Index 
Notulen
PDF 242kWORD 76k
Maandag 13 februari 2017 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 3.Samenstelling Parlement
 4.Samenstelling delegaties
 5.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 6.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 8.Ingekomen stukken
 9.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 10.Regeling van de werkzaamheden
 11.Biologische pesticiden met een laag risico (debat)
 12.Herziening van de Europese consensus over ontwikkeling (debat)
 13.Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen ***I (debat)
 14.Jaarverslag over het EU-mededingingsbeleid (debat)
 15.Bevordering van gendergelijkheid in de geestelijke gezondheidszorg en het klinische onderzoek (korte presentatie)
 16.Prioriteiten voor de 61e vergadering van de Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw (korte presentatie)
 17.Controle van het register en de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie (korte presentatie)
 18.De rol van klokkenluiders bij de bescherming van de financiële belangen van de EU (korte presentatie)
 19.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


EUROPEES PARLEMENT

ZITTING 2016 - 2017

Vergaderingen van 13 t/m 16 februari 2017

STRAATSBURG

NOTULEN

MAANDAG 13 FEBRUARI 2017

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.00 uur geopend.


2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

De notulen van de vergaderingen van 1 februari 2017 en 2 februari 2017 worden goedgekeurd.

°
° ° °

Sylvie Guillaume was tijdens de vergadering van 1 februari 2017 weliswaar aanwezig, maar haar naam staat niet op de presentielijst.


3. Samenstelling Parlement

Martin Schulz heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 11 februari 2017.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1, 2 en 3 van het Reglement stelt het Parlement vast dat zijn ambt met ingang van deze datum vacant is en stelt de desbetreffende nationale autoriteit hiervan op de hoogte.


4. Samenstelling delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie en de S&D-Fractie de volgende verzoeken tot benoemingen ontvangen:

Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië: Fernando Ruas in plaats van Paulo Rangel

Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur: Fernando Ruas in plaats van Paulo Rangel

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Fernando Ruas in plaats van Paulo Rangel

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Glenis Willmott in plaats van Paul Brannen, Alex Mayer in plaats van Richard Corbett

Delegatie voor de betrekkingen met Canada: Paul Brannen in plaats van Glenis Willmott

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen: Richard Corbett in plaats van Alex Mayer

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


5. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen met betrekking tot het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, zoals aangekondigd in de notulen van woensdag 1 februari 2017 (punt 5 van de notulen van 1.2.2017).

De Commissie ECON kon dus van start gaan met de de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn die is vastgelegd in artikel 69 quater, lid 2 van het Reglement.


6. Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)

De bevoegde commissies hebben kennis gegeven van de volgende rectificaties op door het Europees Parlement aangenomen teksten:

—   rectificatie (P7_TA(2014)0443(COR01)) op Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 149 van 20.5.2014, blz. 1) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P7_TA(2014)0443) - (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) - Commissie PECH

—   rectificatie (P7_TA(2014)0386(COR01)) op Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde richtlijn P7_TA(2014)0386) - (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) - Commissie ECON

—   rectificatie (P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 15 december 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (herzienisng van het opschortingsmechanisme) P8_TA-PROV(2016)0508 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - Commissie LIBE

De rectificaties staan op Europarl.

Overeenkomstig artikel 231, lid 4 van het Reglement worden deze rectificaties geacht te zijn goedgekeurd behalve als een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken er binnen vierentwintig uur om verzoeken deze rectificaties in stemming te brengen.


7. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede woensdag 15 februari 2017 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo, anderzijds (00056/2016/LEX - C8-0032/2017 - 2016/0218(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/936 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere invoerregeling van de Unie (00054/2016/LEX - C8-0031/2017 - 2016/0029(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor het verrichten van havendiensten en gemeenschappelijke regels inzake de financiële transparantie van havens (00041/2016/LEX - C8-0030/2017 - 2013/0157(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vervanging van de bijlagen A en B bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures (00052/2016/LEX - C8-0029/2017 - 2016/0159(COD))


8. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI, ECON

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de toetreding van de Europese Unie tot het Internationaal Raadgevend Comité voor Katoen (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

DEVE, AGRI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Kroatië (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr.1095/2010, (EU) nr.648/2012 en (EU) nr.2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn87/217/EEG van de Raad, Richtlijn2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EU) nr.1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn86/278/EEG van de Raad en Richtlijn94/63/EG van de Raad wat betreft procedureregels inzake rapportage op milieugebied en tot intrekking van Richtlijn91/692/EEG van de Raad (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI, ITRE, JURI, TRAN

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

DEVE, AFET, JURI, ECON

2) van de parlementaire commissies, verslagen

- Verslag over het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (2016/2100(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Ian Duncan (A8-0003/2017)

- Verslag over de rol van klokkenluiders bij de bescherming van de financiële belangen van de EU (2016/2055(INI)) - Commissie CONT - Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over civielrechtelijke regels inzake robotica (2015/2103(INL)) - Commissie JURI - Rapporteur: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

- Verslag over het Europees cloudinitiatief (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

- *** Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol (2015) tot wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen wat de daaronder vallende producten betreft (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE)) - Commissie PECH - Rapporteur: João Ferreira (A8-0010/2017)

- Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan (2016/2230(INI)) - Commissie PECH - Rapporteur: João Ferreira (A8-0015/2017)

- Verslag over het Jaarverslag over de governance van de interne markt binnen het Europees semester (2016/2248(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

- Verslag met een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de EU-prioriteiten voor de 61e vergadering van de Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw (2017/2001(INI)) - Commissie FEMM - Rapporteurs: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017)

- Verslag over de bankenunie - jaarverslag 2016 (2016/2247(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

- Verslag over de herziening van de Europese consensus over ontwikkeling (2016/2094(INI)) - Commissie DEVE - Rapporteurs: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017)

- Verslag over een luchtvaartstrategie voor Europa (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Pavel Telička (A8-0021/2017)

- Verslag over het verslag van de Commissie 2016 over Albanië (2016/2312(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

- * Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indool-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoaat (MDMB-CHMICA) aan controlemaatregelen (12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

- Verslag over het verslag 2016 van de Commissie over Bosnië en Herzegovina (2016/2313(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Charles Tannock (A8-0028/2017)

- * Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2009/935/JBZ wat betreft de lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten (15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Nederland – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel detailhandel) (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

- Verslag over het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2017 (2016/2307(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Yana Toom (A8-0037/2017)

- Verslag over de bevordering van gendergelijkheid in de geestelijke gezondheid en het klinisch onderzoek (2016/2096(INI)) - Commissie FEMM - Rapporteur: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

- Verslag over investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen: een evaluatie van het verslag uit hoofde van artikel 16, lid 3, van de GB-verordening (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI)) - Commissie REGI - Rapporteur: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)


9. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000147/2016) van Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi en Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Biologische pesticiden met een laag risico (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016);

—   (O-000152/2016) van Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin, aan de Commissie: De goedkeuring door de Commissie van het door Duitsland herziene plan voor invoering van een tolheffing (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017);

—   (O-000005/2017) van Iskra Mihaylova, namens de Commissie REGI, aan de Commissie: Vertraging bij de tenuitvoerlegging van de operationele programma's van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) - gevolgen voor het cohesiebeleid en verdere actie (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).


10. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van februari II 2017 (PE 598.638/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Verzoek van de S&D-Fractie om de titel van de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de "Vooruitzichten op de hervatting van de vredesbesprekingen in het Midden-Oosten" (punt 71 van de PDOJ) in "De situatie op de Westelijke Jordaanoever, met name in de nederzettingen".

Het woord wordt gevoerd door, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, Tomáš Zdechovský, die tegen het verzoek is, en Maria João Rodrigues, die het verzoek nader specificeert.

Bij ES (165 voor, 155 tegen, 10 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Verzoek van de S&D-Fractie om een ontwerpresolutie over "De situatie op de Westelijke Jordaanoever, met name in de nederzettingen" (debat: punt 11 van de notulen van 22.11.2016) in te schrijven voor de stemming van donderdag 16 februari 2017.

Het woord wordt gevoerd door, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelilcht, en Cristian Dan Preda, die tegen het verzoek is.

Bij ES (142 voor, 198 tegen, 3 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de EFDD-Fractie om een debat over de uniforme toepassing van het Reglement van het Europees Parlement op alle fracties op de agenda te zetten.

Het woord wordt gevoerd door Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Woensdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om een verklaring van de Commissie over havenarbeid en de vrijheid van vestiging in Spaanse havens als vierde punt op de middagagenda te zetten, voorafgaand aan het debat over het verslag van Mady Delvaux - A8-0005/2017 (punt 13 van de PDOJ).

Het woord wordt gevoerd door, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Wim van de Camp, die tegen het verzoek is.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Verzoek van de S&D-Fractie om het debat van donderdagmiddag over de '"Goedkeuring door de Commissie van het door Duitsland herziene plan voor invoering van een tolheffing" (punt 69 van de PDOJ) naar voren te halen en als vijfde punt op de agenda van woensdagmiddag te zetten, na het debat over het verslag van Mady Delvaux - A8-0005/2017 (punt 13 van de PDOJ) .

Het woord wordt gevoerd door Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, en Françoise Grossetête, die tegen het verzoek is.

De Voorzitter wijst het Parlement op de mogelijke gevolgen van deze stemming voor het rooster van de volgende vergaderperioden.

Bij ES (195 voor, 142 tegen, 19 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De stemming over de ontwerpresoluties zal plaatsvinden tijdens de vergaderperiode van maart II.

Donderdag

Met instemming van de fracties stelt de Voorzitter voor de vergadering donderdag om 8.30 uur te beginnen.

Het Parlement willigt het verzoek in.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

11. Biologische pesticiden met een laag risico (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000147/2016) van Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi en Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Biologische pesticiden met een laag risico (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Pavel Poc licht de vraag toe.

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Norbert Lins, namens de PPE-Fractie, Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Urszula Krupa, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose en Lynn Boylan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller en Andrzej Grzyb.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi en Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, over biologische pesticiden met een laag risico (2016/2903(RSP)) (B8-0140/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.15 van de notulen van 15.2.2017.


12. Herziening van de Europese consensus over ontwikkeling (debat)

Verslag over de herziening van de Europese consensus over ontwikkeling [2016/2094(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteurs: Bogdan Brunon Wenta en Norbert Neuser (A8-0020/2017)

Bogdan Brunon Wenta en Norbert Neuser lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Maurice Ponga, namens de PPE-Fractie, Linda McAvan, namens de S&D-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Frank Engel, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Elly Schlein en Cristian Dan Preda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Notis Marias, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica, Bogdan Brunon Wenta en Norbert Neuser.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 14.2.2017.


13. Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Ian Duncan (A8-0003/2017)

Ian Duncan leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Fredrick Federley (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE).

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Florent Marcellesi (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE) Ivo Belet, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, Esther de Lange en Edouard Martin.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen en Krišjānis Kariņš.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Ian Duncan.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 15.2.2017.


14. Jaarverslag over het EU-mededingingsbeleid (debat)

Verslag over het jaarverslag over het EU-mededingingsbeleid [2016/2100(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

Tibor Szanyi leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Margrethe Vestager (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Adam Szejnfeld (rapporteur voor advies van de Commissie INTA), Andreas Schwab (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Michel Dantin (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Fulvio Martusciello, namens de PPE-Fractie, Anneliese Dodds, namens de S&D-Fractie, Sander Loones, namens de ECR-Fractie, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Eva Paunova, Alfred Sant, Ruža Tomašić en Christel Schaldemose.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes en Olga Sehnalová.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
         Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Margrethe Vestager en Tibor Szanyi.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 14.2.2017.


15. Bevordering van gendergelijkheid in de geestelijke gezondheidszorg en het klinische onderzoek (korte presentatie)

Verslag over de bevordering van gendergelijkheid in de geestelijke gezondheidszorg en het klinische onderzoek [2016/2096(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

Beatriz Becerra Basterrechea presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Branislav Škripek, Florent Marcellesi en Marijana Petir.

Het woord wordt gevoerd door Margrethe Vestager (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 14.2.2017.


16. Prioriteiten voor de 61e vergadering van de Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw (korte presentatie)

Verslag met een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de prioriteiten voor de 61e vergadering van de Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw [2017/2001(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteurs: Constance Le Grip en Maria Arena (A8-0018/2017)

Anna Maria Corazza Bildt en Maria Arena presenteren het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Notis Marias, Terry Reintke, Michaela Šojdrová en Marijana Petir.

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 14.2.2017.


17. Controle van het register en de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie (korte presentatie)

Verslag over de controle van het register en de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie [2015/2319(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

Dennis de Jong presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Kateřina Konečná.

Het woord wordt gevoerd door Margrethe Vestager (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 14.2.2017.


18. De rol van klokkenluiders bij de bescherming van de financiële belangen van de EU (korte presentatie)

Verslag over de rol van klokkenluiders bij de bescherming van de financiële belangen van de EU [2016/2055(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

Dennis de Jong presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender, Tibor Szanyi en Luke Ming Flanagan.

Het woord wordt gevoerd door Margrethe Vestager (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.4 van de notulen van 14.2.2017.


19. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Lynn Boylan, Petr Mach, Laurenţiu Rebega, László Tőkés, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Marian Harkin, João Ferreira, Gilles Lebreton, Romana Tomc, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, José Inácio Faria, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Iuliu Winkler, Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune en Victor Negrescu.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (document “Agenda” PE 598.638/OJMA).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.45 uur gesloten.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Aliot, Anderson Lucy, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Punset, Westphal

Juridische mededeling - Privacybeleid