Indekss 
Protokols
PDF 238kWORD 76k
Pirmdiena, 2017. gada 13. februāris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 3.Parlamenta sastāvs
 4.Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs
 5.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 6.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)
 7.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 8.Dokumentu iesniegšana
 9.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 10.Darba kārtība
 11.Bioloģiskie zema riska pesticīdi (debates)
 12.Eiropas Konsensa attīstības jomā pārskatīšana (debates)
 13.Emisiju izmaksefektīva samazināšana un investīcijas mazoglekļa risinājumos ***I (debates)
 14.Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (debates)
 15.Dzimumu līdztiesības veicināšana garīgās veselības un klīniskās pētniecības jomā (īss izklāsts)
 16.Prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijā (īss izklāsts)
 17.Komisijas ekspertu grupu sastāvs un reģistra kontrole (īss izklāsts)
 18.Trauksmes cēlēju nozīme ES finanšu interešu aizsardzībā (īss izklāsts)
 19.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


EIROPAS PARLAMENTS

2016.–2017. GADA SESIJA

2017. gada 13.–16. februāra sēdes

STRASBŪRĀ

PROTOKOLS

PIRMDIENA, 2017. GADA 13. FEBRUĀRIS

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


2. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

2017. gada 1. februāra un 2017. gada 2. februāra sēžu protokoli tika apstiprināti.

°
° ° °

Sylvie Guillaume bija klāt 2017. gada 1. februāra sēdē, bet viņas vārda apmeklējumu reģistrā nav.


3. Parlamenta sastāvs

Martin Schulz ir rakstiski paziņojis par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot ar 2017. gada 11. februāri.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1., 2. un 3. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot no minētās dienas, Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.


4. Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE un S&D grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

Delegācija attiecībām ar Brazīlijas Federatīvo Republiku: Fernando Ruas – Paulo Rangel vietā;

Delegācija attiecībām ar Mercosur valstīm: Fernando Ruas – Paulo Rangel vietā;

Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā: Fernando Ruas – Paulo Rangel vietā;

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm: Glenis Willmott – Paul Brannen vietā, Alex Mayer – Richard Corbett vietā;

Delegācija attiecībām ar Kanādu: Paul Brannen – Glenis Willmott vietā;

Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm: Richard Corbett – Alex Mayer vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


5. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka nav saņēmis nevienu pieprasījumu attiecībā uz lēmumu par iestāžu sarunu sākšanu, par kuru tika paziņots trešdienas, 2017. gada 1. februāra plenārsēdē (1.2.2017. protokola 5. punkts).

Tādējādi ECON komiteja pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā minētā termiņa beigām varēja sākt sarunas.


6. Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)

Atbildīgās komitejas ir iesniegušas turpmāk minētos kļūdu labojumus Eiropas Parlamenta pieņemtos tekstos:

—   kļūdu labojums (P7_TA(2014)0443(COR01)) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulā Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (OV L 149, 20.5.2014., 1. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu P7_TA(2014)0443) - (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) - PECH komiteja;

—   kļūdu labojums (P7_TA(2014)0386(COR01)) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvā 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 15. aprīlī, lai pieņemtu iepriekš minēto direktīvu P7_TA(2014)0386) - (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) - ECON komiteja;

—   kļūdu labojums (P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 15. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/..., ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (apturēšanas mehānisma pārskatīšana) P8_TA-PROV(2016)0508 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - LIBE komiteja.

Kļūdu labojumi ir pieejami tīmekļa vietnē “Europarl”.

Saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu šos kļūdu labojumus uzskata par apstiprinātiem, ja 24 stundu laikā kāda no politiskajām grupām vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, nav pieprasījuši par tiem balsot.


7. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2017. gada 15. februārī parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu, no otras puses (00056/2016/LEX - C8-0032/2017 - 2016/0218(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/936 par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Savienībā (00054/2016/LEX - C8-0031/2017 - 2016/0029(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido ostas pakalpojumu sniegšanas sistēmu un kopīgos noteikumus par ostu finanšu pārredzamību (00041/2016/LEX - C8-0030/2017 - 2013/0157(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko aizstāj Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām A un B pielikumu (00052/2016/LEX - C8-0029/2017 - 2016/0159(COD)).


8. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

JURI, ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Starptautiskajai Kokvilnas padomdevējai komitejai (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

DEVE, AGRI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par Šengenas acquis noteikumu piemērošanu Šengenas Informācijas sistēmas jomā Horvātijas Republikā (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu par attiecībām un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jaunzēlandi, no otras puses (15470/2016 - C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK nolūkā saglabāt pašreizējo darbības jomas ierobežojumu attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavoties globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021.gada (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīmu un ar ko groza Regulas (ES) Nr.1095/2010, (ES) Nr.648/2012 un (ES)2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši Līguma 282. panta 5. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Direktīvu87/217/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu2003/87/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu2009/31/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu(ES) Nr.1257/2013, Padomes Direktīvu86/278/EEK un Padomes Direktīvu94/63/EK groza attiecībā uz procedurāliem noteikumiem vides ziņojumu sniegšanas jomā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/692/EEK (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI, ITRE, JURI, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu krimināltiesībās (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

DEVE, AFET, JURI, ECON

2. Parlamenta komiteju ziņojumi

- Ziņojums par ikgadējo ziņojumu par ES konkurences politiku (2016/2100(INI)) - ECON komiteja - Referents: Tibor Szanyi (A8-0001/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Ian Duncan (A8-0003/2017).

- Ziņojums par trauksmes cēlēju nozīmi ES finanšu interešu aizsardzībā (2016/2055(INI)) - CONT komiteja - Referents: Dennis de Jong (A8-0004/2017).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par Civiltiesību noteikumiem par robotiku (2015/2103(INL)) - JURI komiteja - Referente: Mady Delvaux (A8-0005/2017).

- Ziņojums par Eiropas mākoņdatošanas iniciatīvu (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Jerzy Buzek (A8-0006/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu (2015), ar ko groza Līguma par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem pielikumu (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017).

- *** Ieteikums par Padomes lēmuma projektu par to, lai noslēgtu Visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Artis Pabriks (A8-0009/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību un tā īstenošanas protokolu (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE)) - PECH komiteja - Referents: João Ferreira (A8-0010/2017).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību un tā īstenošanas protokolu (2016/2230(INI)) - PECH komiteja - Referents: João Ferreira (A8-0015/2017).

- Ziņojums par gada ziņojumu par vienotā tirgus pārvaldību saistībā ar 2017. gada Eiropas pusgadu (2016/2248(INI)) - IMCO komiteja - Referents: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017).

- Ziņojums ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta ieteikumam Padomei par ES prioritātēm ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijā (2017/2001(INI)) - FEMM komiteja - Referentes: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017).

- Ziņojums par banku savienību — 2016. gada ziņojums (2016/2247(INI)) - ECON komiteja - Referente: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017).

- Ziņojums par Eiropas Konsensa attīstības jomā pārskatīšanu (2016/2094(INI)) - DEVE komiteja - Referentes: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017).

- Ziņojums par aviācijas stratēģiju Eiropai (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI)) - TRAN komiteja - Referents: Pavel Telička (A8-0021/2017).

- Ziņojums par Komisijas 2016. gada ziņojumu par Albāniju (2016/2312(INI)) - AFET komiteja - Referents: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumiem jaunajai psihoaktīvajai vielai metil-2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoātam (MDMB-CHMICA) (12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017).

- Ziņojums par Komisijas 2016. gada ziņojumu par Bosniju un Hercegovinu (2016/2313(INI)) - AFET komiteja - Referents: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kanādu, no otras puses (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Charles Tannock (A8-0028/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par Lēmuma 2009/935/TI pielikuma grozīšanu attiecībā uz to trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus (15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Nīderlandes pieteikums EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017).

- Ši dokumenta nosaukums pašlaik visas valodas nav pieejams. Report on the European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2017 (2016/2307(INI)) - EMPL komiteja - Referente: Yana Toom (A8-0037/2017).

- Ziņojums par dzimumu līdztiesības veicināšanu garīgās veselības un klīniskās pētniecības jomā (2016/2096(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016).

- Ziņojums par ieguldījumiem darbvietās un izaugsmē — maksimāla Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījuma izmantošana: ziņojuma novērtēšana saskaņā ar KNR 16. panta 3. punktu (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI)) - REGI komiteja - Referents: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016).


9. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000147/2016), kuru uzdeva Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi un Mireille D'Ornano ENVI komitejas vārdā Komisijai: Bioloģiskie zema riska pesticīdi (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016);

—   (O-000152/2016), kuru uzdeva Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune un Edouard Martin Komisijai: Komisijas apstiprinājums Vācijas pārskatītajam plānam ieviest ceļu nodevas (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017);

—   (O-000005/2017), kuru uzdeva Iskra Mihaylova REGI komitejas vārdā Komisijai: Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESI) fondu darbības programmu novēlota īstenošana: ietekme uz kohēzijas politiku un turpmākā rīcība (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).


10. Darba kārtība

Bija izdalīts 2017. gada februāra II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 598.638/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Pirmdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Otrdiena

S&D grupas pieprasījums mainīt virsrakstu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumam "Izredzes atsākt miera sarunas Tuvajos Austrumos" (GDKP 71. punkts), izsakot to šādā redakcijā: "Stāvoklis Rietumkrastā, jo īpaši apmetnēs".

Uzstājās Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu, Tomáš Zdechovský, iebilstot pret to, un Maria João Rodrigues, precizējot šo pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (165 par, 155 pret, 10 atturas).

S&D grupas pieprasījums ceturtdienas, 2017. gada 16. februāra darba kārtībā iekļaut rezolūcijas priekšlikumu "Stāvoklis Rietumkrastā, jo īpaši apmetnēs" (debates: 22.11.2016. protokola 11. punkts).

Uzstājās Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu, un Cristian Dan Preda, iebilstot pret to.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (142 par, 198 pret, 3 atturas).

EFDD grupas pieprasījums iekļaut debates par Eiropas Parlamenta Reglamenta vienādu piemērošanu visām politiskajām grupām.

Uzstājās Nigel Farage EFDD grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Trešdiena

GUE/NGL grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā pirms debatēm par Mady Delvaux ziņojumu A8-0005/2017 (GDKP 13. punkts) kā ceturto punktu iekļaut Komisijas paziņojumu par ostu darbaspēku un brīvību veikt uzņēmējdarbību Spānijas ostās.

Uzstājās Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu, un Wim van de Camp, iebilstot pret to.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

S&D grupas pieprasījums pārcelt ceturtdienas pēcpusdienā paredzētās debates "Komisijas apstiprinājums Vācijas pārskatītajam plānam ieviest ceļu nodevas" (GDKP 69. punkts) un iekļaut tās kā piekto punktu trešdienas pēcpusdienas darba kārtībā pēc debatēm par Mady Delvaux ziņojumu A8-0005/2017 (GDKP 13. punkts).

Uzstājās Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu, un Françoise Grossetête, iebilstot pret to.

Sēdes vadītājs vērsa Parlamenta uzmanību uz to, kā šis balsojums varētu ietekmēt turpmāko sesiju grafiku.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (195 par, 142 pret, 19 atturas).

Balsojums par rezolūcijas priekšlikumiem notiks marta II sesijā.

Ceturtdiena

Sēdes vadītājs ar politisko grupu piekrišanu ierosināja ceturtdienas plenārsēdi sākt plkst. 8.30.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


11. Bioloģiskie zema riska pesticīdi (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000147/2016) un kuru uzdeva Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi un Mireille D'Ornano ENVI komitejas vārdā Komisijai: Bioloģiskie zema riska pesticīdi (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016).

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Pavel Poc izvērsa jautājumu.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Norbert Lins PPE grupas vārdā, Miriam Dalli S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Frédérique Ries ALDE grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter Liese, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Urszula Krupa, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose un Lynn Boylan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller un Andrzej Grzyb.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi un Mireille D'Ornano ENVI komitejas vārdā - par bioloģiskajiem zema riska pesticīdiem (2016/2903(RSP)) (B8-0140/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.2.2017. protokola 7.15. punkts.


12. Eiropas Konsensa attīstības jomā pārskatīšana (debates)

Ziņojums par Eiropas Konsensa attīstības jomā pārskatīšanu [2016/2094(INI)] - Attīstības komiteja. Referenti: Bogdan Brunon Wenta un Norbert Neuser (A8-0020/2017).

Bogdan Brunon Wenta un Norbert Neuser iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Uzstājās Maurice Ponga PPE grupas vārdā, Linda McAvan S&D grupas vārdā, Charles Goerens ALDE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Maria Heubuch Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Olaf Stuger ENF grupas vārdā, Frank Engel, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Elly Schlein un Cristian Dan Preda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Notis Marias, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská un Nicola Caputo.

Uzstājās Neven Mimica, Bogdan Brunon Wenta un Norbert Neuser.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.2.2017. protokola 8.8. punkts.


13. Emisiju izmaksefektīva samazināšana un investīcijas mazoglekļa risinājumos ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Ian Duncan (A8-0003/2017).

Ian Duncan iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Fredrick Federley (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Florent Marcellesi (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs) Ivo Belet PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Jytte Guteland S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte, Esther de Lange un Edouard Martin.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen un Krišjānis Kariņš.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly un Tibor Szanyi.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Ian Duncan.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.2.2017. protokola 7.7. punkts.


14. Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (debates)

Ziņojums par ikgadējo ziņojumu par ES konkurences politiku [2016/2100(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Tibor Szanyi (A8-0001/2017).

Tibor Szanyi iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Margrethe Vestager (Komisijas locekle).

Uzstājās Adam Szejnfeld (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Andreas Schwab (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Michel Dantin (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Fulvio Martusciello PPE grupas vārdā, Anneliese Dodds S&D grupas vārdā, Sander Loones ECR grupas vārdā, Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā, Marco Zanni ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Eva Maydell, Alfred Sant, Ruža Tomašić un Christel Schaldemose.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes un Olga Sehnalová.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Margrethe Vestager un Tibor Szanyi.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.2.2017. protokola 8.9. punkts.


15. Dzimumu līdztiesības veicināšana garīgās veselības un klīniskās pētniecības jomā (īss izklāsts)

Ziņojums par dzimumu līdztiesības veicināšanu garīgās veselības un klīniskās pētniecības jomā [2016/2096(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016).

Beatriz Becerra Basterrechea iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Julie Ward, Branislav Škripek, Florent Marcellesi un Marijana Petir.

Uzstājās Margrethe Vestager (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 14.2.2017. protokola 8.10. punkts.


16. Prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijā (īss izklāsts)

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei par ES prioritātēm ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijā [2017/2001(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referenti: Constance Le Grip un Maria Arena (A8-0018/2017).

Anna Maria Corazza Bildt un Maria Arena iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Notis Marias, Terry Reintke, Michaela Šojdrová un Marijana Petir.

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 14.2.2017. protokola 8.11. punkts.


17. Komisijas ekspertu grupu sastāvs un reģistra kontrole (īss izklāsts)

Ziņojums par Komisijas ekspertu grupu sastāvu un reģistra kontroli [2015/2319(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Dennis de Jong (A8-0002/2017).

Dennis de Jong iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Kateřina Konečná.

Uzstājās Margrethe Vestager (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 14.2.2017. protokola 8.3. punkts.


18. Trauksmes cēlēju nozīme ES finanšu interešu aizsardzībā (īss izklāsts)

Ziņojums par trauksmes cēlēju nozīmi ES finanšu interešu aizsardzībā [2016/2055(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Dennis de Jong (A8-0004/2017).

Dennis de Jong iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender, Tibor Szanyi un Luke Ming Flanagan.

Uzstājās Margrethe Vestager (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 14.2.2017. protokola 8.4. punkts.


19. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Lynn Boylan, Petr Mach, Laurenţiu Rebega, László Tőkés, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Marian Harkin, João Ferreira, Gilles Lebreton, Romana Tomc, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, José Inácio Faria, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Iuliu Winkler, Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune un Victor Negrescu.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 598.638/OJMA).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.45.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Aliot, Anderson Lucy, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Punset, Westphal

Juridisks paziņojums - Privātuma politika