8-0020/2017)

Bogdan Brunon Wenta i Norbert Neuser predstavili su izvješće.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Govorili su: Maurice Ponga u ime Kluba zastupnika PPE-a, Linda McAvan u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Goerens u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lola Sánchez Caldentey u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Maria Heubuch u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ignazio Corrao u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Olaf Stuger u ime Kluba zastupnika ENF-a, Frank Engel, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Elly Schlein i Cristian Dan Preda.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Notis Marias, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská i Nicola Caputo.

Govorili su: Neven Mimica, Bogdan Brunon Wenta i Norbert Neuser.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika od 14.2.2017..


13. Troškovno učinkovito smanjenje emisija i ulaganja za niske emisije ugljika ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi poboljšanja troškovno učinkovitih smanjenja emisija i ulaganja za niske emisije ugljika [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Ian Duncan (A8-0003/2017)

Ian Duncan predstavio je izvješće.

Govorio je Fredrick Federley (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE).

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su: Florent Marcellesi (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Ivo Belet u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Jytte Guteland u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eleonora Evi u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mireille D'Ornano u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane James, nezavisna zastupnica, Esther de Lange i Edouard Martin.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen i Krišjānis Kariņš.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly i Tibor Szanyi.

Govorili su: Miguel Arias Cañete i Ian Duncan.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika od 15.2.2017..


14. Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja EU-a (rasprava)

Izvješće o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja EU-a [2016/2100(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

Tibor Szanyi predstavio je izvješće.

Govorila je Margrethe Vestager (povjerenica Komisije).

Govorili su: Adam Szejnfeld (izvjestitelj za mišljenje Odbora INTA), Andreas Schwab (izvjestitelj za mišljenje Odbora IMCO), Michel Dantin (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Fulvio Martusciello u ime Kluba zastupnika PPE-a, Anneliese Dodds u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sander Loones u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ramon Tremosa i Balcells u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Paloma López Bermejo u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Michel Reimon u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Zanni u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Eva Paunova, Alfred Sant, Ruža Tomašić i Christel Schaldemose.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes i Olga Sehnalová.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Margrethe Vestager i Tibor Szanyi.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika od 14.2.2017..


15. Promicanje ravnopravnosti spolova u istraživanjima o mentalnom zdravlju i kliničkim istraživanjima (kratko predstavljanje)

Izvješće o promicanju ravnopravnosti spolova u istraživanjima o mentalnom zdravlju i kliničkim istraživanjima [2016/2096(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

Beatriz Becerra Basterrechea održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Branislav Škripek, Florent Marcellesi i Marijana Petir.

Govorila je Margrethe Vestager (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika od 14.2.2017..


16. Prioriteti za 61. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena (kratko predstavljanje)

Izvješće s prijedlogom preporuke Europskog parlamenta Vijeću o prioritetima EU-a za 61. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena [2017/2001(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestitelji: Constance Le Grip i Maria Arena (A8-0018/2017)

Anna Maria Corazza Bildt i Maria Arena održale su predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Notis Marias, Terry Reintke, Michaela Šojdrová i Marijana Petir.

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika od 14.2.2017..


17. Nadzor registra i sastav stručnih skupina Komisije (kratko predstavljanje)

Izvješće o nadzoru registra i sastavu stručnih skupina Komisije [2015/2319(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

Dennis de Jong održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i Kateřina Konečná.

Govorila je Margrethe Vestager (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika od 14.2.2017..


18. Uloga zviždača u zaštiti financijskih interesa EU-a (kratko predstavljanje)

Izvješće o ulozi zviždača u zaštiti financijskih interesa EU-a [2016/2055(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

Dennis de Jong održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender, Tibor Szanyi i Luke Ming Flanagan.

Govorila je Margrethe Vestager (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 8.4 zapisnika od 14.2.2017..


19. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Lynn Boylan, Petr Mach, Laurenţiu Rebega, László Tőkés, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Marian Harkin, João Ferreira, Gilles Lebreton, Romana Tomc, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, José Inácio Faria, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Iuliu Winkler, Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune i Victor Negrescu.


20. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 598.638/OJMA).


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:45 h.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Glavni tajnik

Potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Aliot, Anderson Lucy, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Punset, Westphal

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti