Index 
Jegyzőkönyv
PDF 246kWORD 76k
2017. február 13., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása
 3.A Parlament tagjai
 4.A küldöttségek tagjai
 5.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 6.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 7.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 8.Dokumentumok benyújtása
 9.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 10.Ügyrend
 11.Alacsony kockázatú biológiai peszticidek (vita)
 12.A fejlesztésre vonatkozó európai konszenzus felülvizsgálata (vita)
 13.Költséghatékony kibocsátáscsökkentés és alacsony szén-dioxid-kibocsátású beruházások ***I (vita)
 14.Éves jelentés az uniós versenypolitikáról (vita)
 15.A nemek közti egyenlőség támogatása a mentális egészséggel kapcsolatos és klinikai kutatás területén (rövid ismertetés)
 16.Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 61. ülésszakára vonatkozó prioritások (rövid ismertetés)
 17.A Bizottság szakértői csoportjai nyilvántartásának és összetételének ellenőrzése (rövid ismertetés)
 18.A visszaélést bejelentő személyek szerepe az Unió pénzügyi érdekeinek védelmébenA visszaélést bejelentő személyek szerepe az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében (rövid ismertetés)
 19.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2016–2017

2017. február 13–16-i ülések

STRASBOURG

JEGYZŐKÖNYV

2017. FEBRUÁR 13., HÉTFŐ

ELNÖKÖL: Antonio TAJANI
elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.00-kor nyitják meg.


2. Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása

A 2017. február 1-i és a 2017. február 2-i ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Sylvie Guillaume jelen volt a 2017. február 1-i ülésen, neve azonban nem szerepel a jelenléti íven.


3. A Parlament tagjai

Martin Schulz írásban közölte, hogy 2017. február 11-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése értelmében a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja a képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett nemzeti hatóságot is.


4. A küldöttségek tagjai

Az elnök a PPE és az S&D képviselőcsoporttól az alábbi kinevezésre irányuló kérelmeket kapta:

A Brazil Szövetségi Köztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Paulo Rangel helyett Fernando Ruas

A Mercosur országokkal ápolt kapcsolatokért felelős küldöttség: Paulo Rangel helyett Fernando Ruas

Az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Paulo Rangel helyett Fernando Ruas

Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Paul Brannen helyett Glenis Willmott, Richard Corbett helyett Alex Mayer

A Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Glenis Willmott helyett Paul Brannen

A Dél-Ázsia országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Alex Mayer helyett Richard Corbett

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


5. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy a 2017. február 1-i, szerdai jegyzőkönyvben (2017.2.1-i jegyzőkönyv, 5. pont) bejelentett, intézményközi tárgyalások megindításáról szóló határozat kapcsán semmilyen kérelmet nem kapott.

Az ECON bizottság így az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében szereplő határidő lejártával meg tudta kezdeni a tárgyalásokat.


6. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)

Az illetékes bizottságok az alábbi helyesbítéseket továbbították az Európai Parlament által elfogadott szövegekhez:

—   helyesbítés (P7_TA(2014)0443(COR01)) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK tanácsi rendelet, a 861/2006/EK tanácsi rendelet, az 1198/2006/EK tanácsi rendelet, a 791/2007/EK tanácsi rendelet, és az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-én elfogadott 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 149., 2014. május 20., 1. o.) (az Európai Parlament által 2014. április 16-án a fent említett rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont, P7_TA(2014)0443) – (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) - PECH bizottság

—   helyesbítés (P7_TA(2014)0386(COR01)) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. április 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.) (az Európai Parlament által 2014. április 15-én a fent említett irányelv elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont, P7_TA(2014)0386) – (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) - ECON bizottság

—   helyesbítés (P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)) az Európai Parlament által 2016. december 15-én a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról (a felfüggesztési mechanizmus felülvizsgálata) szóló (EU) .../2016 európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel az első olvasatban elfogadott állásponthoz, P8_TA-PROV(2016)0508 – (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - LIBE bizottság

A helyesbítések az Europarl oldalon érhetők el.

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében ezeket a helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésüktől számított huszonnégy órán belül sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátásukra.


7. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2017. február 15-én, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról (00056/2016/LEX - C8-0032/2017 - 2016/0218(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól szóló (EU) 2015/936 rendelet módosításáról (00054/2016/LEX - C8-0031/2017 - 2016/0029(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a kikötői szolgáltatások nyújtását és a kikötők pénzügyi átláthatóságára vonatkozó közös szabályokat biztosító keretrendszer létrehozásáról (00041/2016/LEX - C8-0030/2017 - 2013/0157(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról szóló (EU) 2015/848 rendelet A. és B. mellékletének felváltásáról (00052/2016/LEX - C8-0029/2017 - 2016/0159(COD))


8. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

JURI, ECON

- Javaslat az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

REGI

- Javaslat az Európai Uniónak a gyapottal foglalkozó nemzetközi tanácsadó bizottsághoz (ICAC) való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

DEVE, AGRI

- Javaslat a Schengeni Információs Rendszer területén elfogadott schengeni vívmányoknak a Horvát Köztársaságban történő alkalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti, a kapcsolatokról és az együttműködésről szóló partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE))

utalva

illetékes:

AFET

vélemény:

INTA

- Javaslat a 2003/87/EK irányelvnek a légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

ITRE, TRAN

- Javaslat a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, valamint az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
A Szerződés 282. cikkének (5) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

ITRE, JURI

- Javaslat a 87/217/EGK tanácsi irányelvnek, a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, a 86/278/EGK tanácsi irányelvnek és a 94/63/EK tanácsi irányelvnek a környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok tekintetében történő módosításáról, valamint a 91/692/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

AGRI, ITRE, JURI, TRAN

- Javaslat a pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

DEVE, AFET, JURI, ECON

2) a parlamenti bizottságok, jelentések

- Jelentés az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentésről (2016/2100(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

- ***I Jelentés a 2003/87/EK irányelvnek a költséghatékony kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba történő beruházások növelése érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Ian Duncan (A8-0003/2017)

- Jelentés a visszaélést bejelentő személyek szerepéről az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében (2016/2055(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

- Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a robotikára vonatkozó polgári jogi szabályokról (2015/2103(INL)) - JURI bizottság - Előadó: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

- Jelentés az Európai számításifelhő-kezdeményezésről (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

- *** Ajánlás a polgári légi járművek kereskedelméről szóló megállapodás mellékletének módosításáról szóló, 2015. évi jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

- *** Ajánlás az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: João Ferreira (A8-0010/2017)

- Jelentés az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről szóló nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal (2016/2230(INI)) - PECH bizottság - Előadó: João Ferreira (A8-0015/2017)

- Jelentés az egységes piac 2017-es európai szemeszter keretében történő irányításáról szóló éves jelentésről (2016/2248(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

- Jelentés a Tanácshoz intézett európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslattal az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottsága 61. ülésszakára vonatkozó uniós prioritásokról (2017/2001(INI)) - FEMM bizottság - Előadók: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017)

- Jelentés a bankunióról – 2016. évi éves jelentés (2016/2247(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

- Jelentés a fejlesztési politikáról szóló európai konszenzus felülvizsgálatáról (2016/2094(INI)) - DEVE bizottság - Előadók: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017)

- Jelentés az európai légi közlekedési stratégiáról (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Pavel Telička (A8-0021/2017)

- Jelentés a Bizottság Albániáról szóló, 2016. évi jelentéséről (2016/2312(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

- * Jelentés a metil 2-[[1-(ciklohexilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoát (MDMB-CHMICA) anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

- Jelentés a Bizottság Bosznia-Hercegovináról szóló 2016. évi jelentéséről (2016/2313(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada közötti stratégiai partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Charles Tannock (A8-0028/2017)

- * Jelentés a 2009/935/IB határozatnak az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Hollandia kérelme – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

- Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2017. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai [2016/2307(INI)] - EMPL bizottság - Előadó: Yana Toom (A8-0037/2017)

- Jelentés a nemek közötti egyenlőség előmozdításáról a mentális egészséggel kapcsolatos és klinikai kutatások terén (2016/2096(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

- Jelentés a munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások – az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása: a közös rendelkezésekről szóló rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerinti jelentés értékeléséről (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)


9. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

—   (O-000147/2016): felteszi: Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi és Mireille D'Ornano, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Alacsony kockázatú biológiai peszticidek (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016);

—   (O-000152/2016): felteszi: Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune és Edouard Martin, a Bizottsághoz: Németország útdíj bevezetésére vonatkozó felülvizsgált tervének bizottsági jóváhagyása (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017);

—   (O-000005/2017): felteszi: Iskra Mihaylova, a REGI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) operatív programjainak késedelmes végrehajtása - a kohéziós politikára gyakorolt hatás és a következő lépések (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).


10. Ügyrend

Kiosztották a 2017. februári II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 598.638/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy módosítsák a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője „A közel-keleti béketárgyalások újraindításának kilátásai” című nyilatkozatának címét (a PDOJ 71. pontja) a következőre: „Ciszjordánia, és különösen a telepek helyzete”.

Felszólal:, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, Tomáš Zdechovský, a kérelem ellen, és Maria João Rodrigues, a kérelem pontosítása céljából.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (165 mellette, 155 ellene, 10 tartózkodás).

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a 2017. február 16-i, csütörtöki szavazások órájába vegyenek fel egy állásfoglalásra irányuló indítványt a „Ciszjordánia, és különösen a telepek helyzete” témáról (vita:: 2016.11.22-i jegyzőkönyv, 11. pont).

Felszólal:, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, és Cristian Dan Preda, a kérelem ellen.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (142 mellette, 198 ellene, 3 tartózkodás).

Az EFDD képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy tartsanak vitát az Európai Parlament eljárási szabályzatának valamennyi képviselőcsoport tekintetében való egységes alkalmazásáról.

Felszólal: Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet.

A Parlament elutasítja a kérést.

Szerda

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a délutáni napirend negyedik pontjaként, a Mady Delvaux-jelentésről (A8-0005/2017) folytatott vita előtt (a PDOJ 13. pontja) vegyenek fel bizottsági nyilatkozatot a napirendbe a kikötői munkáról és a spanyol kikötőkben való szabad letelepedéshez való jogról.

Felszólal:, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, és Wim van de Camp, a kérelem ellen.

A Parlament elutasítja a kérést.

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a csütörtök délutánra ütemezett, a Németország útdíj bevezetésére vonatkozó felülvizsgált tervének bizottsági jóváhagyása” című vitát (a PDOJ 69. pontja) hozzák előre és a szerda délutáni napirend ötödik pontjaként tárgyalják, a Mady Delvaux-jelentésről ( A8-0005/2017) szóló vita (a PDOJ 13. pontja) után.

Felszólal: Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, és Françoise Grossetête, a kérelem ellen.

Az elnök felhívja a figyelmet e szavazásnak a későbbi ülések beosztására gyakorolt esetleges következményeire.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (195 mellette, 142 ellene, 19 tartózkodás).

Az állásfoglalási indítványokról szóló szavazásokra a márciusi II. ülésen kerül sor.

Csütörtök

A képviselőcsoportok egyetértésével az elnök javasolja, hogy a csütörtöki ülés 8.30-kor kezdődjön.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


11. Alacsony kockázatú biológiai peszticidek (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000147/2016) felteszi: Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi és Mireille D'Ornano, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Alacsony kockázatú biológiai peszticidek (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Pavel Poc kifejti a kérdést.

Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Norbert Lins, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Miriam Dalli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Peter Liese, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Urszula Krupa, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose és Lynn Boylan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller és Andrzej Grzyb.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi és Mireille D'Ornano, az ENVI bizottság nevében, az alacsony kockázatú biológiai peszticidekről (2016/2903(RSP)) (B8-0140/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.2.15-i jegyzőkönyv, 7.15. pont .


12. A fejlesztésre vonatkozó európai konszenzus felülvizsgálata (vita)

Jelentés a fejlesztésre vonatkozó európai konszenzus felülvizsgálatáról [2016/2094(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadók: Bogdan Brunon Wenta és Norbert Neuser (A8-0020/2017)

Bogdan Brunon Wenta és Norbert Neuser előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

Felszólal: Maurice Ponga, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Linda McAvan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Goerens, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Maria Heubuch, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Frank Engel, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Elly Schlein és Cristian Dan Preda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Notis Marias, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská és Nicola Caputo.

Felszólal: Neven Mimica, Bogdan Brunon Wenta és Norbert Neuser.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.2.14-i jegyzőkönyv, 8.8. pont .


13. Költséghatékony kibocsátáscsökkentés és alacsony szén-dioxid-kibocsátású beruházások ***I (vita)

Jelentés a 2003/87/EK irányelvnek a költséghatékony kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba történő beruházások növelése érdekében történő módosításáról szóló irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Ian Duncan (A8-0003/2017)

Ian Duncan ismerteti a jelentést.

Felszólal: Fredrick Federley (az ITRE bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal: Florent Marcellesi (a DEVE bizottság véleményének előadója) Ivo Belet, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Jytte Guteland, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane James, független, Esther de Lange és Edouard Martin.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen és Krišjānis Kariņš.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly és Tibor Szanyi.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Ian Duncan.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.2.15-i jegyzőkönyv, 7.7. pont .


14. Éves jelentés az uniós versenypolitikáról (vita)

Jelentés az uniós versenypolitikáról szóló éves jelentésről [2016/2100(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

Tibor Szanyi előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Margrethe Vestager (a Bizottság tagja).

Felszólal: Adam Szejnfeld (az INTA bizottság véleményének előadója), Andreas Schwab (az IMCO bizottság véleményének előadója), Michel Dantin (az AGRI bizottság véleményének előadója), Fulvio Martusciello, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Anneliese Dodds, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sander Loones, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ramon Tremosa i Balcells, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michel Reimon, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Eva Maydell, Alfred Sant, Ruža Tomašić és Christel Schaldemose.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes és Olga Sehnalová.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Margrethe Vestager és Tibor Szanyi.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.2.14-i jegyzőkönyv, 8.9. pont .


15. A nemek közti egyenlőség támogatása a mentális egészséggel kapcsolatos és klinikai kutatás területén (rövid ismertetés)

Jelentés a nemek közti egyenlőség támogatásáról a mentális egészséggel kapcsolatos és klinikai kutatás területén [2016/2096(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

Beatriz Becerra Basterrechea rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Branislav Škripek, Florent Marcellesi és Marijana Petir.

Felszólal: Margrethe Vestager (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.2.14-i jegyzőkönyv, 8.10. pont .


16. Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 61. ülésszakára vonatkozó prioritások (rövid ismertetés)

Jelentés az Európai Parlament ajánlására irányuló javaslattal a Tanácshoz az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottsága 61. ülésszakára vonatkozó uniós prioritásokról [2017/2001(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Constance Le Grip és Maria Arena (A8-0018/2017)

Anna Maria Corazza Bildt és Maria Arena ismertetik a témát.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Notis Marias, Terry Reintke, Michaela Šojdrová és Marijana Petir.

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.2.14-i jegyzőkönyv, 8.11. pont .


17. A Bizottság szakértői csoportjai nyilvántartásának és összetételének ellenőrzése (rövid ismertetés)

Jelentés a Bizottság szakértői csoportjai összetételének és nyilvántartásának ellenőrzéséről [2015/2319(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

Dennis de Jong rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Kateřina Konečná.

Felszólal: Margrethe Vestager (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.2.14-i jegyzőkönyv, 8.3. pont .


18. A visszaélést bejelentő személyek szerepe az Unió pénzügyi érdekeinek védelmébenA visszaélést bejelentő személyek szerepe az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében (rövid ismertetés)

Jelentés a visszaélést jelentő személyek szerepéről az EU pénzügyi érdekeinek védelmében [2016/2055(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

Dennis de Jong rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender, Tibor Szanyi és Luke Ming Flanagan.

Felszólal: Margrethe Vestager (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.2.14-i jegyzőkönyv, 8.4. pont .


19. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Lynn Boylan, Petr Mach, Laurenţiu Rebega, László Tőkés, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Marian Harkin, João Ferreira, Gilles Lebreton, Romana Tomc, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, José Inácio Faria, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Iuliu Winkler, Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune és Victor Negrescu.


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 598.638/OJMA).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Aliot, Anderson Lucy, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Punset, Westphal

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat