Indeks 
Protokół
PDF 245kWORD 76k
Poniedziałek, 13 lutego 2017 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 3.Skład Parlamentu
 4.Skład delegacji
 5.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 6.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 7.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 8.Składanie dokumentów
 9.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 10.Porządek obrad
 11.Pestycydy biologiczne o niskim ryzyku (debata)
 12.Przegląd Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju (debata)
 13.Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne ***I (debata)
 14.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (debata)
 15.Propagowanie równości płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych (krótka prezentacja)
 16.Priorytety na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (krótka prezentacja)
 17.Kontrola rejestru i skład grup ekspertów Komisji (krótka prezentacja)
 18.Rola demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE (krótka prezentacja)
 19.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2016 - 2017

Posiedzenia od 13 do 16 lutego 2017 r.

STRASBURG

PROTOKÓŁ

PONIEDZIAŁEK 13 LUTEGO 2017 R.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.00.


2. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

Protokoły posiedzeń z dnia 1 lutego 2017 r. i z dnia 2 lutego 2017 r. zostały przyjęte.

°
° ° °

Sylvie Guillaume była obecna na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2017 r., ale jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.


3. Skład Parlamentu

Martin Schulz zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 11 lutego 2017 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Parlament stwierdza wygaśnięcie jego mandatu ze skutkiem od ww. daty oraz powiadamia o tym zainteresowany organ krajowy.


4. Skład delegacji

Do przewodniczącego wpłynęły od grup PPE i S&D następujące wnioski o mianowanie:

Delegacja do spraw Stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii: Fernando Ruas w miejsce Paula Rangela

Delegacja do spraw Stosunków z Mercosurem: Fernando Ruas w miejsce Paula Rangela

Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Fernando Ruas w miejsce Paula Rangela

Delegacja do spraw Stosunków ze Stanami Zjednoczonymi: Glenis Willmott w miejsce Paula Brannena, Alex Mayer w miejsce Richarda Corbetta

Delegacja do spraw Stosunków z Kanadą: Paul Brannen w miejsce Glenis Willmott

Delegacja do spraw Stosunków z państwami Azji Południowej: Richard Corbett w miejsce Alex Mayer

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


5. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący oświadczył, że nie otrzymał żadnego wniosku dotyczącego decyzji przystąpienia do negocjacji międzyinstytucjonalnych ogłoszonej w protokole posiedzenia z środy 1 lutego 2017 r. (pkt 5 protokołu z dnia 1.2.2017).

Komisja ECON mogła zatem rozpocząć negocjacje po upływie terminu, o którym mowa w art. 69c ust. 2 Regulaminu.


6. Sprostowania (art. 231 Regulaminu)

Komisje przedmiotowo właściwe przedstawiły następujące sprostowania do dokumentów przyjętych przez Parlament Europejski:

—   sprostowanie (P7_TA(2014)0443(COR01)) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego iRybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 16 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P7_TA(2014)0443) - (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) - komisja PECH

—   sprostowanie (P7_TA(2014)0386(COR01)) do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 15 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia wspomnianej wyżej dyrektywy P7_TA(2014)0386) - (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) - komisja ECON

—   sprostowanie (P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 15 grudnia 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (zmiana mechanizmu zawieszającego) P8_TA-PROV(2016)0508 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - komisja LIBE

Sprostowania są dostępne na stronie internetowej Europarl.

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowania te uważa się za zatwierdzone, chyba że w ciągu dwudziestu czterech godzin grupa polityczna lub posłowie w liczbie osiągającej co najmniej niski próg złożą wniosek o poddanie ich pod głosowanie.


7. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 15 lutego 2017 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem, z drugiej strony (00056/2016/LEX - C8-0032/2017 - 2016/0218(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/936 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu (00054/2016/LEX - C8-0031/2017 - 2016/0029(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów (00041/2016/LEX - C8-0030/2017 - 2013/0157(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zastępujące załączniki A i B do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego (00052/2016/LEX - C8-0029/2017 - 2016/0159(COD))


8. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

JURI, ECON

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

opinia:

REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

INTA

opinia:

DEVE, AGRI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stosowania przepisów dorobku Schengen w obszarze Systemu Informacyjnego Schengen w Republice Chorwacji (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

opinia:

INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE w celu kontynuowania obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowania do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

ITRE, TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012 i (UE) 2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 87/217/EWG, dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013, dyrektywę Rady 86/278/EWG i dyrektywę 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów proceduralnych w zakresie sprawozdawczości w dziedzinie środowiska oraz uchylającej dyrektywę Rady 91/692/EWG (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

AGRI, ITRE, JURI, TRAN

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

DEVE, AFET, JURI, ECON

2) przez komisje parlamentarne, sprawozdania

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji UE (2016/2100(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia racjonalnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Ian Duncan (A8-0003/2017)

- Sprawozdanie w sprawie roli demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE (2016/2055(INI)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki (2015/2103(INL)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania w chmurze (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik do porozumienia w sprawie handlu samolotami cywilnymi (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka i Protokołu wykonawczego do tej umowy (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0010/2017)

- Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka i Protokołu wykonawczego do tej umowy (2016/2230(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0015/2017)

- Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2017 (2016/2248(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

- Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie priorytetów UE na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (2017/2001(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczynie: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017)

- Sprawozdanie w sprawie unii bankowej – sprawozdanie za rok 2016 (2016/2247(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

- Sprawozdanie w sprawie przeglądu Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju (2016/2094(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawcy: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii w dziedzinie lotnictwa (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Pavel Telička (A8-0021/2017)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Albanii (2016/2312(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania 2-[[1-(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanianu metylu (MDMB-CHMICA) środkom kontroli (12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Bośni i Hercegowiny (2016/2313(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Charles Tannock (A8-0028/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zmieniającej decyzję 2009/935/WSiSW w odniesieniu do wykazu państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia (15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Niderlandów – EGF//2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na rok 2017 (2016/2307(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Yana Toom (A8-0037/2017)

- Sprawozdanie w sprawie propagowania równości płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych (2016/2096(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

- Sprawozdanie w sprawie inwestycji na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: ocena sprawozdania na mocy art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)


9. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

—   (O-000147/2016), które skierowali Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi i Mireille D'Ornano, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Biologiczne pestycydy niskiego ryzyka (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016);

—   (O-000152/2016), które skierowali Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin, do Komisji: Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017);

—   (O-000005/2017), które skierowała Iskra Mihaylova, w imieniu komisji REGI, do Komisji: Opóźnienie we wdrażaniu programów operacyjnych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - wpływ na politykę spójności oraz dalsze działania (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).


10. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych drugiej sesji lutowej 2017 r. (PE 598.638/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

Wniosek grupy S&D dotyczący zmiany tytułu oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z „Szanse wznowienia rozmów pokojowych na Bliskim Wschodzie (pkt 71 PDOJ) na „Sytuacja na Zachodnim Brzegu, a w szczególności na osiedlach żydowskich.

Głos zabrali: Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, która uzasadniła wniosek, Tomáš Zdechovský, przeciwko wnioskowi, i Maria João Rodrigues, aby sprecyzować wniosek.

W GE (przy 165 głosach za, 155 głosach przeciw i 10 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Wniosek grupy S&D dotyczący wpisania projektu rezolucji w sprawie sytuacji na Zachodnim Brzegu, a w szczególności na osiedlach żydowskich (debata: pkt 11 protokołu z dnia 22.11.2016) w czas przewidziany na głosowanie w czwartek 16 lutego 2017 r.

Głos zabrali: Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, która uzasadniła wniosek, i Cristian Dan Preda, przeciwko wnioskowi.

W GE (przy 142 głosach za, 198 głosach przeciw i 3 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy EFDD dotyczący włączenia do porządku obrad debaty nad jednolitym stosowaniem Regulaminu Parlamentu Europejskiego do wszystkich grup politycznych.

Głos zabrał Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, który uzasadnił wniosek.

Parlament odrzucił wniosek.

Środa

Wniosek grupy GUE/NGL dotyczący wpisania oświadczenia Komisji w sprawie pracy w portach i swobody przedsiębiorczości w portach hiszpańskich jako pkt 4. popołudniowego porządku obrad, przed debatą nad sprawozdaniem Mady Delvaux - A8-0005/2017 (pkt 13 PDOJ).

Głos zabrali: Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek, i Wim van de Camp, przeciwko wnioskowi.

Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy S&D dotyczący przełożenia na wcześniejszy termin przewidzianej na czwartek po południu debaty w sprawie zatwierdzenia przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych (pkt 69 PDOJ) i wpisania jej jako pkt 5. porządku obrad w środę po południu, po debacie w sprawie sprawozdania Mady Delvaux - A8-0005/2017 (pkt 13 PDOJ) .

Głos zabrali: Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, która uzasadniła wniosek, i Françoise Grossetête, przeciwko wnioskowi.

Przewodniczący zwrócił uwagę Parlamentu na możliwy wpływ tego głosowania na kalendarz przyszłych sesji.

W GE (przy 195 głosach za, 142 głosach przeciw i 19 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Głosowanie w sprawie projektów rezolucji odbędzie sie podczas drugiej sesji marcowej.

Czwartek

W porozumieniu z grupami politycznymi przewodniczący zaproponował, by posiedzenie w czwartek rozpocząć o godz. 8.30.

Parlament przyjął wniosek.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.


11. Pestycydy biologiczne o niskim ryzyku (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000147/2016), które skierowali Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi i Mireille D'Ornano, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Biologiczne pestycydy niskiego ryzyka (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Pavel Poc rozwinął pytanie.

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Norbert Lins w imieniu grupy PPE, Miriam Dalli w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Peter Liese, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Daciana Octavia Sârbu, Urszula Krupa, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Rosa D'Amato, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose i Lynn Boylan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller i Andrzej Grzyb.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi i Mireille D'Ornano, w imieniu komisji ENVI, w sprawie pestycydów niskiego ryzyka pochodzenia biologicznego (2016/2903(RSP)) (B8-0140/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 15 lutego 2017 r.


12. Przegląd Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju (debata)

Sprawozdanie w sprawie przeglądu Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju [2016/2094(INI)] - Komisja Rozwoju. Współsprawozdawcy: Bogdan Brunon Wenta i Norbert Neuser (A8-0020/2017)

Bogdan Brunon Wenta i Norbert Neuser przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Głos zabrali: Maurice Ponga w imieniu grupy PPE, Linda McAvan w imieniu grupy S&D, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Frank Engel, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Elly Schlein i Cristian Dan Preda.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Notis Marias, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Neven Mimica, Bogdan Brunon Wenta i Norbert Neuser.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 14 lutego 2017 r.


13. Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia racjonalnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Ian Duncan (A8-0003/2017)

Ian Duncan przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Fredrick Federley (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE).

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Florent Marcellesi (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Ivo Belet w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Jytte Guteland w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, Esther de Lange i Edouard Martin.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen i Krišjānis Kariņš.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly i Tibor Szanyi.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Ian Duncan.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 15 lutego 2017 r.


14. Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji UE [2016/2100(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

Tibor Szanyi przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała: Margrethe Vestager (członkini Komisji).

Głos zabrali: Adam Szejnfeld (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Andreas Schwab (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Michel Dantin (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Fulvio Martusciello w imieniu grupy PPE, Anneliese Dodds w imieniu grupy S&D, Sander Loones w imieniu grupy ECR, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Michel Reimon w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Eva Paunova, Alfred Sant, Ruža Tomašić i Christel Schaldemose.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes i Olga Sehnalová.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Margrethe Vestager i Tibor Szanyi.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 14 lutego 2017 r.


15. Propagowanie równości płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie propagowania równości płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych [2016/2096(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

Beatriz Becerra Basterrechea dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Branislav Škripek, Florent Marcellesi i Marijana Petir.

Głos zabrała Margrethe Vestager (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: 14 lutego 2017 r.


16. Priorytety na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (krótka prezentacja)

Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie priorytetów UE na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet [2017/2001(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawczynie: Constance Le Grip i Maria Arena (A8-0018/2017)

Anna Maria Corazza Bildt i Maria Arena dokonały prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Notis Marias, Terry Reintke, Michaela Šojdrová i Marijana Petir.

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: 14 lutego 2017 r.


17. Kontrola rejestru i skład grup ekspertów Komisji (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie kontroli rejestru i składu grup ekspertów Komisji [2015/2319(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

Dennis de Jong dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias i Kateřina Konečná.

Głos zabrała Margrethe Vestager (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: 14 lutego 2017 r.


18. Rola demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie roli demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE [2016/2055(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

Dennis de Jong dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender, Tibor Szanyi i Luke Ming Flanagan.

Głos zabrała Margrethe Vestager (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: 14 lutego 2017 r.


19. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Lynn Boylan, Petr Mach, Laurenţiu Rebega, László Tőkés, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Marian Harkin, João Ferreira, Gilles Lebreton, Romana Tomc, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, José Inácio Faria, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Iuliu Winkler, Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune i Victor Negrescu.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 598.638/OJMA).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.45.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Aliot, Anderson Lucy, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Punset, Westphal

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności